Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30 hp

Engelskt namn: Literary Studies and Creative Writing B

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1LV062

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-08

Innehåll

Under kursen fortsätter studiet av de litterära formernas utveckling i ett historiskt och litteraturteoretiskt perspektiv. Modernitetens, modernismens och postmodernismens framväxt belyses i ett internationellt och svenskt sammanhang med beaktande av samhälleliga, konstnärliga, vetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv. Valda litterära texter från 1900 till idag analyseras. Med hjälp av kreativa övningar och akademiskt skrivande bearbetas kursens teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, teoretiskt inriktade litteraturseminarier och gruppövningar. Kursens tredje moment består av en litteraturvetenskaplig uppsats. Kursen utgör termin 2 på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Moment 1. Litteratur efter 1900 i ett internationellt sammanhang (7,5 hp)
20th Century Literature in an International Context
1900-talets litteratur, dess framväxt och uttrycksformer studeras med fokus på valda teman. Momentet hålls samman av två perspektiv, för det första modernitetens och modernismens startpunkter och samband med författarrollens utveckling, för det andra konkreta uttrycksformer inom litterära genrer under 1900-talet och fram till idag. Ett kanonkritiskt perspektiv på litteraturhistorieskrivningen aktualiseras.

Moment 2. Litteratur efter 1900 i ett svenskt sammanhang (7,5 hp)
20th Century Literature in an International Context
1900-talets svenska litteratur, dess framväxt och uttrycksformer studeras med fokus på några av följande teman: efterkrigsreaktion, modernitet och modernism, ny syn på barn och barnlitteratur, arbetarlitteratur, regionalitet, autofiktion, genusperspektiv. Litteraturhistorieskrivningens och litteraturvetenskapens frågeställningar belyses.  

Moment 3. Uppsats (7,5 hp)
Term Paper
Ett avgränsat problemområde inom litteratur och skrivande studeras med tillämpning av ett vetenskapligt betraktelsesätt. Uppsatsämnet väljs av den studerande i samråd med momentansvarig. Arbetet redovisas i en uppsats om c:a 15 sidor (ca 35 000 tecken, inkl. blanksteg), där bl.a. förhållningssätt till teori och metod, formalia och disposition övas. Momentet avslutas med ett seminarium där studenterna opponerar på varandras uppsatser.

Moment 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori II (7,5 hp)
Creative Writing and Theory in Practice II
De två första momentens historiska och teoretiska perspektiv bearbetas kontinuerligt genom stil- och genreövningar. Under kursens tredje moment integreras övningar i vetenskapligt skrivande med uppsatsarbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
 • förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia fördelade på följande moment: litteratur efter 1900 i ett internationellt och ett svenskt perspektiv  
 • förvärvat förmåga att självständigt analysera skönlitteratur
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
 • förvärvat förmåga att självständigt förhålla sig till litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt tillämpa dem i en uppsats
 • förvärvat förmåga att utföra och analysera egna och andras stil- och genreövningar
 • utvecklat sin förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska litterära texter
 • förvärvat färdigheter att i arbetslag planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Efter avklarade moment 1-2 (Litteratur efter 1900 i ett internationellt sammanhang, Litteratur efter 1900 i ett svenskt sammanhang) ska den studerande ha
 • förvärvat grundläggande kunskaper om skönlitteraturens historia efter 1900 i ett internationellt och ett svenskt perspektiv
 • förvärvat förmåga att självständigt analysera skönlitterära texter i olika genrer
 • vara förtrogen med litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens problematik
Efter avklarat moment 3 (Uppsats) ska den studerande ha
 • utvecklat sina kunskaper om litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt aktuella forskningsfrågor
 • utvecklat sin förmåga att formulera forsknings- och fördjupningsfrågor inom området  
 • utvecklat färdigheter i att söka, samla samt kritiskt tolka och värdera ett forskningsmaterial
 • utvecklat ett (själv-) reflexivt förhållningssätt till kursens innehåll och arbetsformer samt sin egen kunskapsutveckling
Efter avklarat moment 4 (Kreativt skrivande och praktiserad teori II) ska den studerande ha
 • utvecklat sin förmåga att självständigt skapa stil- eller genretypiska litterära texter
 • utvecklat sin förmåga att kritiskt reflektera över olika stil- och genreval och deras konsekvenser för texters uttryck och budskap/innehåll
 • utvecklat sin förmåga att förhålla sig kritiskt till egna och andras texter

