"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, 12,5 hp

Engelskt namn: Clinical Practice in Medical Radiation Physics

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3RA036

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Radiofysik

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-09-07

Innehåll

Kursen fördjupar den studerandes kunskaper om praktisk yrkesutövning inom den medicinska strålningsfysiken.
Kursen ger praktisk insikt i de arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Att kritiskt granska och utvärdera sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.

Förväntade studieresultat

Studenten ska kunna:
Kunskap och förståelse

 • detaljerat redogöra för sjukhusfysikerns arbetsuppgifter och yrkesansvar och visa förståelse för andra relevanta yrkeskategoriers arbetsområden inom hälso- och sjukvården.
 • visa kunskap om planering, ledning och samordning inom yrkesområdet.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att arbeta självständigt som sjukhusfysiker, men också samverka med andra yrkesgrupper.
 • visa förmåga att ansvara för och utföra kvalitetssäkerhetsarbete inom verksamheter med strålning.
 • visa fördjupad förmåga att tillämpa matematiska, naturvetenskapliga och tekniska metoder i strålningsrelaterade verksamheter inom hälso- och sjukvården.
 • visa förmåga att inom givna tidsramar planera, genomföra och redovisa projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beskriva olika aspekter av det yrkesansvar som arbetet innebär inom hälso- och sjukvården.
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot andra yrkesgrupper och patienter.
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.
 • visa självkännedom och empatisk förmåga.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 högskolepoäng  varav Kärnfysik (5RA039 eller 5RA033 7,5 hp), Strålningsväxelverkan (5RA006, 7,5 hp), Mätmetoder och strålningsdetektorer (5RA002, 7,5 hp),  Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 6 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7.5 hp), Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (5RA007, 7.5 hp), Röntgenteknik (5RA038, 7.5 hp), Nukleärmedicinsk teknik (5RA011, 7.5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp), Radioterapi (5RA022, 5 hp) och Riskanalys inom strålbehandling (5RA024, 7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs inom hälso- och sjukvården som verksamhetsförlagd utbildning och genomförs i form av individuell handledning. En examinator vid institutionen ger stöd vid arbetets planering och genomförande. Undervisningsspråket är svenska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

 • Skriftlig rapport som ska innehålla en beskrivning av de olika moment som ingått under praktikperioden såväl som en kritisk granskning av de erfarenheter som kursen gett.
 • Muntlig redovisning där en redogörelse kring sjukhusfysikerns yrkesansvar diskuteras.
 • Skriftliga rapporter som redogör för de projekt som studenten genomfört under praktikperioden. Rapporter ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. 

Betyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda och betygsätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om något av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört samtliga prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhets direktiv.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-574-22). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

 

Tillgång till Verksamhetsintegrerat lärande

Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.