"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, 4 hp

Engelskt namn: Leading change and development in welfare organizations

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3FH086

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-11-18

Innehåll

Detta är en introduktionskurs till att leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer Följande områden introduceras: ledning och ledarskap; verksamhets- och organisationsutveckling; kvalitetsutveckling och förändringsarbete; samverkan och kommunikation. Alla områden diskuteras utifrån ett internationellt perspektiv. Studenterna uppmuntras till att bidra till fördjupning av kursinnehållet genom att relatera till egna arbetslivserfarenheter, främst inom välfärdsorganisationer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande principer angående ledning av förändring och utveckling i offentliga och privata välfärdsorganisationer 
  • Förstå och diskutera olika aspekter av management i välfärdsorganisationer
  • Förstå och diskutera verksamhets- och organisationsutveckling ur flera perspektiv

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Analysera behov av och former för utvecklings- och förändringsarbete inom välfärdsorganisationer
  • Planera för utvecklingsarbete inom välfärdsorganisationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska ledning av förändring och utveckling i välfärdsorganisationer ur ett internationellt perspektiv

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och s.k. "cases" (fall). Eget arbete av studenter är en viktig del av kursen. Studenter förväntas ha orienterat sig i kursboken före kursstart. Annat kursmaterial (cases och artiklar) kan läsas före relevanta föreläsningar och seminarier. Cases, kursprojektet och seminarier där kursprojekten presenteras är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade uppgifter.

På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på individuella kursuppgifter sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "väl godkänd" krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna där den betygsnivån finns.

Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.