"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ forskning i informatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative Research in Information Systems

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 2IN191

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-09

Innehåll

Kursen ger en översikt av vanliga kvalitativa metoder inom forskningsfältet informatik. Kursen täcker grundläggande tekniker för att samla in, tolka och analysera kvalitativa data. Detta inkluderar fokus på hur man samlar olika typer av kvalitativa data, såsom empiriska data från observationer, intervjuer och dokument. Dessutom behandlas processen att gå från datainsamling till dataanalys. Under kursen introduceras och tillämpas grundläggande tekniker för att använda datorprogram för kvalitativ dataanalys.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Beskriva och förklara vanligt förekommande kvalitativa metoder i informatikforskning.
2. Beskriva och förklara olika datainsamlingstekniker.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Utforma en plan för datainsamling.
4. Argumentera för metodologiska val.
5. Genomföra en kvalitativ dataanalys, där de olika stegen i processen är synliga.
6. Använda datorprogram för kvalitativ datanalys.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7. Reflektera över konsekvenser och utmaningar vid metodval och dataanalys.
8. Kritiskt reflektera över etiska dilemman i kvalitativ forskning.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Data- och Systemvetenskap, Företagsekonomi, Kognitionsvetenskap, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen ges i normalfallet på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och seminarier. Som betyg ges väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 6

  Litteratur

  Myers Michael D.
  Qualitative research in business & management
  Third edition : London : SAGE Publications Ltd : [2020] : xvi, 358 pages :
  ISBN: 9781473912335
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Litteratur

  Myers Michael D.
  Qualitative research in business & management
  2. uppl. : London : SAGE : 2013 : xi, 296 s. :
  ISBN: 978-0-85702-974-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).