Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistisk fördjupning, 30 hp

Engelskt namn: Advanced journalism

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1JO012

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-06-22

Innehåll

Under kursen utökar studenterna sina kunskaper dels om det valda profilområdet, dels om journalistiska arbetsmetoder. Kursen ger praktisk övning i att bevaka antingen EU eller kultursektorn i vid mening samt i att använda digitala verktyg för att skapa journalistiska alster för olika plattformar och genomföra fördjupade dokumentära projekt. I kursen ingår också en kort praktik och en modul som innehåller teoretiska grunder och metoder för att journalistiskt kunna granska ekonomi och statistik.
Kursen utgör termin 4 på Journalistprogrammet

I kursen ingår nedanstående moduler:

Modul 1: Profil II (7,5 hp)
Special Reporting II
Under denna modul fördjupar studenterna sina kunskaper inom det profilområde som de tidigare valt att specialisera sig inom, antingen Kulturjournalistik eller Utrikesjournalistik med inriktning mot EU. En väsentlig del av modulen består i att, inom olika journalistiska genrer, öva de förhållningssätt och kompetenser som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och presentera händelser och företeelser på det valda området

Modul 2. Cross Media (3,0 hp)
Cross Media
Under denna modul ligger fokus på journalistiskt arbete i det konvergerande medielandskapet, där cross-media-journalistik och multireporter är centrala begrepp. Rent praktiskt arbetar studenterna med journalistisk research och lär sig publicera resultatet i lämpligt format på olika plattformar

Modul 3. Dokumentärt berättande (7,5 hp)
Documentary Storytelling
Under modulen tillägnar sig studenterna en teoretisk förståelse av grunderna i dokumentärt berättande samt färdigheter i att praktiskt arbeta med insamling och presentation av dokumentärt material. Det övergripande målet är att studenten ska kunna skildra en verklighet på ett sätt som kan bidra till ökad förståelse för det ämne som behandlas.

Modul 4. Praktik (4,5 hp)
Short Internship
Praktiken ska ge en orientering i arbetet på en redaktion och en inblick i journalistikens vardag. Praktikperioden kan delas och utföras på två redaktioner.

Modul 5. Ekonomi och statistik (7,5 hp)
Economics and statistics
Det övergripande syftet med modulen är dels att studenterna ska få en inblick i området nationalekonomi, dels att de ska förstå hur statistik skapas, för att kunna bevaka dessa områden journalistiskt.
Den nationalekonomiska delen lägger fokus på en grundläggande förståelse för centrala ekonomiska begrepp och hur samhällsekonomin fungerar. Dessutom behandlas hur utbud och efterfrågan på arbetskraft bestäms och hur arbetslöshet uppstår till följd av konjunkturella och strukturella faktorer.
Statistikdelen behandlar de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Under modulens ges exempel på hur statistiska metoder används och hur fallgropar som bristande kunskap i statistik kan leda till missvisande journalistisk rapportering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:
 • uppvisa fördjupade kunskaper om samt praktiska yrkeskompetenser inom det valda profilområdet, kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning mot EU
 • kunna anpassa sig till yrkets förutsättningar i dagens konvergerande medielandskap och så kallad cross-media-journalistik
 • visa på förmåga i dokumentärt berättande i ett självständigt genomfört arbete inom tryckt press, radio/ljud eller TV/rörlig bild
 • ha provat på journalistiskt arbete och reflekterat över sina erfarenheter på praktikplatsen
 • uppvisa grundläggande kunskaper i samhällsekonomi och statistik och kunna tillämpa dessa kunskaper i ett journalistiskt arbete
 • inom kursens alla delar visa på god förmåga att uttrycka sig skriftligt på ett begripligt, intresseväckande och korrekt sätt
För godkänd modul 1 (Profil II) ska studenten kunna:
 • i journalistisk produktion visa goda kunskaper om det valda profilområdet, det vill säga kultur och kultursektorn samt dess villkor och betydelse i det svenska samhället,alternativt utrikesfrågor med fokus på EU och EU-medlemskapets betydelse för svensk politik
 • visa förmåga att på detta område självständigt finna journalistiskt intressanta ämnen att bevaka och presentera för en svensk allmänhet.
För godkänd modul 2 (Cross Media) ska studenten kunna:
 • visa insikt i journalistyrkets förutsättningar i det konvergerande medielandskapet
 • visa förmåga att verka som multireporter genom att insamla ett journalistiskt material och anpassa det för publicering på flera plattformar
För godkänd modul 3 (Dokumentärt berättande) ska studenten kunna:
 • visa kunskap om och färdighet i de berättarformer som är vanliga inom dokumentärt berättande
 • planera för en journalistisk produktion av en dokumentär berättelse
 • producera en dokumentär berättelse inom antingen tryckt press, radio/ljudmedium eller TV/rörlig bild
För godkänd modul 4 (Praktik) ska studenten:
 • ha utfört journalistiskt arbete i redaktionell miljö och erhållit ett intyg
 • kunna beskriva och reflektera över sin journalistiska praktik i form av en praktikrapport
För godkänd modul 5 (Ekonomi och statistik) förväntas studenten kunna:
 • förklara samhällsekonomins sätt att fungera och alternativa system att fördela samhällets resurser
 • tolka och förklara nyhetsflöden relaterade till aktuella ekonomiska frågeställningar, bland annat arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik
 • illustrera och förklara finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar
 • att stabilisera BNP, liksom att ge prov på och tillämpa de ekonomiska modellerna på aktuella ekonomiska problem
 • redogöra för relevant grundläggande statistisk terminologi
 • redogöra för de grundläggande stegen och för olika felkällor i en statistisk undersökning
 • redogöra för vilka slutsatser som kan dras från en statistisk undersökning
 • producera en ekonomi- eller statistikartikel med genomtänkta förklaringsmodeller

Behörighetskrav

Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 till 3 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt redigeringsarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. Obligatorisk närvaro anges i schemat. Frånvaro från obligatorisk sammankomst medför restuppgift.
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av journalistiska inlämningsuppgifter, examinerande seminarier och en salstentamen.

Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På modul 1, 3 och 5 ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. På modul 2 och 4 ges betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på moduler motsvarande minst 15 hp.
För att bli godkänd på modul 4 krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger tre arbetsdagar, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.
Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på modul 1, 2, 3 och 5 samt minst två gånger på modul 4 (Praktik).
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Profil II

Litteratur för profilen Kulturjournalistik

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer

Referenslitteratur

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur för profilen Utrikesjournalistik med inriktning EU

Melchior Sigrid
Handbok i EU-journalistik
Visby : Juridisk informations- och reportagebyrå : 2013 : 324 s. :
ISBN: 9789185333516
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
6. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 200 s. :
ISBN: 9789144110905
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter och artiklar

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.

Modul 2: Cross media

Anvisade texter

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 2, 6 och 7

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4, 7, 8

Aktuella vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer

Modul 3: Dokumentärt berättande

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Skrivande om skrivande
Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
ISBN: 9789144106151
Se bibliotekskatalogen Album

Urval av dokumentära skildringar Vetenskapliga artiklar och andra texter kan tillkomma

Modul 4: Ekonomi och statistik

Eklund Klas
Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
13., [rev. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 349 s. :
ISBN: 9789144094564 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande litteratur kan tillkomma

Referenslitteratur

Förbannade lögner : hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det
Kask Peeter-Jaan, Wallin Jimmy
1. uppl. : Stockholm : Hjalmarson & Högberg : 2007 : 155, [2] s. :
ISBN: 978-91-7224-060-5
Se bibliotekskatalogen Album