"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistisk analys, 30 hp

Engelskt namn: Journalistic Analysis

Denna kursplan gäller: 2024-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1JO010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2024-01-30

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning av kunskaper om vetenskaplig metod och teori inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Därtill genomförs ett större undersökande och granskande journalistiskt arbete i form av ett längre reportage eller en serie artiklar/inslag. Kursen utgör termin 5 på Journalistprogrammet och nedanstående moduler ingår:
 
Modul 1. Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)
Theories of Media, Culture and Society 2
I modulen fördjupas olika teorier inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning med utgångspunkt från originaltexter, både i form av standardverk och kontemporära avhandlingar
 
Modul 2. Undersökande journalistik 1 (7,5 hp)
Investigative Journalism 1
Arbetet med ett större undersökande, journalistiskt arbete planeras och inleds, gärna med inriktning mot det val av fördjupning som studenten tidigare gjort. Genom kurslitteratur och expertföreläsningar samt möten med grävande journalister från lokala medieredaktioner tillägnar sig studenterna kunskaper i undersökande journalistik och får diskutera förslag på undersökande arbeten. Studenterna påbörjar research och arbete med det längre reportage eller den serie artiklar/inslag som ska produceras under följande modul. Detta arbete kan göras i samverkan med en lokal medieredaktion.
 
Modul 3. Undersökande journalistik 2 (7,5 hp)
Investigative Journalism 2
Det undersökande, journalistiska arbetet planeras och genomförs under handledning och presenteras i form av ett längre reportage eller en serie artiklar/inslag. Dessa produceras för papperstidning, radio, TV eller webbpublicering och kan i det senare fallet även innehålla inslag av ljud och rörlig bild. Modulen avslutas med ett seminarium där studenten försvarar det egna arbetet och opponerar på en kurskamrats arbete.
 
Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)
Scientific Methods 2
Modulen fördjupar kunskaperna om vetenskapliga metoder som är vanliga inom medie- och kommunikationsforskningen. Under modulen diskuteras både kvantitativa och kvalitativa metoder, dess design och möjliga tillämpningar. Modulen innehåller praktiska metodövningar där studenterna får samla in olika datamaterial och analysera dessa. Modulen avslutas med en individuell tentamen.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan

 • visa förmåga att identifiera medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfrågor, 
 • visa kunskaper om samt förmåga att tillämpa metoder för såväl vetenskapliga som journalistiska undersökningar, 
 • visa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper, 
 • kritiskt granska, reflektera över och konstruktivt diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter. 

Modul 1 (Medie-, kultur- och samhällsteori 2)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för, och analytiskt förhålla sig till, medie- och kommunikationsvetenskaplig teoribildning och de forskningsresultat samt grundantaganden som dessa teorier har lett fram till. 

Modul 2 (Undersökande journalistik 1)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • i samarbete med en kurskamrat kunna identifiera och avgränsa en samhällsfråga eller ett problem för undersökande journalistik.

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • självständigt kunna planera och organisera ett omfattande, komplext och granskande journalistiskt arbete, 
 • uppvisa källkritisk kompetens,
 • självständigt kunna redogöra för och diskutera sin grävidé och inhämtad research, samt presentera en detaljerad plan som håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna resultera i ett publicerat material.

Modul 3 (Undersökande journalistik 2)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • i sina texter visa kunskap om och förståelse av den samhällsfråga/-problem som det undersökande arbetet handlar om.

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • självständigt kunna genomföra ett omfattande, komplext och undersökande/granskande journalistiskt arbete,
 • kunna tillämpa adekvata metoder för informationssökning/research, källkritik, analys och tolkning av insamlat material,
 • i sammanfattande och journalistisk form kunna förklara komplexa frågor och problem,
 • kunna åstadkomma ett större journalistiskt arbete av publicerbar kvalitet vad gäller språk och form.

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt granska och diskutera andras journalistiska arbeten på ett konstruktivt sätt.

Modul 4 (Vetenskaplig metod 2)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse 

 • visa förtrogenhet med metoder för datainsamling, analys och tolkning inom medie- och kommunikationsforskning. 

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga 

 • självständigt tillämpa olika medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningsmetoder. 

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kunna diskutera och analysera  metodernas relevans, styrkor och svagheter. 

