"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, medier och kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Journalism, Media and Communication

Denna kursplan gäller: 2024-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1KO034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2024-02-13

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kommunikation och medier, samt deras villkor och roll i samhället. Under kursen behandlas centrala teorier och begrepp i medie- och kommunikationsforskning, det svenska mediesystemet och mediernas historiska utveckling. Kursen omfattar praktiska kunskaper om, och färdighetsträning i, journalistiskt skrivande. Målet är att den studerande dels ha uppnått ökad förmåga att i skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor, dels ha en teoretisk bas för arbete med planering, analys och utvärdering av information och kommunikation.
 
Kursen motsvarar den första halvan av kursen 1KO030 Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp.
 
I kursen ingår nedanstående moduler:
 
Modul1. Medier och kommunikation (7,5 hp)
Media and Communication
Modulen  sätter in utbildningen i dess medie- och kommunikationsvetenskapliga sammanhang. Modulen omfattar grundläggande kunskaper om olika mediesystem, mediers framväxt,villkor och utveckling samt journalistikens samhälleliga och kulturella roller. Modern och klassisk forskning om kommunikation, medier och journalistik introduceras.
 
Modul 2. Skrivande och journalistikens grunder (7,5 hp)
Writing and the Basics of Journalism 

Modulen behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för journalistiskt arbete. Studenterna introduceras i journalistikens grunder såsom olika perspektiv på journalistik, den journalistiska yrkesrollen och journalistikens ansvar, källkritik, yrkesetik och publicitetsregler samt offentlighets- och sekretesslagen. Efter en genomgång av nyhetsvärderingsprinciper, intervjuteknik och journalistiskt skrivande görs praktiska övningar med fokus på nyhetstext. Språkanvändning och språkriktighet är en viktig del av modulen och studenterna övar sin förmåga att skriva språkligt korrekt, begripligt och intresseväckande.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:

 • visa förmåga att särskilja och författa såväl akademiska som yrkesrelaterade texter på korrekt svenska.
 • visa förmåga att söka, sålla och kritiskt granska information, samt att sätta in informationen i ett samhälleligt perspektiv.
 • visa förmåga att samarbeta i grupp, ta ansvar för sitt eget lärande genom att noggrant läsa och följa anvisningar och skriftlig återkoppling och genom att planera, anpassa och genomföra projekt inom utsatt tid.
 • både ge och ta emot konstruktiv kritik.
 • sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelevanta problem som behandlas under presentationer och i texter. 

Modul 1 (Medier och kommunikation) 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • på ett övergripande sätt beskriva olika mediesystem samt mediernas historiska utveckling, med viss fokus på svenska förhållanden,
 • redogöra för journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller.

Modul 2 (Skrivande och journalistikens grunder) 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna beskriva och diskutera olika perspektiv på journalistikens roll i samhället,
 • visa förståelse för nyhetsjournalistikens villkor och den journalistiska yrkesrollen,
 • kunna sammanfatta betydelsen av den s k offentlighetsprincipen och redogöra för hur allmänna handlingar kan insamlas och användas,
 • kunna identifiera och diskutera exempel på etiska och källkritiska dilemman i samband med journalistisk verksamhet.
 • kunna analysera nyhetstexter och urskilja deras olika delar och genretypiska särdrag. 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa grunderna i den journalistiska metod- och skrivprocessen och i praktiken därigenom förhålla sig till principer för nyhetsvärdering, urval och vinkel, källkritik och etik,
 • producera nyhetstext vars innehåll, språk och disposition följer genrekonventionerna och samspelar för att göra texten intresseväckande och lättbegriplig.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att nyhetsvärdera och motivera sina val utifrån givna nyhetsvärderingskriterier, källkritiska principer och etiska riktlinjer, 
 • reflektera över olika intervjuteknikers konsekvenser,
 • förhålla sig analytiskt och reflekterande till sina egna och andras texter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, praktiska uppgifter och handledning. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Kursen är indelad i två moduler. Varje enskild modul examineras fortlöpande genom skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier eller redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum.
Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet.

På modul 1 ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På modul 2 ges betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika nivåerna anges i samband med varje modul. För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betyget prövas individuellt och sätts av Dekan utsedd examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 arbetsdagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.  

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med 1KO030 Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp, 1KO009 Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hp, 1KO006 Introduktion till medie- och kommunikationsområdet 30 hp, 1KO010 Medie- och kommunikationsvetenskap A nät 30 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter den tidigare kursen 1KO032 Journalistik, medier och kommunikation A1 15 hp och kan inte tas med i en examen tillsammans med den kursen.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 36

Modul 1: Medier och kommunikation (7,5 hp)

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Medievetenskapens idétraditioner
Bengtsson Stina, Ericson Staffan, Stiernstedt Fredrik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 396 sidor :
ISBN: 9789144130712
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mediernas historia : från big bang till big data
Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
ISBN: 9789198580112
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801

Jensen Mikael
Interpersonell kommunikation
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 324 s. :
ISBN: 9789144101309
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och internetlänkar tillkommer.

Modul 2: Skrivande och journalistikens grunder (7,5 hp)

Ahlmér Anneli
V som i vinkel : 91 idéer för en bättre artikel
1. uppl. : Onsala : Byline: Ahlmér : 1996 : 126, [2] s. :
ISBN: 9163046636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Tillgänglig digitalt via UB

TT-språket
TT Nyhetsbyrån :
TT-språket
Obligatorisk

Anvisade texter och internetlänkar tillkommer.