Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation I, 15 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization I

Denna kursplan gäller: 2021-03-01 till 2021-11-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2LO003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-01

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom det vetenskapliga området ledarskap och organisation med särskilt fokus på teori. Kursen behandlar flera teoretiska perspektiv, teorier och analysmodeller som har utvecklas inom område, med syfte att förstå och förklara olika aspekter av ledarskap och organisation, inklusive grupprocesser. Dessa teoretiska verktyg tillämpas via analyser av organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet, samt via grupprocesser som kursdeltagare själva deltar i.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: 
 • visa fördjupad kunskap om teoretiska perspektiv, teorier och analysmodeller kring det vetenskapliga område ledarskap och organisation, inklusive grupprocesser. 
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: 
 • analysera olika aspekter som påverkar ledarskap och organisationer utifrån relevanta teorier 
 • analysera grupprocesser utifrån relevanta teorier 
 • tillämpa teorier kring det vetenskapligt område ledarskap och organisation för att utveckla organisations- och ledarskapsstrategier i en specifik verksamhet  
 • presentera sina analyser på ett vetenskapligt sätt, båda muntlig och skriftlig, individuellt och gruppvis. 
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 
 • kritiskt granska och värdera teoretiska perspektiv, teorier och analysmodeller kring det vetenskapliga området ledarskap och organisation, inklusive grupprocesser. 

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inkl. examensarbete i något av ämnena ekonomisk historia, etnologi, freds- och konfliktstudier, företagsekonomi, genusvetenskap, idrottspedagogik, kognitionsvetenskap, kulturanalys, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande. Behörighet ger även kandidatexamen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, socionomexamen, studie- och yrkesvägledarexamen eller gymnasielärarexamen inom samhällsvetenskapligt område. Dessutom krävs EnB/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationer består av individuellt och gruppvis muntlig redovisning i seminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen, ett individuellt skriftligt arbete, ett skriftligt grupparbete och en skriftlig gruppreflektion. Betygsskala för samtliga examinationer är G/U förutom de individuella skriftliga examinerande inlämningar som är VG/G/U. För betyget godkänd (G) eller väl godkänd (VG) på kursen krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom betyget väl godkänd på alla individuella skriftlig examinerande inlämningar. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Blomberg Jesper
  Management : organisations- och ledarskapsanalys
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 311 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11188-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Problemen med teamarbete och hur du löser dem
  Lantz Annika, Ulber Daniela, Friedrich Peter
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 395 sidor :
  ISBN: 9789144123547
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hollander Edwin P
  Overview of Inclusive Leadership
  New York: Routledge : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 1 i Hollander, Edwin P. Inclusive Leadership: The Essential Leadership-Follower Reader.

  I övrigt tillkommer motsvarande 7-10 vetenskapliga artiklar.

  Referenslitteratur

  Ledning & organisation
  Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Karlsson Hans G., Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 561 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4708640o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08640-5 (korr.)z 978-91-08640-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing and organizations : an introduction to theory and practice.
  Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Mount Matthew
  Fifth edition : Los Angeles : SAGE : 2019 : vii, 600 pages :
  ISBN: 9781526487964
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 9

  Blomberg Jesper
  Management : organisations- och ledarskapsanalys
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 311 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11188-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  I övrigt tillkommer motsvarande 7-10 vetenskapliga artiklar.

  Referenslitteratur

  Ledning & organisation
  Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Karlsson Hans G., Torhell Sven-Erik
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 561 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4708640o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08640-5 (korr.)z 978-91-08640-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Managing and organizations : an introduction to theory and practice.
  Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Mount Matthew
  Fifth edition : Los Angeles : SAGE : 2019 : vii, 600 pages :
  ISBN: 9781526487964
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Se bibliotekskatalogen Album