"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Business Administration

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 till 2022-07-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE300

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska förmåga samt förmåga att ta sig an ett företagsekonomiskt problem på ett självständigt sätt och behandla detta med hjälp av vetenskapligt grundade metoder. Kursen utgörs huvudsakligen av ett sammanhållet självständigt arbete. Avsikten är att ett utvalt problem inom aktuellt problemområde ingående skall analyseras och beskrivas. Arbetet skall ha formen av empirisk problemlösning på teoretisk grund.

Moment 1. Obligatoriskt arbetsseminarium, 0 högskolepoäng
Uppsatsarbetet skall stödjas av en muntlig och skriftlig granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats. Den skriftliga granskningen ska följa riktlinjerna för sidoopposition. Syftet är dels att klargöra uppsatsarbetets omfattning och krav, dels att träna den studerande inför sido- och huvudopposition.

Moment 2. Sidoopposition, 0 högskolepoäng
Syftet med detta moment är att den studerande utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter skall tränas att kritiskt granska rapporter och utredningar inom det företagsekonomiska området.

Moment 3. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng
Kanididatuppsatsen skall visa prov på att den studerande självständigt kan välja, utveckla och behandla ett företagsekonomiskt problemområde. Betoningen ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en analys där den studerande belyser sin problemställning. Analysen bör resultera i tydliga implikationer till problem- och/eller ämnesområdet.

Moment 4. Huvudopposition, 0 högskolepoäng
Syftet med detta moment är att den studerandes kritiska förmåga skall dokumenteras i samband med en skriftlig samt muntlig huvudopposition på en kandidat uppsats

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

  • välja, definiera och argumentera för en företagsekonomisk forskningsfråga
  • identifiera relevant empiriskt material och välja relevanta metoder för datainsamling utifrån forskningsfrågan
  • samla in empiriskt material på ett systematiskt sätt utifrån forskningsfrågan och valda metoder.
  • analysera och diskutera det empiriska materialet utifrån en relevant teoretiskt referensram
  • dra slutsatser och ge rekommendationer utifrån en specifik forskningsfråga
  • diskutera utifrån uppsatsen relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter
  • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat
  • försvara sin uppsats vid ett seminarium
  • kritiskt granska andra uppsatser såväl skriftligt som muntligt.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom företagsekonomi, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för praktikkurser. Gymnasium Engelska B/6 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet är en programmerad process med kontinuerlig handledning. Det förutsätts att den framväxande uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen under uppsatsarbetets gång, efter överenskommelse med handledaren. Arbetsseminariet med granskning av en tidigare seminariebehandlad uppsats schemaläggs i början av uppsatskursen. Utöver obligatoriska seminarier deltar den studerande i normalfallet i löpande seminarier i vilka ett aktivt deltagande förutsätts. Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisad period under terminstid.

Moment 1. Obligatoriskt arbetsseminarium, 0 högskolepoäng
Momentet examineras via deltagande i seminarium inklusive inlämnande av skriftligt underlag. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 2. Sidoopposition, 0 högskolepoäng
Momentet examineras genom skriftlig sidoopposition på en kandidatuppsats. Skriftlig sidoopposition är alltid individuell. Se uppsatsmanualen för anvisningar. Därtill krävs deltagande vid det aktuella uppsatsseminariet. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 3. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng
Kandidatuppsatsen examineras genom författande och försvar av ett självständigt arbete. Försvar av egen kandidatuppsats får ej ske innan det obligatoriska arbetsseminariet (moment 1) är godkänt. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygsättande lärare och examinator, medan en individuell bedömning av insatsen i försvaret av uppsatsen görs vid seminarietillfället.

Om uppsatsen inte kan godkännas som i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller i förekommande fall bedömarens) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades.

Moment 4. Huvudopposition, 0 högskolepoäng
Momentet examineras genom skriftlig individuell samt muntlig huvudopposition på en annan uppsats på kandidatnivån. Den muntliga huvudoppositionen kan genomföras tillsammans med medförfattare på uppsatsen. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Regler om självständig bearbetning av texter och referenshantering är applicerbara på alla examinerande skriftliga uppgifter under kursen.

Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: Väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Om studenten väljer att skriva uppsatsen på engelska ska även seminariet hållas på engelska såvida inte alla seminariedeltagare (inklusive sidoopponenter och handledare) är svensktalande. Skriftlig sido- respektive huvudopposition på uppsatser skrivna på engelska får skrivas på svenska om seminarieledaren är svensktalande.

Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen. Detta gäller oavsett hur mycket handledning som har utnyttjats.

Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis kandidatnivå- respektive masternivå).

Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner.

En tumregel för uppsatsens omfattning är ca 40-60 sidor.

Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Det obligatoriska arbetsseminariet skall vara godkänt före försvaret.

När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Kurslitteratur

Moment 1

Litteratur eller andra underlag anvisas av handledaren eller seminarieledaren.

Moment 2

Anvisningar för sidooppositions-PM finns att tillgå i manualen för uppsatsarbetet.

Moment 3

Litteratur sökes individuellt. En lista på rekommenderad litteratur finns via appendix i manualen för uppsatsarbete.

Moment 4

Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå i manualen för uppsatsarbete.

Referenslitteratur till kursen:

Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.