Behörighetskrav

Godkända resultat på termin 1 till 4 på Journalistprogrammet (HGJRN), eller motsvarande. Minst 22,5 hp måste vara avklarade på termin 4.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på samtliga moduler kan bestå av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning. I de fall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. 
Viss undervisning på engelska kan förekomma. 

Studenten har rätt till handledning för det undersökande journalistiska arbetet enbart under den tidsperiod som modulerna Undersökande journalistik I och II omfattar.  
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta: Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)

Modulen examineras genom obligatoriska seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen/salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.
 
Modul 2: Undersökande journalistik 1 (7,5 hp)

Modulen examineras genom inlämnande av plan för och halvtidsversion av det undersökande arbetet (grävjobbet), samt genom obligatorisk handledning och obligatoriska seminarier.  

Betygsskalan för arbetsplan samt seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för halvtidsversionen av den journalistiska undersökningen är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på redovisningen av det undersökande arbetet. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på redovisningen av det undersökande arbetet.

 

Modul 3: Undersökande journalistik 2 (7,5  hp)
Modulen examineras genom inlämning av färdigt undersökande reportage eller en serie artiklar/inslag, genom muntlig och visuell presentation av arbetet samt genom obligatorisk närvaro på slutseminariet, inklusive kamratrespons.

Betygsskalan för det undersökande arbetet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygsskalan för presentationen samt kamratresponsen vid slutseminariet är Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på det undersökande journalistiska arbetet. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på seminarier och kamratrespons samt Väl godkänd på det undersökande journalistiska arbetet.


Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5  hp)
Modulen examineras genom obligatoriska seminarier och workshop samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.


För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.


För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.

 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Tillgodoräknande
 Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
 Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 37

  För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före modulens start.

  Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)

  Media and cultural studies : keyworks
  Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
  2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
  ISBN: 0470658088
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theories of journalism in a digital age
  Steensen Steen, Ahva Laura
  London : Routledge : 2017 : 242 p. :
  ISBN: 9781138684072
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Bokens kapitel går att hitta som artiklar i tidskrifterna Digital Journalism samt Journalism Practice.

  Public relations and social theory : key figures, concepts and developments
  Ihlen Øyvind, Fredriksson Magnus
  Second edition. : New York, NY : Routledge : 2018 : 454 pages :
  ISBN: 9781138281295
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns online: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/185bdkd/alma9921651919004996

  Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

  Modul 2 och 3. Undersökande journalistik 1 och 2 (7,5 + 7,5 hp)

  Anvisade texter och internetlänkar

  Hanson Nils
  Grävande journalistik
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 357 s. :
  ISBN: 978-91-7441-961-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även som E-resurs, se nästa post i listan

  Hanson Nils
  Grävande journalistik
  Ordfront : 2011 : 532 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789174413908
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gräv mer : en handbok i undersökande journalistik
  Johansson Emma, Ziegerer Jessica
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : 2023 : 143 sidor :
  ISBN: 9789188419392
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap
  Jarlbrink Johan, Norén Fredrik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 287 sidor :
  ISBN: 9789144140551
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Researching digital media and society
  Lindgren Simon, Eriksson Krutrök Moa
  London : Sage : [2024] : 249 pages :
  ISBN: 9781529605167
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

 • Giltig från: 2024 vecka 36

  För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före modulens start.

  Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)

  Media and cultural studies : keyworks
  Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
  2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
  ISBN: 0470658088
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Theories of journalism in a digital age
  Steensen Steen, Ahva Laura
  London : Routledge : 2017 : 242 p. :
  ISBN: 9781138684072
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

  Modul 2 och 3. Undersökande journalistik 1 och 2 (7,5 + 7,5 hp)

  Anvisade texter och internetlänkar

  Hanson Nils
  Grävande journalistik
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 357 s. :
  ISBN: 978-91-7441-961-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns även som E-resurs, se nästa post i listan

  Hanson Nils
  Grävande journalistik
  Ordfront : 2011 : 532 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789174413908
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gräv mer : en handbok i undersökande journalistik
  Johansson Emma, Ziegerer Jessica
  Första upplagan : Stockholm : Morfem : 2023 : 143 sidor :
  ISBN: 9789188419392
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)

  Hartman Jan
  Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
  2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
  ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap
  Jarlbrink Johan, Norén Fredrik
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 287 sidor :
  ISBN: 9789144140551
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.