"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM-teknik samt implantatstödd protetik, 47 hp

Engelskt namn: Crown and bridge prosthodontics including CAD/CAM-technique and implant-supported prosthodontics

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 3OT165

Högskolepoäng: 47

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-18

Innehåll

Kurser består av 4 delkurser:
Delkurs 1: 6 högskolepoäng (termin 1)
Delkurs2: 14 högskolepoäng (termin 2)
Delkurs 3: 19 högskolepoäng (termin 3)
Delkurs 4: 8 högskolepoäng (termin 4)

Delkurs 1
Introduktion i kron- och broprotetik.

Delkurs 2
Inlägg, pelare och separata kronor samt förbättringskunskap.

Delkurs 3
Brokonstruktioner, metallkeramik samt helkeramer.

Delkurs 4
Brokonstruktioner, CAD/CAM-teknik, kombinationsprotetik.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha teoretiska baskunskaper om relevanta behandlings- och tillverkningsmetoder för att med hjälp av kronor och broar upprätthålla ett för patienten optimalt status ur bettfunktionellt och socialt perspektiv.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • ha grundläggande färdighet i framställning av arbetsmodeller för kron- och broarbete samt enstaka kronor med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper
 • ha grundläggande förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på kron- och broarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa att han/hon kan reflektera över hur inhämtad kunskap kan användas i den tandtekniska verksamheten.

Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha teoretiska kunskaper om tandtekniskt framställande av kronor, inlägg och pelare, i enlighet med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper
 • ha grundläggande kunskaper om CAD/CAM-producerade protetiska ersättningar
 • ha kunskap om hur man i teori och praktik på ett strukturerat sätt kan göra förbättringar i sin verksamhet.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • kunna framställa arbetsmodeller för kron- och broarbete samt enstaka kronor och inlägg
 • ha grundläggande färdighet i framställning av CAD/CAM-producerade protetiska ersättningar
 • ha grundläggande färdighet i handhavandet av dentala keramer
 • ha förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på kron- och broarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information och kunna värdera nya fakta, företeelser och frågeställningar.

Delkurs 3
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha fördjupade teoretiska kunskaper om tandtekniskt framställande av tand- och implantatstödda kron- och broprotetiska arbeten, i enlighet med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper samt det biologiska samspelet mellan de protetiska ersättningarna, muskulatur, käkleder och parodontium
 • ha kunskap om användandet av metallkeramik och helkeramer inom kron-och broprotetiken.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • ha fördjupad färdighet i framställningen av tand- och implantatstödda kron- och broprotetiska ersättningar
 • kunna framställa ersättningar i dentala keramer
 • ha fördjupad förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tand- och implantatstödda
   kron- och broarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med andra grupper
 • visa ett förhållningssätt som värnar om patientens behov.

Delkurs 4
Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha teoretiska kunskaper om tandtekniskt framställande av kombinationsprotetik
 • ha fördjupade kunskaper om CAD/CAM-producerade ersättningar
 • ha fördjupade kunskaper om användandet av helkeramer inom kron- och broprotetiken.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • ha färdighet i framställandet av kombinationsprotetik, med erkända metoder och med hänsyn till materialens egenskaper
 • ha fördjupad färdighet i framställandet av CAD/CAM producerade ersättningar
 • ha fördjupad färdighet i handhavandet av dentala keramer med erkända metoder och med hänsyn till materialens egenskaper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara godkänd i samtliga teoretiska och praktiska kursmoment i delkurserna 1 och 2 för att få påbörja delkurs 3. Om mer än två terminer förflutit sedan senaste praktiska moment inom programmet utförts, förlorar detta sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och grupparbeten samt tandtekniskt arbete under lärares handledning. Dessutom ingår litteraturstudier. Demonstrationer, seminarier, grupparbeten, tandtekniskt arbete samt litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination bedrivs genom muntliga och skriftliga förhör, redovisning av seminarieuppgifter, bedömning av praktiska arbeten, praktiska prov samt sluttentamen.
Krav för godkänd kurs: deltagande i de obligatoriska momenten, eller motsvarande, samt godkända förhör, praktiska prov och seminarieuppgifter.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.
Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.