Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi, 6 hp

Engelskt namn: Pharmacoepidemiology and Health Economics

Denna kursplan gäller: 2020-02-10 och tillsvidare

Kurskod: 3FA035

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-26

Innehåll

Kursen fokuserar på epidemiologisk och hälsoekonomisk metodik. I detta ingår läkemedelsanvändning ur ett läkemedelsepidemiologiskt perspektiv samt faktorer som påverkar, och metoder att mäta, läkemedelsanvändningen. Hälsoekonomidelen fokuserar på samhällets läkemedelskostnader, prissättning av läkemedel och läkemedelssubventionering samt hälsoekonomisk utvärdering av läkemedel och hälsoekonomisk studiedesign. I kursen ingår också kritisk granskning av vetenskapliga arbeten inom dessa områden.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna 
- tillämpa epidemiologisk och hälsoekonomisk metodik 
- kritiskt granska vetenskapliga studier ur metodologisk synvinkel och kritiskt tolka resultat från vetenskapliga arbeten med fokus på arbeten med läkemedelsepidemiologisk och hälsoekonomisk inriktning 
- värdera information om läkemedels effekter ur ett läkemedelsepidemiologiskt och hälsoekonomiskt perspektiv 
- värdera tolkning och val av statistiska metoder i läkemedelsepidemiologiska och hälsoekonomiska studier 
- relatera kunskap om befolkningens läkemedelsanvändning till hur denna påverkas av olika faktorer hos individ och samhälle 
- visa förståelse och kunna argumentera för prissättningsmodeller av läkemedel och läkemedelssubventionering
- relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs receptarieexamen 180 hp alternativt kandidatexamen i farmaci innehållande minst 90 hp farmaci (innehållande kurser i farmakologi, farmakokinetik, galenisk farmaci och samhällsfarmaci) samt farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier, fördjupningsuppgifter och seminarier. De obligatoriska seminarierna genomförs via nätet.

Examination

Examinationen sker genom en obligatorisk inlämningsuppgift med tillhörande obligatoriska seminarier samt en avslutande skriftlig hemtentamen. På inlämningsuppgifter (2 hp) sätts betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och på den skriftliga tentamen (4 hp) sätts betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs att studenten får detta betyg på den skriftliga tentamen.
 
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).
 
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.