"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi B, 30 hp

Engelskt namn: Criminology B

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 2KR003

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kriminologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2023-09-11

Innehåll

Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder. Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur dessa kan analyseras med hjälp av kriminologiska teorier och metoder.


Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp
Detta moment ger studenterna fördjupade kunskaper om kriminologiska teorier och perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv presenteras och problematiseras i relation till varandra.

Moment 2: Kriminologisk analys, 7,5 hp
Detta moment ger studenterna kunskaper om tillämpning av olika kriminologiska teorier och perspektiv, särskilt kritiska perspektiv. Med utgångspunkt i kriminologiska studier kommer studenterna att fördjupa sin förståelse för kriminologiska teorier, granska dess tillämpbarhet och problematisera kriminologiska analyser.

Moment 3: Kvalitativ kriminologisk metod, 7,5 hp
Detta moment ger studenterna fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesign och analysmetoder förknippade med kvalitativa metoder. Dessa kunskaper tillämpas till kriminologiska frågeställningar genom att studenterna utformar och genomför en kvalitativ undersökning inom ett anvisat forskningsområde. Detta arbete sker både genom individuellt och gruppvist arbete och utmynnar i individuellt författade rapporter.

Moment 4: Kvantitativ kriminologisk metod, 7,5 hp
Detta moment avser att ge fördjupade kunskaper om metodologiska antaganden, undersökningsdesigner och analysmetoder kopplade till kvantitativa undersökningar. Dessa kunskaper tillämpas på kriminologiska frågeställningar genom att studenterna utformar egna teoretiskt relevanta problemställningar inom ett anvisat forskningsområde, samt sammanställer och analyserar kvantitativa data. Detta arbete sker både genom individuellt och gruppvist arbete och utmynnar i individuellt författade rapporter.

 

Förväntade studieresultat


Moment 1: Kriminologisk teori, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
* redogöra för kriminologiska teorier
* redogöra för innehåll och utgångspunkter i anvisad kriminologisk litteratur.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
* jämföra olika kriminologiska teorier
* visa förståelse för hur olika definitioner av brott och kriminalitet påverkar utgångspunkterna för kriminologiska teorier.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
* visa förmåga att värdera kriminologiska teoriers förklaringsvärde i förhållande till olika typer av kriminologiska frågeställningar
* visa förmåga att förhålla sig kritiskt till olika kriminologiska teorier.


Moment 2: Kriminologisk analys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
* redogöra för innehåll och utgångspunkter i kritiska kriminologiska teorier.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
* jämföra och tillämpa för momentet relevanta teorier på aktuella samhällsfrågor och fenomen.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
* kritiskt granska samspelet mellan brottslighet och media, sociala och politiska fenomen.


Moment 3: Kvalitativ kriminologisk metod, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
* redogöra för utgångspunkter, antaganden och undersökningsdesign i ett urval av kvalitativa analysmetoder
* visa fördjupad kunskap kring formulering av relevanta och empiriskt gångbara kvalitativa problemställningar utifrån teoretiska resonemang
* visa fördjupad kunskap om etiska riktlinjer för forskning
* visa fördjupad kunskap om innehålls- och tematisk analys.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
* självständigt formulera relevanta forskningsfrågor utifrån ett anvisat område som lämpar sig för kvalitativa undersökningar
* självständigt designa, planera och motivera en lämplig kvalitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor
* självständigt samla in, bearbeta och analysera kvalitativt datamaterial med hjälp av innehålls- alternativt tematisk analys
* skriva vetenskapliga rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat från kvalitativa undersökningar presenteras.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
* göra relevanta metodologiska avväganden för att genomföra kvalitativa undersökningar
* reflektera kritiskt kring begränsningar med kvalitativt kriminologiskt datamaterial
* tillämpa och reflektera kritiskt kring etiska riktlinjer på egna och andras kvalitativa undersökningar
* reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvalitativa undersökningar.


