Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktionskurs i farmaci, 5 hp

Engelskt namn: Introduction to Pharmacy

Denna kursplan gäller: 2020-02-10 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FA019

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-02

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-26

Innehåll

Kursen är en introduktion både till studentens blivande yrke som farmaceut och till de farmaceutiska utbildningsprogrammen som kursen ingår i. Kursmaterialet ger en bild av den farmaceutiska yrkesrollen och samspelet mellan olika aktörer inom läkemedelsområdet t.ex. apotek, läkemedelsindustri, Läkemedelsverket, sjukvård och universitet. I kursen ingår också ett praktikmoment på öppenvårdsapotek. Inom denna praktik fokuserar studenten på apoteket ur ett kundperspektiv, apoteket från farmaceutens perspektiv och den farmaceutiska yrkesrollen på apotek.

Studenten introduceras i informationssökning och får även träna på att värdera information som hittas på internet och i tryckta källor. Genom skriftlig sammanställning och muntlig redovisning tränas färdigheten att förmedla information.

Kursen ger en första introduktion i vissa för utbildningen och yrket viktiga ämnesområden som t.ex. läkemedelskemi, farmakodynamik och farmakokinetik. Grundläggande terminologi inom farmaci, farmakologi och medicin tas även upp i kursmaterialet. Utveckling av nya läkemedel tas upp liksom en introduktion till evidensbaserad medicin. Studenten får också möjlighet att reflektera kring etiska frågor, sitt upplägg av de egna studierna och sitt val av utbildning. Under kursen ges en genomgång av den lärplattform och det e-mötesprogram som används under utbildningen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Definiera grundläggande begrepp inom farmaci, farmakologi och medicin
- Redogöra för administrationsvägar och beredningsformer samt ge exempel på hur läkemedel påverkar och påverkas av kroppen
- Söka, sammanställa och presentera information både muntligt och skriftligt med ett vetenskapligt förhållningssätt på god svenska
- Visa ett källkritiskt förhållningssätt
- Beskriva apoteksverksamhet ur ett kundperspektiv och ur farmaceutens perspektiv samt redogöra för och diskutera farmaceutens yrkesroll på apotek
- Reflektera kring sitt val av utbildning och sin studiesituation  
- Hantera lärplattform, e-mötesprogram och dataprogram som används i undervisningen

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar (till stora delar videoföreläsningar), självstudier, gruppseminarier, praktik och övningsuppgifter. Kursen är nätbaserad. Ett praktikmoment på öppenvårdsapotek ingår i kursen. Studenten ordnar själv sin praktikplats på ett öppenvårdsapotek. Viss undervisning är förlagd till Umeå som fysiska träffar. Dator med internetuppkoppling är ett krav för deltagande i studierna, se teknisk specifikation som finns tillgänglig på programmens hemsidor.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och praktiska övningar. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och praktiska övningar är godkända. Praktikmomentet på öppenvårdsapotek ska också vara genomfört med godkänt resultat för att få godkänt på kursen. Vid frånvaro eller underkänt resultat vid obligatoriskt moment ska detta kompletteras senare i samråd med examinator. Ett kompletteringstillfälle för obligatoriska moment anordnas efter ordinarie kurstid. I de fall där kompletteringen inte kan genomföras under motsvarande förhållanden som vid ordinarie tillfälle finns möjlighet att göra om obligatoriska moment nästa gång kursen går.

Betyg som ges på kursen är Underkänd (U) eller Godkänd (G). Studerande som underkänts har rätt att göra om obligatoriska moment för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i obligatoriskt moment för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten vid kursgivande institution begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat försök.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina två praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Referenslitteratur

Medicinsk terminologi
Lindskog Bengt I., Andrén-Sandberg Åke, Frank Urban, Buckhöj Poul
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts Akademiska : 2008 : 704 s. :
ISBN: 978-91-7227-557-7 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Studentens skrivhandbok
Schött Kristina, Melin Lars, Strand Hans, Moberg Bodil
2., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-08459-3z 978-91-47-08459-6
Se bibliotekskatalogen Album