"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Cultural animal studies, interspecies relations and ethnography

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 till 2024-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Innehåll

Kursen tar avstamp i mellanartsliga relationer och djurs sociala och kulturella betydelser utifrån kulturvetenskapliga perspektiv, metoder och analyser. Influenser från det internationella fältet human-animal studies kombineras med kulturanalys och övningar inom etnografiska metoder där den studerande även får möjlighet att genomföra en egen fördjupning i ett mindre fältarbete. Under kursen presenteras och diskuteras etnografiska exempel på relationer mellan djur och människa från intervjuer, observationer, arkivmaterial och populärkultur. Kursen kan läsas fristående eller som en del i Etnologi A (30 hp) eller ingå i en kandidatexamen i etnologi.

Följande moduler ingår:

Modul 1 Kulturella djurstudier 4 (hp)
Cultural animal studies (4 credits)
I modulen introduceras etnologiska perspektiv och metoder för insamling och analys av etnografiskt material. Fältet kulturella djurstudier presenteras och diskuteras övergripande och genom exempel.

Modul 2. Mellanartsliga relationer och etnografi (3,5 hp)
Interspecies relationships and ethnography (3,5 credits)
Modulen behandlar hur relationen mellan människa och djur kan studeras och tolkas med hjälp av etnografiska metoder. Den studerande får öva sig i kulturanalytisk metod och göra en mindre etnografisk fördjupning inom temat som bearbetas och presenteras på ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Kulturella djurstudier 4 (hp)
Cultural animal studies (4 credits)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redovisa kunskap om forskningsfältet Human Animal Studies 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • genomföra dokumentationsuppgifter om mellanartsliga relationer 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • reflektera över tillämpning av etnologiska perspektiv och metoder
  • diskutera representationer av djur i folklore och populärkultur

Modul 2. Mellanartsliga relationer och etnografi (3,5 hp)
Interspecies relationships and ethnography (3,5 credits)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för kulturella perspektiv på relationer mellan människa och djur 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • tillämpa etnografiska metoder i ett mindre fältarbete utifrån relationer mellan människor och djur

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • diskutera och reflektera över hur djur ges meningsskapande betydelser i egen vald fördjupning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och digitala seminarier, handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Modul 1 Kulturella djurstudier (4 hp) examineras genom ett seminarium, en dokumentationsuppgift och en hemtenta. För att uppnå G ska alla uppgifter vara genomförda och godkända. För att uppnå VG ska alla uppgifter vara genomförda inom angiven tidsram. Därutöver ska dokumentationsuppgift och hemtentamen ha uppnått betyget VG.
Modul 2 Mellanartsliga relationer och etnografi (3,5 hp) examineras genom ett seminarium, en etnografisk fördjupningsuppgift och en hemtentamen. För att uppnå G ska alla uppgifter vara genomförda och godkända. För att uppnå VG ska alla uppgifter vara genomförda inom angiven tidsram. Därutöver ska både etnografisk fördjupningsuppgift och hemtentamen bedömts till betyget VG.
Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att uppnå G på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska uppgifter är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att uppgifterna är inlämnade inom angivna tidsramar och att studenten uppnått betyget VG på båda moduler.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

1ET058. Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi, 7,5 hp

Modul 1. Kulturella djurstudier (4 hp)

de Mello Margo
Animals and Society
Colombia University Press : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9780231194853

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Människor och andra djur
Hagelstam Sonja red., Lillbroända-Annala Sanna
Åbo Akademi Tidskrift för etnologi och folkloristik Budkaveln Vol. 99 2020 : 2020 :
https://journal.fi/budkavlen/article/view/99549/57203
Obligatorisk

Holmberg Tora
Investigating human/animal relations in science, culture and work
Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet : 2009 : 194 s. :
ISBN: 9789197818605
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A222704&dswid=3740 Valda delar.

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2. Mellanartsliga relationer och etnografi (3,5 hp)

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Djur : berörande möten och kulturella smärtpunkter
Ekström Simon, Kaijser Lars
Göteborg : Makadam : [2018] : 270 sidor :
Fulltext online (Fritt tillgänglig via Kriterium)
ISBN: 9789170612602
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holmberg Tora
Investigating human/animal relations in science, culture and work
Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet : 2009 : 194 s. :
ISBN: 9789197818605
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A222704&dswid=-8025 Valda delar.

Kulick Don
Human–Animal Communication
Annual Review of Anthropology, Vol. 46, pp. 357-378 : 2017 :
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-anthro-102116-041723
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 357-378

Artiklar enligt lärares anvisning tillkommer Den studerande väljer i samråd med lärare en egen fördjupning om 60 sidor.

Referenslitteratur

Bull Jacob
Animal movements - moving animals : essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters
Uppsala : Centre for Gender Research, Uppsala University : 2011 : 283 s. :
ISBN: 9789197818674
Se Umeå UB:s söktjänst

Beyond nature and culture
Descola Philippe, Lloyd Janet
Chicago : University of Chicago Press : 2013 : 463 s. :
ISBN: 9780226144450
Se Umeå UB:s söktjänst