"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till läraryrket, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2022-04-18 och tillsvidare

Kurskod: 6PE323

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-04-19

Innehåll

Under kursen introduceras och bearbetas innehåll av relevans för grundskollärarens yrkesuppdrag i ett historiskt och nutida perspektiv. Skolans styrdokument, juridiska och etiska aspekter av lärarutövningen behandlas, liksom lärarens ledarskap och kommunikationens betydelse i teori och praktik.  Under kursen läggs grunden för yrkesutövning på vetenskaplig grund genom innehåll som berör den pedagogiska forskningens/utbildningsvetenskapens samhällsfunktion och betydelse för skolan. Deltagarna förbereds för fortsatta studier genom inslag av akademiskt skrivande.

Förväntade studieresultat

Efter momentet ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för grundskollärares yrkesuppdrag och hur det kommer till uttryck i grundskolans styrdokument.
  • Redogöra för huvuddragen i skolväsendets historia och hur detta format dagens skolväsende.
  • Visa kännedom om grundläggande skoljuridik och läraren som myndighetsutövare.
  • Visa kännedom om centrala begrepp inom det pedagogiska kunskapsområdet.

Färdigheter och förmåga

  • Visa grundläggande kommunikativa och reflexiva förmågor av betydelse för framtida lärararbete.
  • Diskutera utbildningsvetenskapens och den pedagogiska forskningens funktion på ett grundläggande plan.
  • Uppvisa grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Identifiera och värdera betydelsen av faktorer som påverkar pedagogisk verksamhet såsom styrdokument, kommunikation, ledarskap, lärmiljö, samverkan och sociala relationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges helt nätbaserat vilket innebär krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Som stöd för lärandet tillhandahålls inspelade föreläsningar och seminarier där kursinnehållet bearbetas i grupp med handledning av läraren. Som stöd för utvecklandet av färdigheter i akademiskt skrivande erbjuds frivilligt deltagande i en workshop. Deltagande i kursens examinerande seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång. För att bli godkänd på kursen ska följande examinerande inslag ha bedömts som godkända:

  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
  • Aktivt deltagande i tre muntliga seminarier (U/G) 

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 16

Aspelin J.
Lärares relationskompetens Begreppsdiskussion med stöd i Martin Bubers begrepp ”det sociala” och ”det mellanmänskliga”.
Utbildning & Demokrati, 24 (3) : 2015 :
Obligatorisk

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Utvalda kapitel läses)

Lindqvist P.
Ödmjuk orubblighet - En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1 (1), 61-74 : 2015 :
Obligatorisk

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att bli lärare
Insulander Eva, Selander Staffan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 342 sidor :
ISBN: 9789147122851
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Utvalda kapitel läses)

Skolverket
Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Reviderad 2018
Stockholm: Skolverket. ISBN 978-91-38-325414 : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1 och 2 (12 sidor)

Tegström Anna
Klassrummet som lärandemiljö - En klassrumstudie om villkor för elevers lärande
Licentiatuppsats, Umeå Universitet, Umeå, Sverige : 2014 :
Obligatorisk