Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 11 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 6PE338

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-09

Innehåll

Utveckling av det professionella läraruppdraget i förskolan med fokus på ledarskap och förhållningssätt bearbetas i kursen. Vidare studeras och prövas planering, dokumentation och utvärdering av undervisning i syfte att stimulera varje barns välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan i enlighet med gällande styrdokument. I det ingår hur förskolan kan variera undervisningens innehåll och arbetssätt i relation till barns olikheter och hållbar utveckling. Förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper tillämpas i planering och genomförande av ett tema/projektarbete Tidigare kursers innehåll inom det förskolepedagogiska området omsätts och tillämpas i förskolans utbildning. En del av kursen förläggs i förskoleklass, där studenten deltar och observerar undervisningen och förskollärarens uppdrag i förskoleklass.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för hur pedagogisk dokumentation kan utgöra ett stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i relation till varje barns lärande och utveckling
  • redogöra för förskollärares uppdrag, roll och ansvar avseende utbildningen i förskoleklass
Färdighet och förmåga
  • självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera ett ämnesdidaktiskt tema/projektarbete där språk, matematik och skapande lek ingår i undervisningen
  • organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp för att främja barns välbefinnande och motverka diskriminering
  • använda olika medier, såväl digitala som andra, för undervisning och dokumentation av lärprocesser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över och värdera det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns välbefinnande, utveckling och lärande, samt identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området
  • reflektera och problematisera över förskollärarens professionella uppdrag i förskola respektive förskoleklass

Behörighetskrav

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, Språkutveckling, litteracitet och barnlitteratur i förskolan och förskoleklassen 15 hp, Matematik för förskolan 7,5 hp, Skapande lek i förskolan 1, 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 11 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav fyra dagars högskoleförlagd undervisning. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans respektive förskoleklassens utbildning. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.
Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Att undervisa barn i förskolan
Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
ISBN: 9789147111329
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
ISBN: 9789144079516
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
ISBN: 9789147100255
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Heikkilä Mia
Lärande och jämställdhet i förskola och skola
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
ISBN: 9789147105755
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Granberg Ann
Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
ISBN: 978-91-44-11436-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Letzén Maria
Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
ISBN: 9789144114668
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Palmer Anna
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
Fulltext via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-35-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tidigare kursers litteratur som referenslitteratur, exempelvis:

Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
Persson Annika, Wiklund Lena
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
ISBN: 978-91-47-05358-2
Se bibliotekets söktjänst

Didaktiska studier från förskola och skola
Pramling Samuelsson Ingrid, Pramling Niklas
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
ISBN: 978-91-40-66413-6
Se bibliotekets söktjänst

Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
Stockholm : HLS förlag : 2006 : 363, [4] s. :
ISBN: 978-91-7656-575-9
Se bibliotekets söktjänst