"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Krigets historia, 7,5 hp

Engelskt namn: The history of war

Denna kursplan gäller: 2024-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 1HI088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-26

Innehåll

Krig har följt människan genom hela historien. Kursen syftar till att på ett grundläggande sätt öka kunskaperna om krig som mänsklig företeelse. Under kursen studeras krigets orsaker, förutsättningar och drivkrafter, krigföringens utveckling samt krigets betydelse och konsekvenser för det civila samhället. Kursen omfattar två huvudsakliga delar: litteraturstudier och fördjupning. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse 

  • redogöra för krigföringens huvudsakliga utveckling från antiken till idag 
  • redogöra för krigs politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser under olika tidsepoker från antiken till idag  
  • visa grundläggande förståelse för vilka faktorer som har förändrat krigföringen 

Färdighet och förmåga 

  • använda enklare teoretiska begrepp i analysen av krig 
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • ta ställning till historiemoraliska problem relaterade till krigets historia 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och fördjupningsuppgifter. Tekniska krav

 *    En säker och bra internetuppkoppling 

*    En dator (mac/pc). Lärplattformen Canvas fungerar inte alltid fullt ut med mobil/surfplatta eller chromebook. 

*    Webbkamera och mikrofon. 

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga prov (inklusive prov bestående av flervalsfrågor) och skriftliga uppgifter. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla övningar har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av övningar genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För aktivt deltagande i övningar ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att både litteraturstudier och individuell fördjupning är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på kursen är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på 6 hp av kursens moduler. 

 

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 arbetsdagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet. 

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 11

Krigets historia

Obligatorisk gemensam kurslitteratur Krigets historia sommarkurs 2024

Keegan John
A history of warfare
2. ed. : London : Pimlico : 2004 : xvi, 432 s. :
ISBN: 184413749X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Boken finns i flera upplagor och en svensk variant "Krig och kultur", dessa går även bra att använda

Van Creveld Martin
Supplying war : logistics from Wallenstein to Patton
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2004 : viii, 313 s. :
Table of contents
ISBN: 0521837448
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Äldre upplagor av boken kan användas

Det tillkommer också kurslitteratur som väljs vid kursstart.