Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and leadership development

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE125

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2007-09-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En förutsättning för att klara uppgiften som ledare är förståelsen för hur grupper utvecklas och hur medlemmarna samverkar inom gruppen och med andra grupper utanför organisationen. Ytterligare en förutsättning är att kommunicera mål och krav till medarbetare, beställare och andra intressenter. Olika målbilder, gruppens utveckling och individuella olikheter skapar en dynamik som kräver att ledaren har en förståelse för sin egen roll, retorik, kommunikation, konflikthantering och ledarskap i olika situationer. Kursen avser att ge den studerande verktyg för att reflektera över sin egen ledarstil, samt utveckla en förståelse för de kritiska situationer som en ledare måste hantera.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • förstå och redogöra för ledarskapet, dess förutsättningar, former och uttryck i olika sammanhang
  • förstå, tillämpa och analysera teoretiska modeller om ledarskap som ledarstilar, beslut, motivation och konflikthantering
  • relatera teoretiska modeller på ett fenomen eller situation samt analysera olika handlings- eller tolkningsalternativ
  • analysera sin egen ledarskapsutveckling
  • tillämpa ledarskap genom att ta ansvar för den egna och gruppens utveckling och lärande
  • värdera eget och andras bidrag till gruppens utveckling och lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen undervisning och examination sker genom en internetbaserad lärplattform och har inga fysiska träffar. Kursen bygger på löpande examination. Stor vikt kommer att läggas på kommunikation och interaktion mellan studenterna. Materialet i lärplattformen förutsätts hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen. Kursen ges på svenska men stora delar av kursmaterialet är på engelska.

Examination

Examinationen sker genom:
  -  individuell skriftlig hemtentamen
  -  individuell skriftlig reflektionslogg
  -  individuella begreppstentamina
  -  aktivt deltagande i seminarier (on-line).
 
För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
För student som underkänts vid avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast fyra veckor efter kursens slutdatum. Examinationer som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra omprov för att få ett högre betyg.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen kan ingå som en kurs på grundläggande nivå (A-nivå) i en kandidatexamen vid Umeå universitet. Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på A- eller B-nivå i företagsekonomi.

Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) utan fysiska träffar och vänder sig främst till personer med intresse för ledarskap eller som arbetar som ledare och vill fördjupa sitt kunnande inom området.

Kursen genomförs med hjälp av en internetbaserad lärplattform.
Kursen kräver tillgång till dator och internetuppkoppling

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Litteratur

DuBrin Andrew J.
Leadership : research findings, practice, and skills
Eighth Edition : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : xxvi, 534 pages :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1509/2014945003-b.html
ISBN: 1285866363
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vi har förhandlat fram ett mycket fördelaktigt pris på kursboken direkt från förläggaren jämfört med vad boken annars kostar i bokhandeln. Information om hur du köper boken (fysisk eller som e-bok) kommer du att få i kursens lärplattform (Cambro)."

Tillkommer ett urval av artiklar.

Referenslitteratur till kursen:

Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.