"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Landskapsarkeologisk/ miljöarkeologisk studiepraktik, 15 hp

Engelskt namn: Practical Training in Landscape/ Environmental Archaeology

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1AR083

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-14

Innehåll

Under kursen tillämpar studenten sina teoretiska kunskaper inom landskapsarkeologi eller miljöarkeologi praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta teoretiska kurser och framtida yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse: 
- förstå hur tidigare tillägnade teoretiska kunskaper och färdigheter kan användas i praktiska tillämpningar 
 
Färdighet och förmåga: 
- självständigt tillämpa sina ämneskunskaper i sin yrkesroll 
- samarbeta i arbetsgrupper på ett tillfredsställande sätt 
- verkställa tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt 
- planera och organisera sitt arbete 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
- bedöma utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

Landskapsarkeologi eller miljöarkeologi 60 hp på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar obligatorisk praktik på heltid under minst 9 veckor och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med programansvarig vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatspraktikhandledare.

Examination

Examination 
Examinationen sker genom en individuell skriftlig rapport som redogör för praktikens uppläggning, innehåll och genomförande. Rapporten ska innehålla studentens bedömning av utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna. I examinationen ingår också arbetsplatspraktikhandledarens bedömning av hur väl studenten har uppnått målen avseende självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifterna. 
 
Betyg och omprov 
På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). För kursens verksamhetsförlagda delar gäller särskilda regler enligt nedan.  

För den skriftliga rapporten gäller att det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod.  
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledare vi humanistiska fakulteten.  
 
Underkännande av student under pågående praktik 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Praktiken avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat 
 
I samband med ett beslut om underkännande under pågående praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja praktik på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.  

I övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens slut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod. 
 
Begränsning av provtillfällen 
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Studierektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier om det finns särskilda skäl.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Övriga föreskrifter 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst två provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfällen) för de verksamhetsförlagda delarna samt tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) för övriga delar på kursen enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.