Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Literature, History and Theology in the Hebrew Bible: Specialization Course in Exegesis without studies in Hebrew

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 1RE207

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-11-18

Innehåll

Kursen fokuserar på berättande texter ur Gamla testamentet och den teologi som där kommer till uttryck. Därtill studeras några centrala delar av den profetiska traditionen. Den litterära, historiska och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet.
Kursen ger initialt en kort orientering om det hebreiska språket och användningen av en interlineär textutgåva. Den studerande läser texter ur Pentateuken, annat narrativt material samt ett antal profettexter med hjälp av en interlineär textutgåva och i jämförelse med olika översättningar, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. Andra delar av Gamla testamentet läses i översättning. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en gammaltestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. Kursen innehåller vidare ett grundläggande litteraturstudium om Gamla testamentets litteratur, teologi och historia. Därtill behandlas delar av receptionshistorien.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • bedöma översättningsvarianters karaktär under jämförelse mellan olika nordiska och engelskspråkiga bibelöversättningar parallellt med en interlineär textutgåva
 • redogöra för vetenskaplig forskning om Gamla testamentets berättande litteratur, delar av profetlitteraturen, Israels historia och gammaltestamentliga teologier
 • förstå texternas tolkningspotential och deras kulturbärande inflytande genom historien
 • förstå och använda vetenskapliga kommentarer
 • ha en välgrundad uppfattning om den gammaltestamentliga forskningens dagsläge
Färdighet och förmåga
 • transkribera hebreisk text och slå upp hebreiska ord i lexikon samt använda en interlineär textutgåva
 • förklara översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med de i översättning studerade gammaltestamentliga texterna
 • göra en vetenskapligt nyanserad framställning av texternas historiska miljö
 • analysera de studerade texternas teologiska innehåll och begreppsvärld
 • tillämpa exegetiska metoder
 • uppvisa god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och gammaltestamentliga texter i synnerhet
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur
 • i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera betydelsen och värdet av olika tolkningsperspektiv feministiska, befrielseteologiska och andra för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor

Behörighetskrav

Univ: Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, och seminarierna och gruppövningarna sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker kontinuerligt i samband med undervisningen, och genom en artikel eller en interpretation som framläggs i ett seminarium, samt genom skrivningar eller annan redovisning av gammaltestamentliga texter och instuderad litteratur.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 46

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2001 : 2479, [1], xxxii s. :
ISBN: 91-526-9911-0 (Verbum (hårdbd, röd) ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller motsvarande. Se bibliotekskatalogen Album

Kohlenberger John R
The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament
New York: Zondervan : 1993 :
Obligatorisk
Läsanvisning: III (ed) ISBN: 9780310402008 Se bibliotekskatalogen Album

The Student's Concise Hebrew-English Lexicon of the Bible : containing all of the Hebrew and Aramaic words in the Hebrew scriptures with their meanings in English
Eugen, Or. : Wipf & Stock : 2003 : 287 s. :
ISBN: 1-59244-257-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Yee Gale A.
Judges & method : new approaches in biblical studies
2nd ed. : Minneapolis, MN : Fortress Press : c2007. : ix, 284 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016007.html
ISBN: 9780800638580 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Olofsson Staffan
Dden Hebreiska bibelns texthistoria och textkritik
Uppsala: Bibelakademiförlaget : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Collins John Joseph
Introduction to the Hebrew Bible
Minneapolis, Minn. : Fortress : 2004. : 613 s., 8 pl.-bl. :
ISBN: 0-8006-2991-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Gerstenberger Erhard S.
Theologies in the Old Testament
Fortress Press ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2002 : x, 358 p. :
ISBN: 0-8006-3465-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Matthews Victor H.
A brief history of ancient Israel
Louisville, Ky. : Westminster John Knox : 2002 : 171 s. :
ISBN: 0-664-22436-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Winninge Mikael
Dödahavsrullarna : i svensk översättning
Uppsala : Bibelakademiförlaget : [2017] : 441 sidor :
ISBN: 978-91-982579-3-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarer( Läses i urval)

André Gunnel
Det står skrivet - med inblickar mellan raderna : kommentarer till Den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter
Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2011 : 499 s. :
ISBN: 978-91-979724-2-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Propp William Henry
Exodus 1-18
1. ed. : New York : Doubleday : 1998 : xl, 680 s. :
ISBN: 0-385-14804-6
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar