Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Laboratoriemedicin I, 7,5 hp

Engelskt namn: Laboratory Medicine I

Denna kursplan gäller: 2021-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 3BL220

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

Kursen är kliniskt inriktad och behandlar klinisk immunologi, transplantationsimmunologi och utredning av komplikationer i samband med blodtransfusion, hematologiska diagnosmetoder, koagulationsdefekter, identifiering och diagnostik av sjukdomsgener, transgenteknik samt stamceller. I kursen ingår även en paneldebatt rörande etiska överväganden inom genteknikområdet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 

* kunna redogöra för de bakomliggande orsakerna till allergi och överkänslighets-reaktioner samt diagnostik, terapi och förebyggande av allergi.
* kunna redogöra för mekanismer bakom autoimmunitet, de vanligaste immun-defekterna och immunbristsjukdomarna samt diagnostik och terapi.
* känna till principer för några diagnostiska metoder av hematologiska sjukdomar,
* kunna redogöra för transfusionskomplikationer.
* kunna redogöra för koagulationssystemet och fibrinolysen.
* kunna redogöra för etiologi och diagnostiska metoder för monogena och komplexa genetiska sjukdomar. 
* ha övergripande kunskaper inom transgenteknologi.
* känna till hur stamceller tas fram och dess kliniska användning.
* ha kunskap om kliniska analysmetoder som tas upp inom ramen för kursen samt kunna redogöra för metodprinciper, dess utförande och metodernas begränsningar. 
* kunna visa hur hållbar utveckling kan gynna både patienter och verksamhet.

Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska

* kunna tillämpa teorin bakom samt kunna redogöra för diagnostiska metoder inom koagulation, transfusionsmedicin och olika typer av transplantationer.
* kunna rena fram och stimulera immunceller i blod.
* visa på god förmåga att tillgodo göra sig muntliga och skriftliga instruktioner vid laborativa moment.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska

* kunna värdera analysresultat, sammanställa dessa med statistiska metoder och diskutera dess biologiska betydelse, skriftligt och muntligt.
* kunna diskutera relevanta etiska aspekter vid monogena och komplexa genetiska sjukdomar.
* kunna diskutera etiska överväganden vid transplantationer.
* kunna argumentera kring medicinsk-etiska frågeställningar.
* kunna argumentera kring gen-etiska frågeställningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 120 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laboration. I kursen ingår också tolkning och presentation av analysresultat. Närvaro vid upprop, seminarier och laboration är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen och genom muntlig redovisning av teorimoment, samt genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationsmomentet. På den skriftliga teoritentamen sätts något av betygen U, G, eller VG. 
På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamen och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell teoritentamen samt godkänt på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. För varje kurs tillåts maximalt tre inlämningar av laborationsrapport. Om inlämning eller åter inlämning av laborationsrapport ej sker inom angiven tid har studenten försakat sitt tillfälle och underkänns på momentet. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.