"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konstpedagogik i samtida konstformer, 15 hp

Engelskt namn: Art Pedagogy

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1ES012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Innehåll

Kursen riktar sig till den som är intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik. Studierna bedrivs på distans med kursträffar förlagda till Bildmuseet i Umeå.

Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv. I kursens första moment behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder med fokus på möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra moment genomförs ett eget projekt med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om den samtida konstens och kulturens former, grepp och genrer, samt själv kunna förhålla sig estetiskt till samtidskonstfältet
 • ha kunskaper om planering, samarbete och digital/ analog dokumentation av pedagogiskt estetiskt projektarbete

Färdighet och förmåga

 • ha utvecklat sina egna färdigheter i arbete med konstpedagogik i samtida konstformer
 • kunna redovisa resultatet i ett skriftligt och/eller gestaltande arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna självständigt planera, genomföra och vetenskapligt reflektera över ett pedagogiskt estetiskt projektarbete på olika plan
 • vara medveten om och kunna diskutera samtida konstformer, socialkritiska perspektiv och postkoloniala uttryck
 • kunna diskutera och göra vetenskapliga reflektioner över dagsaktuella konstnärliga gestaltningsformer och samtidskonst, samt analysera och reflektera över dessa i relation till några konstpedagogiska metoder

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen i moment ett består av närträffar med föreläsningar, utställningsbesök, seminarier, och gestaltande laborationer. Moment två innehåller ett individuellt konstpedagogiskt projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras slutligen visuellt och skriftligt

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor.
För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 27

  Konsten som läranderesurs : syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer
  Aure Venke, Illeris Helene, Örtegren Hans
  Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2009 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-89477-42-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Kap 8. Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Bendroth Karlsson Marie
  Barns möte med konst
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11276-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duncan Carol
  Civilizing rituals : Inside Public Art Museums
  London ; a New York : Routledge : 1995 : 178 s. : sid. 1-22, 22 s :
  ISBN: 0-415-07011-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
  Wallerstedt Cecilia, Berglund Anna, Pramling Niklas
  Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2017 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-89477-67-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Krut : kritisk utbildningstidskrift
  Bromma : Föreningen Kritisk utbildningstidskrift : 1977-2011 :
  Tidskriftens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Lindström, Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Red. Höglund, Carl-Magnus, Reuterstrand, Siri och Wigerfelt, Christer. Nr. 133/134 2009

  Lindberg Anna Lena
  Konstpedagogikens dilemma : historiska rötter och moderna strategier
  [Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1991 : 439 s. :
  ISBN: 91-44-31711-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Skoglund Elisabet
  Konstsamtal, samtalskonst
  Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
  ISBN: 91-89091-37-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Örtegren Hans
  Samtidskonst och lärande
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2008 :
  http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.41869.1324464327!/5_nr3.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Årgång 5-Nr 3-2008

  Alvehus Johan
  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2019] : 151 sidor :
  ISBN: 9789147129393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Jonsson Widén Anna
  Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer
  Umeå : Umeå universitet : 2016 : 252 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-561-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hillström Ylva
  Konst : titta, upptäck, gör
  Stockholm : Moderna museet : 2014 : 60 s. :
  ISBN: 978-91-501-1666-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pringle Emily
  Konst och pedagogik : "Lärande och konstpedagogikens föränderliga roll" i Gävle konstcentrum
  Gävle : Gävle konstcentrum Kulturrådet : 2008 :

  Skoglund Elisabet
  Leken och konsten
  Stockholm : Bergh : 1993 : 111 s. :
  ISBN: 91-502-1147-1 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lusten att skapa
  Skoglund Elisabet, Allsten Per Anders
  2. uppl. : Stockholm : Bergh : 1998 : 143, [1] s. :
  ISBN: 91-502-1331-8 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ståhle Göran
  Mellan konsten och pubilken
  Carlssons förlag : 2010 :

  Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
  Olsson Angelica, Lundmark Karin
  Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :

  Malmqvist Karin
  Zon Moderna
  Moderna museet : 2006 :

  Engage
  Engage :
  http://www.engage.org/index.aspx

  Bildberättande & konsten att läsa bilder. En satsning om bildning i bild – en kritisk fråga för demokratin
  Reslegård Elisabet, von Baumgarten Marianne
  Läsrörelsen Stockholm : 2019 :
  https://www.mynewsdesk.com/se/laesroerelsen/documents/ideskrift-bildberaettande-94663

  Marner Anders
  Tema: Bildanalys
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 108 s. :
  http://www.estet.umu.se/digitalAssets/41/41243_tilde_12.pdf
  Läsanvisning: Tilde Rapportserie nr. 12

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  Konsten som läranderesurs : syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer
  Aure Venke, Illeris Helene, Örtegren Hans
  Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2009 : 280 s. :
  ISBN: 978-91-89477-42-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar. Kap 8. Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Bendroth Karlsson Marie
  Barns möte med konst
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11276-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
  Wallerstedt Cecilia, Berglund Anna, Pramling Niklas
  Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2017 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-89477-67-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Krut : kritisk utbildningstidskrift
  Bromma : Föreningen Kritisk utbildningstidskrift : 1977-2011 :
  Tidskriftens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Lindström, Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Red. Höglund, Carl-Magnus, Reuterstrand, Siri och Wigerfelt, Christer. Nr. 133/134 2009

  Lindberg Anna Lena
  Konstpedagogikens dilemma : historiska rötter och moderna strategier
  [Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1991 : 439 s. :
  ISBN: 91-44-31711-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Skoglund Elisabet
  Konstsamtal, samtalskonst
  Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
  ISBN: 91-89091-37-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

  Örtegren Hans
  Samtidskonst och lärande
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2008 :
  http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.41869.1324464327!/5_nr3.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Årgång 5-Nr 3-2008

  Referenslitteratur

  Jonsson Widén Anna
  Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer
  Umeå : Umeå universitet : 2016 : 252 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-561-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hillström Ylva
  Konst : titta, upptäck, gör
  Stockholm : Moderna museet : 2014 : 60 s. :
  ISBN: 978-91-501-1666-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pringle Emily
  Konst och pedagogik : "Lärande och konstpedagogikens föränderliga roll" i Gävle konstcentrum
  Gävle : Gävle konstcentrum Kulturrådet : 2008 :

  Skoglund Elisabet
  Leken och konsten
  Stockholm : Bergh : 1993 : 111 s. :
  ISBN: 91-502-1147-1 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lusten att skapa
  Skoglund Elisabet, Allsten Per Anders
  2. uppl. : Stockholm : Bergh : 1998 : 143, [1] s. :
  ISBN: 91-502-1331-8 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ståhle Göran
  Mellan konsten och pubilken
  Carlssons förlag : 2010 :

  Konst och lärande
  Konst och lärande :
  http://www.konstochlarande.se/content/om-konstochlarande

  Engage
  Engage :
  http://www.engage.org/index.aspx

  KOP-trycksaker att ladda ner
  Riksutställningar :
  http://riksutstallningar.se/kop

  Malmqvist Karin
  Zon Moderna
  Moderna museet : 2006 :