Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konflikthantering i skolan, 7,5 hp

Engelskt namn: How to Manage conflicts in School

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2SP002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-23

Innehåll

I kursen presenteras teorier om konflikthantering, makt och genus. Olika teoretiska perspektiv läggs på elevers konflikter i förskola och skolainklusive konflikter på nätet och sociala medier. Särskild tonvikt läggs på vuxnas förhållningssätt och strategier i förhållande till konfliktsituationer i skolmiljö. Med utgångspunkt i dilemmasituationer diskuteras och analyseras konflikter och konkreta strategier för konflikthantering. I kursen behandlas också konfliktsituationer i relation till aktuella styrdokument och riktlinjer för skolan gällande kränkningar, diskriminering och likabehandling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra och visa förståelse för teorier om konflikthantering, makt och genus
 • visa kunskap om huvudmannens, skolledningens och skolpersonalens ansvar utifrån aktuella styrdokument
Färdigheter och förmåga
 • analysera konfliktsituationer i skolan utifrån olika teoretiska perspektiv
 • diskutera och reflektera över makt, genus och kränkningar i konfliktsituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera, värdera och kritiskt granska vuxnas förhållningssätt och strategier i konflikthantering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat utan obligatoriska fysiska sammankomster. Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade individuella och gruppbaserade uppgifter och förutsätter litteraturstudier och aktiv kommunikation inom en mindre grupp.

Examination

Examination sker genom skriftlig redovisning av individuella uppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig skala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att två skriftliga individuella inlämningsuppgifter bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomfört ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 198 sidor :
  ISBN: 9789151104522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och bokkapitel om ca 600 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Litteratur för alla

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 198 sidor :
  ISBN: 9789151104522
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0 : om genus och skolans jämställdhetsmål
  Uppdaterad och omarb. version : Växjö : Instutitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet : 2010 : 44 s. :
  URL full text
  ISBN: 978-91-86491-56-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundström Agneta
  Lärare och konflikthantering [Elektronisk resurs] : en undersökande studie ur ett könsperspektiv
  Umeå : Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet : 2008 : 123 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  Obligatorisk

  Lösningsinriktad pedagogik : för en roligare skola
  Måhlberg Kerstin, Sjöblom Maud
  6., rev. uppl. : Täby : Måhlberg & Sjöblom : 2012 : 153 s. :
  ISBN: 9789197765145
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dunkels Elza
  Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet
  Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2016] : 119 sidor :
  ISBN: 9789188099327
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan skolbarn och ungdomar

  Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
  Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789151100821
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur avseende konflikter mellan förskolebarn

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789170371614
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs särskilt Kapitel 6 & 7 (s. 181-244)

  Öhman Margareta
  Nya hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2019 : 320 sidor :
  ISBN: 9789147126163
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Myndighetspublikationer

  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling
  Omarbetad upplaga 2 : [Stockholm] : Skolverket : [2019] : 128 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175593388
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kränkningar i skolan : analyser av problem och lösningar
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 190 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590752
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och bokkapitel om ca 200 sidor tillkommer.