"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A/Svenska språket A: Sociolingvistik, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A/Swedish Language A: Sociolinguistics

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 till 2024-08-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-03-16

Innehåll

I kursen behandlas samband mellan språk, individ och samhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med fokus framför allt på samtida förhållanden i det svenska språksamhället. Kursen ger en introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik. Språklig variation och förändring undersöks i relation till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet. Vidare studeras relationen mellan språk och identitet, samt hur maktrelationer avspeglas i språket, ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. I kursen analyseras genomgående språkbruk i autentiskt språkmaterial.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp;
  • redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder;
  • beskriva hur språklig variation och förändring förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet;

Färdighet och förmåga

  • analysera autentiskt språkmaterial med avseende på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation;
  • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer och maktrelationer;
  • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över den betydelse som attityder till språk har för en hållbar samhällsutveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom två examinerande seminarier samt ett avslutande skriftligt prov. Seminarier bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och skriftligt prov med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).  

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som en delkurs i kurserna Lingvistik A och Svenska språket A och kan tillgodoräknas inom ett av huvudområden Lingvistik eller Svenska/nordiska språk.

Kursen ersätter 1LI058 Lingvistik A, språket individen och samhället samt 1NS088 Svenska språket A: Sociolingvistik och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med dessa.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

Introduktion till sociolingvistik
Norrby Catrin, Håkansson Gisela
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 389 s. :
ISBN: 9789144106908
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Språk och kön
Edlund Ann-Catrine, Erson Eva, Milles Karin
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 256 s. :
ISBN: 9789172274525 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Enligt lärarens anvisningar.

"Svenska med något utländskt"
Bijvoet Ellen, Fraurud Kari
Språkvård nr 3 : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 4-10. (6 sidor)

Eriksson Lisa
"En kvinna klär sällan i dialekt"
Ingår i:
Västerbotten.
Umeå : Västerbottens läns hembygdsförbund : 1920- :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 64-74

Leiva Wenger Alejandro
Borta i tankar. I: Till vår ära.
Bonnier :
http://libris.kb.se/bib/8345305
Obligatorisk

Språklagen
SFS 2009:600 : 2009 :
Kan hämtas på
Obligatorisk

Minoritetsspråkslagen
SFS 2009:600 : 2009 :
länk

Lägesrapport: De samiska språken i Sverige 2020
Sámiediggie/Samiskt språkcentrum : 2021 :
länk
Obligatorisk

Artiklar och kompletterande material tillkommer, max 100 sidor