Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturarv och hållbarhet, 7,5 hp

Engelskt namn: Cultural Heritage and Sustainability

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1MU011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-02-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-09

Innehåll

Kursens syfte är att ge teoretiska och metodologiska verktyg för att hantera frågor om hållbarhet och brukande av kulturarv, både praktiskt och teoretiskt. Med utgångspunkt från hållbarhetsbegreppet ger kursen ingång till förståelse för spänningsfältet mellan bevarande och brukande. Med bland annat utgångspunkt i det industrialiserade samhällets lämningar erbjuder kursens litteratur översikter för att bättre förstå hur teorier kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism. Kursen belyser också aspekter av social hållbarhet i relation till historiebruk och bevarande. Kursen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av kulturarvsfrågor.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:
  • visa grundläggande kunskaper om kulturarv och historiebruk
  • visa förståelse för centrala idéer om hur hållbarhet och bruk av kulturarv kan omsättas i konkret verksamhet på museer eller inom kulturarvsturism
  • visa grundläggande kunskap om hållbarhetsforskning inom kulturarvsfältet
  • vara bekant med problematiken som rör spänningsfältet att bruka kulturarv med hållbarhetsperspektiv
  • självständigt kunna formulera och utföra en fördjupningsuppgift med utgångspunkt från kursens teman om hållbarhet samt kulturarv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via den anvisade webbplattformen.

Examination

Examinationen sker genom utförandet av textuppgifter som löpande ska presenteras och diskuteras på kursens lärarplattform samt en fördjupningsuppgift med utgångspunkt i kurslitteraturen.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Fredengren Christina
Kulturarvets värde för en hållbar samhällsutveckling
Ingår i:
Ad lucem.
Helsingfors : Finlands kristliga studentförbund : 1909- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kan laddas hem som elektronisk resurs via www.raa.se

Janes Robert R.
Museums in a troubled world : renewal, irrelevance or collapse?
London : Routledge : 2009 : xvi, 208 s. :
ISBN: 9780415463010
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Otydligt, otympligt, otaligt : det industriella kulturarvets utmaningar
Alzén Annika, Burell Birgitta
Stockholm : Carlsson : 2005 : [3] s., s. 6-193 :
ISBN: 91-7203-666-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Albert Marie-Theres
Perceptions of sustainability in heritage studies
Berlin : Walter De Gruyter GmbH : cop. 2015 : 239 pages :
ISBN: 9783110415131
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare artiklar och material enligt lärares anvisningar tillkommer