Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp

Engelskt namn: Midwifery in Primary Health Care I

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM424

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar barnmorskans sexuella och reproduktiva hälsoarbete med inriktning mot primärvård/barnmorskemottagning. Inom kursen behandlas den okomplicerade graviditetens medicinska, fysiologiska och psykosociala förlopp samt den hälsoövervakning som barnmorskor självständigt ansvarar för. Hälsorådgivning, stödjande samtal och samtal om abort riktat till kvinnor och deras partners inkluderas. Rådgivning kopplat till sexualitet, familjerådgivning och antikonception under livscykelns faser fördjupas. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenter tränar sina kunskaper och färdigheter som innefattar graviditetsövervakning, gynekologisk hälsokontroll, preventivmedelsrådgivning till friska kvinnor samt dokumentation som ger underlag så att kvinnor kan erhålla en god och säker vård. En introducering av föräldraträffar sker. Introduktion av praktisk tillämpning i att sammanställa, och använda hälsoregister relevanta för verksamheten på en barnmorskemottagning samt att tolka resultaten utifrån olika perspektiv som exempelvis etik, genus och kultur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara den okomplicerade graviditetens fysiologiska, sociala och psykologiska förändringar
  • kunskap om den gravida kvinnans hälsa och hälsoövervakning
Färdighet och förmåga
  • identifiera problem och formulera frågeställningar avseende lämpliga åtgärder samt dokumentera given vård, information, genomförda undersökningar och behandlingar enligt gällande regelverk
  • förmedla adekvat hälso- och sexologisk rådgivning under livscykelns olika faser
  • förmedla kunskap och stöd till blivande föräldrar inför förlossning och föräldraskap
  • informera om, applicera och under handledning tränas i att förskriva antikonceptionsmedel i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera, problematisera och visa förståelse för etiska, transkulturella och sociala faktorers betydelse för graviditet, föräldraskap, abort och antikonception
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska och att kurserna Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp samt Gynekologisk och sexuell hälsa, 7,5 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier samt verksamhetsförslagd utbildning (VFU) 2 veckor på barnmorskemottagning. Yrkesmässig handledning inom omvårdnad med inriktning mot reproduktiv och sexuell hälsa kan ingå.

Obligatoriska moment utgörs av deltagande i seminarier, samt förberedande praktiska metodövningar vid KTC. Genomförd träning för spiralinsättning vid KTC är en förutsättning för att kunna utföra detta moment under VFU.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form avindividuell skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt VFU med fortlöpande utvärdering av samtliga kursmoment samt slutbedömning.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM424 överlappar helt med innehållet i 3OM345
-Kursen 3OM424 ersätter kursen 3OM345

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Andersson-Ellström Agneta
Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
Stockholm : Svensk förening för obstetrik och gynekologi : 2008 : 136 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: ARG-rapport nr 59 www.sfog.se

Antikonception Behandlingsrekommendation
Läkemedelsverket :
www.lakemedelsverket.se
Obligatorisk

Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande
Berg Marie, Lundgren Ingela
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 246 s. :
ISBN: 978-91-44-06820-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Brodén Margareta
Graviditetens möjligheter
Natur & Kultur : 2010 :
ISBN: 978-91-27-12781-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ejlertsson Göran
Statistik för hälsovetenskaperna
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 :
ISBN: 978-91-44-07048-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Folkhälsan i Sverige 2016, årlig rapportering
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Se även: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda

Raadu Gunnel
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
47. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 892 s. :
ISBN: 9789147112784
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läkemedelsboken.
Stockholm : Apoteket AB : 2009 : 1236 s. :
ISBN: 91-85574-59-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: http://www.lakemedelsverket.se/lakemedelsboken

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetriska ultraljud
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi : 2014 :
www.sfog.se/start/arg-rapporter
Obligatorisk
Läsanvisning: ARG-rapport nr 73, 2014

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer.