Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Literature, History and Theology in the Hebrew Bible: Specialization Course in Exegesis without studies in Hebrew

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 1RE207

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-06-28

Innehåll

Kursen fokuserar på berättande texter ur den Hebreiska bibeln och den teologi som där kommer till uttryck. Därtill studeras några centrala delar av den profetiska traditionen. Den litterära, historiska och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet. 
 
Kursen ger initialt en kort orientering om det hebreiska språket och användningen av en interlineär textutgåva. Den studerande läser texter ur Pentateuken, annat narrativt material samt ett antal profettexter med hjälp av en interlineär textutgåva och i jämförelse med olika översättningar, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. Andra delar av den Hebreiska bibeln läses i översättning. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en gammaltestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. Kursen innehåller vidare ett grundläggande litteraturstudium om den Hebreiska bibelns litteratur, teologi och historia. Därtill behandlas delar av receptionshistorien.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
 • bedöma översättningsvarianters karaktär under jämförelse mellan olika nordiska och engelskspråkiga bibelöversättningar parallellt med en interlineär textutgåva 
 • redogöra för vetenskaplig forskning om den Hebreiska bibeln berättande litteratur, delar av profetlitteraturen, Israels historia och gammaltestamentliga teologier 
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien 
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer 
 • ha en välgrundad uppfattning om den gammaltestamentliga forskningens dagsläge 

Färdighet och förmåga 
 • transkribera hebreisk text och slå upp hebreiska ord i lexikon samt använda en interlineär textutgåva 
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med de i översättning studerade gammaltestamentliga texterna 
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö 
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och begreppsvärld 
 • tillämpa exegetiska metoder 
 • uppvisa god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och gammaltestamentliga texter i synnerhet 
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur 
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika tolkningsperspektiv - feministiska, befrielseteologiska och andra - för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor  

Behörighetskrav

Univ: Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarierna och gruppövningarna sker virtuellt. Kursen omfattar fyra moment: (1) Språklig orientering, 1.5 hp, (2) Interpretation (egen artikel), 3 hp, (3) Litteraturstudium, 4.5 hp, och (4) Texter, översättningar, kommentarer och teologi, 6 hp.

Examination

Kunskapsredovisning sker individuellt och examinationen fördelar sig på de fyra momenten.  

Språklig orientering, 1.5 hp, examineras genom en kort skriftlig tentamen. Interpretation, 3 hp, examineras som PM och framläggs vid ett seminarium. Litteraturstudiet, 4.5 hp, examineras genom en skriftlig tentamen.  

Texter, översättningar, kommentarer och teologi, 6 hp, examineras dels muntligt (antingen på Campus eller digitalt), dels genom inlämningsuppgifter. 

De olika momenten bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 9 hp.  

 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2001 : 2479, [1], xxxii s. :
ISBN: 91-526-9911-0 (Verbum (hårdbd, röd) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller motsvarande. Se bibliotekskatalogen Album

Kohlenberger John R
The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament
New York: Zondervan : 1993 :
Obligatorisk
Läsanvisning: III (ed) ISBN: 9780310402008 Se bibliotekskatalogen Album

The Student's Concise Hebrew-English Lexicon of the Bible : containing all of the Hebrew and Aramaic words in the Hebrew scriptures with their meanings in English
Eugen, Or. : Wipf & Stock : 2003 : 287 s. :
ISBN: 1-59244-257-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Yee Gale A.
Judges & method : new approaches in biblical studies
2nd ed. : Minneapolis, MN : Fortress Press : c2007. : ix, 284 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016007.html
ISBN: 9780800638580 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Olofsson Staffan
Dden Hebreiska bibelns texthistoria och textkritik
Uppsala: Bibelakademiförlaget : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Collins John Joseph
Introduction to the Hebrew Bible
Minneapolis, Minn. : Fortress : 2004. : 613 s., 8 pl.-bl. :
ISBN: 0-8006-2991-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Gerstenberger Erhard S.
Theologies in the Old Testament
Fortress Press ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2002 : x, 358 p. :
ISBN: 0-8006-3465-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Matthews Victor H.
A brief history of ancient Israel
Louisville, Ky. : Westminster John Knox : 2002 : 171 s. :
ISBN: 0-664-22436-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Winninge Mikael
Dödahavsrullarna : i svensk översättning
Uppsala : Bibelakademiförlaget : [2017] : 441 sidor :
ISBN: 978-91-982579-3-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarer( Läses i urval)

André Gunnel
Det står skrivet - med inblickar mellan raderna : kommentarer till Den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter
Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2011 : 499 s. :
ISBN: 978-91-979724-2-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Propp William Henry
Exodus 1-18
1. ed. : New York : Doubleday : 1998 : xl, 680 s. :
ISBN: 0-385-14804-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar