Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Klinisk fysiologi I, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology I

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3BL078

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2012-05-15

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2016-02-23

Innehåll

I kursen ingår tekniska principer vid bild- och signalbehandling, ultraljudsanvändning samt CT och MR vid diagnostik, kardiovaskulär fysiologi samt EKG-tolkning. Kursen behandlar respirationsfysiologi samt tolkning av spirometriundersökning inklusive flöde-volymskurva, njurfysiologi samt diagnostiska metoder vid njursjukdom. I kursen ingår även neurofysiologi samt grunderna för neurofysiologisk diagnostik samt grundläggande radiofysik och nuklearmedicinska metoder. Kursen behandlar även kvalitetssäkring inom den patientbundna diagnostiken samt dokumentation. 

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:
  • visa fördjupade kunskaper inom fysiologi och neurofysiologi
  • redogöra för fysiologiska diagnosmetoder avseende cirkulationen, respirationen, digestionskanalen, njurar, blåsan, nuklearmedicinska metoder samt neurofysiologiska metoder
  • tolka EKG
  • känna till hur analoga och digitala bilder genereras
  • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring och olika kvalitetssystem
  • utvärdera primärdata statistiskt samt redovisa resultaten på ett överskådligt och vetenskapligt sätt
  • förstå innebörden av tystnadsplikt och kunna tillämpa denna

Behörighetskrav

För tillträde till kursen Klinisk fysiologi krävs godkända kurser om 67 hp från Biomedicinsk analytikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop, grupparbete, casearbete och seminarier är obligatorisk. 

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, på teoridel samt tolkningsdel (EKG). På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på bägge delarna av den skriftliga individuella tentamen (teoridel och EKG-tolkning) samt G på övriga delar. 

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.
            
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.