"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 5 hp

Engelskt namn: Qualitative methodology for public health

Denna kursplan gäller: 2016-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 3FH047

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-22

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det teoretiska ursprunget till kvalitativ forskning samt en översikt av olika ansatser till kvalitativ forskningsdesign. Relevanta metoder för insamling av kvalitativa data, dvs.  djupintervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer presenteras och studenterna ges möjlighet att träna. Programmet OpenCode, som avser att underlätta kvalitativ analys av data, introduceras. Deltagarna får möjlighet att träna och utvärdera datainsamlingsmetoder både i klassen och som en del av olika hemuppgifter.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Visa förståelse för kvalitativ forsknings teoretiska ursprung
- Visa förståelse för olika kvalitativa forskningsdesigner och deras förhållande till datainsamlingsmetoder
- Uppvisa kunskap och förståelse för den etiska problematik som finns när man bedriver forskning inom området

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Genomföra kvalitativa forskningsintervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer
- Koda transkriberade intervjuer och genomföra beskrivande analys av dem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Kritiskt värdera kvalitativa forskningsartiklar med avseende på forskningsdesign, pålitlighet och  trovärdighet 
 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter.   

Examination

Examinationen består av tre delar; 1) Deltagande i hands-on-utbildnings sessioner 2) Presentation av hemuppgifter och 3) en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Övriga delar av examinationen ges (G) eller (U). Betyg för kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att tilldelas (G) för hela kursen krävs att alla undersökningar måste vara minst godkända. Tilldelas VG krävs att tentamen betygssätt med VG och de övriga momenten har (G).

Om den skriftliga tentamen underkänns får studenten komplettera examinationen vid omtentamenstillfälle i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. En skriftlig tentamen som initialt fått betyget underkänd men som därefter reviderats kan som högst tilldelas betyget godkänd. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Qualitative methodology for international public health
  Dahlgren Lars, Lindhgren Maria, Emmelin Maria, Hällgren Graneheim Ulla, Sahlén Klas Göran, Winkvist Anna
  Third edition : Umeå : Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University : [2019] : 182 pages :
  ISBN: 9789178550487
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide.
  Mack Natasha, Woodsong Cynthia, MacQueen Kathleen M, Guest Greg, Namey Emily
  Research Triangle Park, North Carolina: Family Health International. : 2005 :
  http://www.fhi.org/en/rh/pubs/booksreports/qrm_datacoll.htm
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2016 vecka 35

  Qualitative methodology for international public health
  Dahlgren Lars, Emmelin Maria, Winkvist Anna, Lindhgren Maria
  Umeå : Epidemiology and Public Health Sciences : Health Sciences, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University,c 2004 : 219 s. :
  ISBN: 91-7305-680-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide.
  Mack Natasha, Woodsong Cynthia, MacQueen Kathleen M, Guest Greg, Namey Emily
  Research Triangle Park, North Carolina: Family Health International. : 2005 :
  http://www.fhi.org/en/rh/pubs/booksreports/qrm_datacoll.htm
  Obligatorisk