"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kapitalism, klimat och kriser: Historiska perspektiv på miljö och ekonomisk utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Capitalism, climate and crises: Historical perspectives on the environment and economic development

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 2EH054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2023-09-08

Innehåll

Kursen behandlar samband mellan ekonomisk omvandling, klimatförändring och andra miljöfrågor, i syfte att ge förståelse för hur klimatkrisens ekonomisk-politiska kontext vuxit fram sedan slutet av 1700-talet. Kursen fokuserar därför samspel mellan teknisk förändring, energitransformationer, klimat- och miljöpolitik, samt miljö- och hållbarhetsbegreppens framväxt efter 1945. Kursen tar upp teoribildningar inom miljöekonomi, ekologisk ekonomi och politisk ekonomi och hur dessa har använts i ekonomisk-historisk forskning. Kursen avslutas med att studenten med utgångspunkt i historiska perspektiv analyserar och värderar dagens klimatpolitiska situation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs har de studerande uppnått:

Fördjupad kunskap och förståelse:
*    Fördjupad kunskap och förståelse för historiska samband mellan ekonomisk och miljömässig omvandling, med särskilt fokus på klimatförändringar.
*    Kunskap och förståelse för framväxten av miljörelaterade ekonomiska teorier och utvecklingen av politiska och ekonomiska strategier för att hantera hållbarhetsfrågor.
 
Fördjupad färdighet och förmåga:
*    Förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kunskap för att kritiskt kunna analysera långsiktig ekonomisk förändring i förhållande till klimatförändring och andra aspekter av hållbarhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
*    Att med utgångspunkt i relevanta historiska och teoretiska kunskaper självständigt kunna värdera dagens hållbarhetsproblematik.

Behörighetskrav

90 hp inkluderande 15 hp examensarbete. Engelska A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är campusbaserad och ges på engelska.  Föreläsningar varvas med självständigt arbete och seminarier med möjligheter till gruppdiskussion.

Examination

Examination sker genom individuellt författade rapporter som presenteras och diskuteras i samband med obligatoriska seminarier. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Alla i kursen ingående examinationer måste vara avklarade innan betyg erhålls. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Kursen kan ingå i en magisterexamen i ekonomisk historia. För utländska studerande eller för studerande som så önskar ges betyg i enighet med ECTS genom ett särskilt intyg. Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 7

Böcker

The shock of the Anthropocene : the earth, history and us
Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste
London : Verso : 2016 : 306 s. :
ISBN: 9781784780791
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Governing Climate Change
Bulkeley Harriet, Newell Peter John
Third edition : Abingdon, Ixon : Routledge : 2023 : xvi, 173 sidor :
ISBN: 9781032114187
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Tillgänglig online: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9922063952604996

Power to the People: Energy in Europe Over the Last Five Centuries
Kander Astrid, Malanima Paolo
Princeton University Press : 2014 :
Online access for UMUB
ISBN: 9781400848881
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The future of nature : documents of global change
Robin Libby, Sörlin Sverker, Warde Paul
New Haven : Yale University Press : 2013. : 564 s. :
ISBN: 9780300184617
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: utvalda artiklar Tillgänglig online: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921349697004996

Artiklar

Bernstein Steven
Liberal Environmentalism and Global Environmental Governance
Global Environmental Politics, Vol 2. no 3 : 2022 :
Klicka här för att hämta artikel
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid 1-16

Third-Generation Innovation Policy: System Transformation or Reinforcing Business as Usual?
Bergkvist John-Erik, Moodysson Jerker, Sandström Christian
In Karl Wennberg, Christian Sandström, eds., Questioning the Entrepreneurial State: Status-Quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy : 2022 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 201-217

Bergquist Ann-Kristin
Business and Sustainability
In Routledge Companion to The Makers of Global Business, ed. Da Silva Lopes, Lubinski, Christina & Tworek, Heidi : 2019 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 546-563

Beyond Planetary Limits! The International Chamber of Commerce, the United Nations, and the Invention of Sustainable Development
Bergquist Ann-Kristin, David Thomas
Business History Review. Vol 97. No 3 : 2023 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 481-511

Economic history and the political economy of energy transitions: A research overview.
Bergquist Ann-Kristin, Lindmark Magnus
Uppsala papers in Economic History : 2023/11 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid:1-16 doi: 10.33063/upeh.v2i.576

‘New’ Environmental Policy Instruments: An Evolution or a Revolution in Environmental Policy?
Jordan Andrew, Wurzel Rüdiger K.W., Zito Anthony R
Environmental Politics 12, no 1 : 2003 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 201-224

What is capitalism? Toward a working definition
Harris Neal, Delanty Gerard
Social Science Information 62, no 3 : 2023 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 323-344

Economics, History, and Causation.
Morck Randall, Yeung Bernard
Business History Review 85, no. 1 : 2011 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 39-63

How Did We Do That? Histories and Political Economies of Rapid and Just Transitions,
Newell Peter, Simms Andrew
New Political Economy 26, no. 6 : 2021 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 907-922

Näsman Mattias
“Historiska perspektiv på fordonsflottans gröna omställning.” Ekonomisk debatt, no. 6
Nationalekonomiska föreningen : 2022 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 19-29

A low carbon industrial revolution? Insights and challenges from past technological and economic transformations.
Pearson Peter J. G., Foxon Timothy J.
Energy Policy 50 : 2012 :
Klicka här för att komma till artikeln
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid: 117-127

Ytterligare artiklar kan tillkomma