Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i arkeologi, 30 hp

Engelskt namn: Bachelor's degree thesis in archaeology

Denna kursplan gäller: 2019-05-06 och tillsvidare

Kurskod: 1AR071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-18

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning självständigt skriver en uppsats i arkeologi/miljöarkeologi omfattande 30 hp. Uppsatsämnet utformas i samråd med kursansvarig lärare och programansvarig. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämnet.

Kursen består av ett moment:
Moment 1: Uppsats (30 hp)

Studenten ska förutom uppsatsförfattandet också försvara uppsatsen på ett offentligt seminarium och själv vara opponent vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse
-  Ha visat kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om arkeologiämnets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom det arkeologiska/miljöarkeologiska området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
-   Ha visat förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant arkeologisk  information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
-  Ha visat förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa arkeologiska problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
-  Ha visat förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera arkeologisk information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
-  Ha visat sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det arkeologiska/miljöarkeologiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-  Ha visat förmåga att inom det arkeologiska fältet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
-  Ha visat insikt om arkeologins roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
-  Ha visat förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin arkeologiska kompetens.

Behörighetskrav

Univ.: 60 hp avslutade kurser i arkeologi, eller motsvarande. Förkunskaper om 90 hp kurser i arkeologi, inklusive kurserna Fältkurs med miljöarkeologi 15 hp och Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen 15 hp rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier

Examination

Uppsatsen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Vid uppsatsseminarier examineras även förmåga till muntlig redogörelse och diskussion.

Betygsskalan består av betygen VG, G och U. För betyget VG läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en arkeologisk/miljöarkeologisk frågeställning, som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad. Vidare fästs, för betyget VG, särskild vikt vid förmågan att skriva en väl disponerad och tydlig uppsats och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.

Vid bedömning och betygssättning används Institutionens för idé- och samhällsstudiers kriterier för bedömning av uppsatser.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Uppsats

Kurslitteratur bestäms i samråd med ansvarig lärare