"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B, 7,5 hp

Engelskt namn: Perspectives on Cultural Theory and methods of analysis: Ethnology B

Denna kursplan gäller: 2023-10-30 till 2024-10-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-01-10

Innehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i teoribildningar och analysmetoder, inklusive reflexivitet, som är relevanta för etnologi och kulturanalys. Den syftar till att öka förståelse för etnologiska perspektiv på kultur genom diskussion av teoretiska modeller och begrepp samt öva färdigheter i teoretisk tillämpning kopplat till olika typer av etnologisk empiri. Kursen är fristående men kan även läsas som förberedelse för ett uppsatsarbete. Den studerande får möjlighet att välja en fördjupning i relation till ett uppsatsämne. Kursen ingår i Etnologi B (30 hp) och i en kandidatexamen i etnologi.

Följande moduler ingår:

Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys (3 hp)
Perspectives on Cultural Theory (3 Credits)
Modulen syftar till orientering i framträdande teoribildningar och analysmetoder med hög relevans för etnologi och kulturanalys. Modulen ger även ökad förståelse för betydelsen av etnologiska perspektiv.

Modul 2. Tillämpning av kulturteoretisk teori och analysmetoder (4,5 hp)
Applied cultural methods of analysis (4,5 credits)
Modulen syftar till fördjupning av kulturteoretisk teori och analysmetoder genom att öva färdigheter i tillämpning kopplat till olika typer av etnologisk empiri.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys (3 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

 • kunna redogöra och uppvisa förståelse för framträdande teorier och analysmetoder inom etnologisk kulturforskning 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

 •  kunna redogöra för betydelsen av teoretiska perspektiv och analysmetoder vid kulturstudier

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna redovisa en självständig och nyanserad diskussion om framträdande kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder inom etnologi och kulturanalys  

Modul 2. Tillämpning av kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder (4,5 hp)
 

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

 • kunna redogöra och uppvisa förståelse för tillämpningar av teorier, teoretiska begrepp och analysmetoder inom etnologi och kulturanalys

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

 •  kunna redogöra för betydelsen av tillämpningar av teorier och analysmetoder i etnologisk kulturanalys

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna redovisa en självständig och nyanserad diskussion kring utförd tillämpning av relevanta kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder

Behörighetskrav

Etnologi A 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp måste vara avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmaterial, digitala seminarier, uppgifter och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.
 
I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys (3 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, innefattande uppgifter av både muntlig och skriftlig art, samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier med uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier med uppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier med uppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 2: Tillämpning av kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder (4,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, innefattande uppgifter av både muntlig och skriftlig art, samt genom ett individuellt PM kring en vald teoretisk tillämpning. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för PM är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier med uppgifter samt på individuellt PM. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier med uppgifter samt Väl godkänd på individuellt PM.

 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på båda moduler.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Tillgodoräknande 

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 46

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys

  Agnidakis Paul
  Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
  RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1552916&dswid=3080

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Artiklar och texter om ca 200 sidor tillkommer enligt lärares anvisning.

  Modul 2. Tillämpning av kulturteoretisk teori och analysmetoder

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar enligt lärares anvisning tillkommer.

  Referenslitteratur

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2023 vecka 45

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys

  Agnidakis Paul
  Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
  RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1552916&dswid=3080

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 2. Tillämpning av kulturteoretisk teori och analysmetoder

  Många möjliga metoder
  Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-07422-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Etnologiskt fältarbete - - nya fält och former
  Hughes Tidlund Ida, Dankic Andrea, Ingridsdotter Jenny, Jansson Hanna, Jobarteh Aida, Kaijser Lars, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa, Björklund Maria, Bylund Christine, Bäckman Maria, Cocq Coppélie, Ekström Simon, Gunnarsson Payne Jenny, Hagström Charlotte, Liliequist Evelina, Lundquist Elin, Nylund Skog Susanne, Sehlin MacNeil Kristina, Zetterström Geschwind Britta, Öhlander Magnus, Silow Kallenberg Kim, von Unge Elin, Wiklund Moreira Lisa
  Studentlitteratur AB : 2022 : 337 sidor :
  ISBN: 9789144153261
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

 • Giltig från: 2023 vecka 44

  Litteratur

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Modul 1: Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder med relevans för etnologi och kulturanalys

  Agnidakis Paul
  Etnologi – kontinuitet och anpassning av ett kulturvetenskapligt ämne
  RIG - Kulturhistorisk tidskrift Vol 101 Nr 1 2018 : 2018 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1552916&dswid=3080

  Kulturanalytiska verktyg
  Ehn Billy, Löfgren Orvar
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-40-68096-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Kultur : den flexibla gemenskapen
  Hastrup Kirsten, Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-44-06799-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 2. Tillämpning av kulturteoretisk teori och analysmetoder

  Många möjliga metoder
  Fangen Katrine, Sellerberg Ann-Mari
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 305 s. :
  ISBN: 978-91-44-07422-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.