Moment 4: Kvantitativ kriminologisk metod, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
* redogöra för utgångspunkter, antaganden och undersökningsdesign i ett urval av kvantitativa analysmetoder
* visa fördjupad kunskap kring formulering av relevanta och empiriskt gångbara kvantitativa problemställningar utifrån teoretiska resonemang
* visa fördjupad kunskap om brottsstatistik
* visa fördjupad kunskap om etiska riktlinjer för forskning
* visa fördjupad kunskap om multipel analys av data med hjälp av linjär regressionsanalys och korstabellsanalys.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:
* självständigt formulera relevanta forskningsfrågor utifrån ett anvisat område som lämpar sig för kvantitativa undersökningar
* självständigt designa, planera och motivera en lämplig kvantitativ undersökningsdesign utifrån formulerade forskningsfrågor
* självständigt sammanställa, bearbeta och analysera kvantitativt datamaterial med hjälp av ett statistikprogram
* skriva vetenskapliga rapporter, i enlighet med vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia, där analys och resultat från kvantitativa undersökningar presenteras.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
* göra relevanta metodologiska avväganden för att genomföra kvantitativa undersökningar
* reflektera kritiskt kring begränsningar med kvantitativt kriminologiskt datamaterial
* förstå hur teoretiska begrepp kan operationaliseras och undersökas med kvantitativa undersökningar
* reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvantitativa undersökningar.
 

Behörighetskrav

22,5 hp från kursen Kriminologi A (30 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och datorlaboration. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen på vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett och moment två sker examinationen i form av seminarier och en salstentamen per moment. Examinationen på moment 3 sker genom seminarier och praktiska övningar samt en individuellt författad rapport där resultat och analys från en kvalitativ studie presenteras. Under moment 4 sker examinationen genom seminarier och praktiska övningar samt en individuellt författad rapport där resultat och analys från en kvantitativ studie presenteras.
På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få Godkänt på kursen krävs godkänt på alla examinerande inslag. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moment har betyget Väl Godkänd. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit Godkänt eller Väl Godkänt betyg har ej rätt till omprov.
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen kan endast anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

TILLGODORÄKNANDE:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Moment 1. Kriminologisk teori

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige
Rostami Amir, Mondani Hernan, Carlsson Christoffer, Sturup Joakim, Sarnecki Jerzy, Edling Christofer
Stockholm : Institutet för framtidsstudier : 2018 : 100 sidor :
ISBN: 9789197853767
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

von Lampe Klaus
Organized Crime
SAGE Publications, Inc : 2015 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Våldets sociala dimensioner : individ, relation, organisation
Edling Christofer, Rostami Amir
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 249 s. :
ISBN: 9789144115085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
ISBN: 9789144131498
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2. Kriminologisk analys

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Garland David
The culture of control : crime and social order in contemporary society
Oxford : Oxford Univ. Press : 2001 : xiii, 307 s. :
ISBN: 0-19-829937-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sahlin Ingrid
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
Lund : Arkiv : 2000 : 178 s. :
ISBN: 91-7924-132-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cultural criminology
Ferrell Jeff, Hayward Keith J., Young Jock
Second edition. : Los Angeles : SAGE : 2015 : xviii, 286 s. :
ISBN: 9781446259160
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Introduktion till kriminologi : Volym II Straff och prevention
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 259 sidor :
ISBN: 9789144138534
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3. Kvalitativ kriminologisk metod

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-05475-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cultural criminology
Ferrell Jeff, Hayward Keith J., Young Jock
Second edition. : Los Angeles : SAGE : 2015 : xviii, 286 s. :
ISBN: 9781446259160
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se Umeå UB:s söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 4. Kvantitativ kriminologisk metod

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Att tolka och förstå statistik om brott
Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 108 sidor :
ISBN: 9789140695499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Barmark Mimmi, Djurfeldt Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 198 s. :
ISBN: 9789144082318
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se Umeå UB:s söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se Umeå UB:s söktjänst