Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp

Engelskt namn: Midwifery in Primary Health Care I

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM424

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-01-28

Innehåll

Kursen omfattar barnmorskans sexuella och reproduktiva hälsoarbete med inriktning mot barnmorskemottagning. Inom kursen introduceras den okomplicerade graviditetens medicinska, fysiologiska och psykosociala förlopp, den hälsoövervakning som barnmorskor självständigt ansvarar för samt barnmorskans preventiva folkhälsoarbete. Hälsorådgivning, stödjande samtal och samtal om abort riktat till kvinnor och deras partners inkluderas. Rådgivning kopplat till sexualitet, familjerådgivning och antikonception under livscykelns faser introduceras. Även våld i nära relationer samt hållbarhetsaspekter som främjar hälsosam och hållbar livsmiljö behandlas. Praktisk tillämpning i att sammanställa, och använda hälsoregister relevanta för verksamheten på en barnmorskemottagning samt att tolka resultaten utifrån genus-, etik-, transkulturella och intersektionella perspektiv introduceras.

I kursen ingår två veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenter tränar sina kunskaper och färdigheter beträffande graviditetsövervakning, gynekologisk hälsokontroll, preventivmedelsrådgivning till friska kvinnor och hennes partner samt tillhörande dokumentation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara den okomplicerade graviditetens fysiologiska, sociala och psykologiska förändringar
  • beskriva och förklara centrala faktorer för en hälsosam livsstil i samband med graviditet och barnafödande
  • beskriva och förklara medicinsk och psykosocial hälsoövervakning i samband med graviditet
Färdighet och förmåga
  • bedöma, genomföra och utvärdera undersökningar och provtagningar inom barnmorskans ansvarsområde
  • identifiera möjliga hälsoproblem, föreslå lämpliga åtgärder utifrån evidens och styrdokument samt utvärdera och dokumentera givna insatser enligt gällande regelverk
  • förmedla adekvat hälso- och sexologisk information och rådgivning under livscykelns olika faser
  • förmedla information, kunskap och stöd till blivande föräldrar inför förlossning och föräldraskap
  • informera om, applicera och tränas i att förskriva antikonceptionsmedel i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över hur genus-, etik-, transkulturella och intersektionella aspekter samt hållbarhetsperspektiv påverkar bedömning och åtgärder under graviditet, föräldraskap, abort och antikonception
  • reflektera över betydelse av professionellt förhållningssätt inom barnmorskans arbete samt över styrkor och utmaningar i den egna yrkesutvecklingen

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp eller motsvarande är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen, med sammankomster på studieorten, och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier samt två veckor VFU på barnmorskemottagning. Yrkesmässig handledning i sexuell och reproduktiv hälsa kan ingå.

Obligatoriska moment utgörs av deltagande i seminarier samt förberedande färdighetsträning på kliniskt träningscentrum. Genomförd färdighetsträning av spiralinsättning är en förutsättning för att kunna utföra detta moment under VFU.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt VFU med uppföljning med hjälp av AssCE. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM424 överlappar helt med innehållet i 3OM345
- Kursen 3OM424 ersätter kursen 3OM345

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga, speciellt betr rapporter som utkommer på årlig basis. Kurslitteratur märkt med * återkommer i flera kurser inom programmet. För området relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande
Berg Marie, Lundgren Ingela
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 246 s. :
ISBN: 978-91-44-06820-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Brodén Margareta
Graviditetens möjligheter
Natur & Kultur : 2010 :
ISBN: 978-91-27-12781-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020 [Elektronisk resurs]
2020 :
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2020
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Raadu Gunnel
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
47. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 892 s. :
ISBN: 9789147112784
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Graviditetsregistrets årsrapport - senaste upplaga
Graviditetsregistret :
https://www.medscinet.com/gr/dokumentarkiv.aspx
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motiverande samtal om sexuell hälsa
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal-om-sexuell-halsa/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Mödravård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa, Rapport nr 76, reviderad 2018
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi :
https://www.sfog.se/start/arg-rapporterdiagnosbok/
Obligatorisk

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Obstetriskt ultraljud, ARG-rapport nr 73, 2014
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi : 2014 :
https://www.sfog.se/start/arg-rapporterdiagnosbok/
Obligatorisk

Preventivmetoder för antikonception - Behandlingsrekommendation
Läkemedelsverket : 2014 :
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/preventivmetoder-for-antikonception--behandlingsrekommendation#hmainbody1
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *

The handbook of Midwifery Research
Steen M, Roberts T
John Wiley & Sons, First edition : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: E-bok, tillgänglig via inloggning på Universitetsbiblioteket *

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: *