"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs med inriktning mot offentlig förvaltning, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law with a focus on Public Administration

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU230

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-04

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-04

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk mteod. Därefter behandlas viktiga delar av en rad centrala rättsområden inom primärt den offentliga rätten, såsom förvaltningsrätt och kommunalrätt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

- kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

- kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga,

- självständigt och i grupp kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem inom primärt den offentliga rätten,

- visa förmåga att såväl självständigt som i grupp muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material och rättsliga problem och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar, samt ljudsatta presentationer. Några övningar förekommer också. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa ingår som ett led i examinationen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive eventuell handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1

a. Aktivt deltagande vid seminarier.

b. Fullgörande av dugga/duggor (skriftliga deltentor).

Punkt 2

Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, krysstest, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 43

Kurslitteratur

Svensk juridik
Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
ISBN: 9789139208952
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Allmän förvaltningsrätt
Strömberg Håkan, Lundell Bengt
27:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 289 sidor :
ISBN: 9789147125869
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Offentlighet, sekretess och dataskydd : en introduktion
Zetterström Stefan, Lind Anna-Sara, Dahlqvist Andreas
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 179 sidor :
ISBN: 9789147140107
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur eller annan aktuell lagtextsamling

Referenslitteratur

Litteratur som inte är obligatorisk, men som kan vara ett lämpligt komplement till kurslitteraturen.

Statsrättens grunder
Warnling Conradson Wiweka, Bernitz Hedvig, Sandström Lena, Åhman Karin
Sjunde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 320 sidor :
ISBN: 9789139025399
Se Umeå UB:s söktjänst

Kommunen och lagen : en introduktion
Lundin Olle, Björkman Ulla
7 uppl. : Iustus : 2020 : 164 sidor :
ISBN: 9789177371250
Se Umeå UB:s söktjänst