"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Katastrofmedicin, 3 hp

Engelskt namn: Disaster and Emergency Nursing

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 3OM440

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-04-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-02-25

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnad och akut omhändertagande av personer med akuta och traumatiska tillstånd utifrån etiologi, patofysiologi symtombild, diagnostik, behandling och prognos. Katastrofmedicin studeras utifrån lokalt och globalt perspektiv med avseende på organisation, samverkan och ledning vid allvarlig händelse; stor olycka/katastrof samt utifrån principerna för det medicinska omhändertagandet. Det psykosociala omhändertagandet samt krisbearbetning i samband med allvarlig händelse; stor olycka/katastrof studeras. Studenten tränar bedömning, akut omhändertagande och prioritering av skadade patienter med olika tillstånd, i simuleringssituationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för hälso- och sjukvårdens beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse samt gällande säkerhetsföreskrifter vid stor olycka/katastrof
  • redogöra för och ha förståelse för psykosocialt omhändertagande av skadade och deras närstående samt medarbetare i samband med akuta tillstånd och stora olyckor/katastrofer
  • redogöra för handhavande av händelser/kastastofer ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Färdighet och förmåga

  • redogöra för och tillämpa ett systematiskt omhändertagande enligt ABCDE samt ge adekvat omvårdnad vid akuta traumatiska tillstånd

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förklara och tillämpa principerna vid sortering och prioritering av skadade vid allvarlig händelse och/eller stor olycka/katastrof

Behörighetskrav

Sjuksköterskeprogrammet eller röntgensjuksköterskeprogrammet, termin 1-2 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp och föreläsningar. Obligatoriska moment i form av systematiskt omhänderatagande, katastrofspel och teamträning med simulering.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett campus, bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala: godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras genom katastrofövning samt i form av en webbtentamen med individuell bedömning (G-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt deltagande i obligatoriska moment.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Group Advanced Life Support.
Major Incident Medical Management and Support [electronic resource] : The Practical Approach at the Scene [Elektronisk resurs]
Wiley :
Obligatorisk

Factfulness [Elektronisk resurs]
Rosling Hans, Rosling Ola, Rosling Rönnlund Anna
nnnn :
ISBN: 9789127149953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gapminder
Gapminder :
http://www.gapminder.org
Obligatorisk

The Global Goals
UN Global goals :
http://www.globalgoals.org
Obligatorisk

Basic Concepts and Current Challenges of Public Health in Humanitarian Action
University of Copenhagen :
https://globalhealth.ku.dk/phha/Tellier-Roche-2017-International_Humanitarian_Action.pdf
Obligatorisk