"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kunskap, undervisning och lärande 2 (UVK), 15 hp

Engelskt namn: Knowledge, Teaching and Learning 2 (UVK)

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE317

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-09

Innehåll

I kursens första modul Kunskap, undervisning och lärande, 7hp, behandlas yrkesutbildningens och yrkeslärarens uppdrag utifrån historiska, samhälleliga och vetenskapliga perspektiv. 

Andra modulen Didaktik, 3hp, berör planering, genomförande och uppföljning av undervisning inom olika yrkesprogram. 

I avslutande kursmodulen Bedömning för lärande, 5hp, behandlas bedömningsteorins betydelse som grund för att bedöma elevers teoretiska kunskaper och praktiska förmågor på ett tillförlitligt, giltigt och ändamålsenligt sätt.

Förväntade studieresultat

Kunskap, undervisning och lärande, 15.0 hp
Knowledge, Teaching and Learning, 15,0 credits

Efter kursen ska den studerande kunna: 

Modul 1: Kunskap, undervisning och lärande, 7hp

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om yrkesutbildningens samhälleliga betydelse och utveckling över tid 
 • visa kunskap om innehållet i generella och programspecifika styrdokument
 • visa kunskap om relationen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i yrkeslärarens arbete
 • visa grundläggande kunskap om lärlingsutbildning och vuxnas lärande

Färdigheter och förmåga

 • analysera yrkeslärarens uppdrag med utgångspunkt i generella och programspecifika styrdokument 
 • identifiera och kommunicera hinder och möjligheter för lärande inom yrkesutbildningen som kan relateras till frågor om intersektionalitet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och värdera sitt yrkeslärande i relation till läraruppdraget och den pedagogiska praktiken

Modul 2: Didaktik, 3hp

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för undervisning i yrkesutbildning  

Färdigheter och förmåga

 • planera, genomföra och analysera egen undervisningsinsats, vilken inkluderar användning av digitala teknologier  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och problematisera yrkeslärarens arbete i relation till uppdraget och den egna yrkesundervisningens ramfaktorer

Modul 3: Bedömning för lärande, 5hp

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskaper om centrala bedömningsteoretiska begrepp och hur de kan användas vid mätning av elevprestationer
 • visa grundläggande kunskaper om metoder för kunskapsbedömning för summativa syften, inklusive deras för- och nackdelar
 • visa grundläggande kunskaper om hur nuvarande betygssystem är utformat samt om dess bakgrund och utveckling

Färdigheter och förmåga

 • använda centrala bedömningsbegrepp på ett relevant sätt utifrån en given kontext

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera för, och motivera en bedömningsteoretiskt försvarbar bedömningspraktik
 • diskutera vikten av likvärdig och rättvis bedömning i klassrummet och på systemnivå

Behörighetskrav

Kunskap, undervisning och lärande 1, minst 7,5 hp, Värdegrund, etik och mångfald, minst 7,5 hp samt
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UK) minst 7 hp (modul 1), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar tre fysiska träffar om 2 dagar på campus och undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppövningar. Vissa av dessa undervisningsmoment på campus är obligatoriska. Övrig undervisning sker via kursens plattform där även kursinformation samt forum för kommunikation och uppgifter finns tillgängliga.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges vid kurstillfället gällande schema och studieguide.

Kursen examineras genom följande inslag:

Modul 1: Kunskap, undervisning och lärande

 • två skriftliga individuella hemtentamina (U/G/VG)
 • en skriftlig och muntlig individuell reflektionsuppgift (U/G)

Modul 2: Didaktik 

 • en övningslektion som inkluderar planeringsunderlag, genomförande och dokumentering (U/G)
 • en skriftlig och muntlig individuell reflektionsuppgift (U/G)

Modul 3: Bedömning för lärande 

 • en skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
 • en skriftlig och muntlig gruppuppgift (U/G)

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För kursbetyget Godkänd (G) krävs att kursens samtliga moduler är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att modul 1 och 3 är bedömda som väl godkända (VG) samt att modul 2 är bedömd som godkänd (G). För betyget Väl godkänd på modul 1 krävs att minst en av två VG-uppgifter är bedömda som väl godkänd och den andra som godkänd.   

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

För information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 10

Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning : (Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment)
Asghari H., Berglund I.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : sid. 21-43 :
Obligatorisk
Läsanvisning: doi: 10.3384/njvet.2242-458X.2010221

Eliasson E.
Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg : Teaching for development of vocational knowledge in health care
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 9 : sid. 66-88 :
Obligatorisk

Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok
Fejes Andreas, Muhrman Karolina, Nyström Sofia
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 377 sidor :
ISBN: 9789144133294
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Yrkesdidaktikens mångfald
Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
ISBN: 9789188149213
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

”Vara med i gänget?” : Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram
Hedlin M., Åberg M
Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) : 2013 :
Obligatorisk

Hedlin Maria
Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål
Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
Obligatorisk

Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv
Gustavsson Maria, Köpsén Susanne
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 217 sidor :
ISBN: 9789144121413
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
ISBN: 9789127827950
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Utkommer 2020-08-15

Köpsén Susanne
Lära till yrkeslärare
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
ISBN: 9789144132259
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning
Lundgren M., von Schantz Lundgren I.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 2 : sid. 1-12 :
Obligatorisk

Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?
Panican A., Paul E.
Gävle: Svenska ESF-rådet : 2019 :
Obligatorisk

Skolverket
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
Stockholm: Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Skolverket
Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet
Skolverket : 2018 :
Obligatorisk

Skolverket
Att utbilda nästa generation i yrket. En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare
Skolverket : 2019 :
Obligatorisk

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
Obligatorisk

Skolverket
Betyg och prövning – Kommentarer till Skolverkets allmänna råd och betyg och prövning
Skolverket : 2022 :
Obligatorisk

Wallberg Helena
Lektionsdesign : en handbok
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
ISBN: 9789177411215
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, bokkapitel och texter om totalt max 250 sidor kan tillkomma och görs då tillgängliga på kursplattformen.