Behörighetskrav

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A 30 hp (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Under moment 3 tillkommer uppsatshandledning. Moment 4 genomförs integrerat med övriga moment under terminen. Kursen innehåller obligatoriska utbildningsmoment.

Studenten har rätt till uppsatshandledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser och särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Löpande examination sker vid seminarier, muntliga och skriftliga gruppredovisningar samt genom individuella skrivuppgifter i form av sals- eller hemtentamen. Moment 3 examineras genom en uppsats samt en opposition.
Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd på momenten 1–3. På moment 4 ges betygen Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moment om minst 15 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information: kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1LV002 Litteraturvetenskap B 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 4

  Moment 1. Litteratur efter 1900 i ett internationellt sammanhang, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval som meddelas inför kursstart.

  The Empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures
  Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen
  2. ed. : London : Routledge : 2002 : x, 283 s. :
  ISBN: 0-415-28019-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1998 eller senare. I urval.

  Bloom Harold
  Den västerländska kanon : böcker och skola för eviga tider
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 585 s. :
  ISBN: 91-7139-390-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Modernism 1890-1930
  Bradbury Malcolm, McFarlane James Walter
  London : Penguin Books : 1991, cop. 1976 : 687 s. :
  ISBN: 0-14-013832-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carey John
  De intellektuella och massorna : stolthet och fördom inom den litterära intelligentian 1880-1939
  Ingår i:
  Litteratursociologi
  Lund : Studentlitteratur : cop. 1997 : 572 s. :
  Läsanvisning: I urval.

  Svart hud, vita masker
  Fanon Frantz, Jordebrandt Stefan
  Göteborg : Daidalos : 1997 : 205 s. :
  ISBN: 91-7173-044-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  No man's land : the place of the woman writer in the twentieth century. Vol. 1 The war of the words
  Gilbert Sandra M., Gubar Susan
  New Haven : Yale University Press : Cop. 1988 : xvi, 320 s. :
  ISBN: 0-300-04005-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Lagercrantz Olof
  Att läsa Proust
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1992 : 209, [1] s. :
  ISBN: 91-46-16187-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1 och 2.

  Loman Rikard
  Drama- och föreställningsanalys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 211 s. :
  ISBN: 9789144109435
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
  6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
  ISBN: 9789144108650
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2015 eller senare.

  Ploski Andrzej
  Världens litteraturer : en gränsöverskridande historia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 371 s. :
  Interaktivt webbmaterial
  ISBN: 978-91-44-05587-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval som meddelas inför kursstart. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn). Under momentet används två antologier, Breitholtz; Litteraturens klassiker (LK), Levan; Världsdramatik (VD:3).

  Allt går sönder
  Achebe Chinua, Okeke Uche, Linde Ebbe
  3. utg. : Stockholm : Tranan : 2014 : 316 s. :
  ISBN: 978-91-87179-52-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjänarinnans berättelse
  Atwood Margaret, Ekman Maria
  [Ny utg.] : Stockholm : Pan : 2004 : 349, [1] s. :
  ISBN: 91-7263-511-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beckett Samuel
  I väntan på Godot
  Ingår i:
  Världsdramatik.
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 298, [6] s. :

  Borges Jorge Luis
  Fiktioner
  Stockholm : 2007 : Bonnier :
  ISBN: 978-91-0-011416-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brecht Bertolt
  Tolvskillingsoperan
  Modernista : 2017 : 168 s. :
  ISBN: 9789176454275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Främlingen
  Camus Albert, Stolpe Jan
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 149 s. :
  ISBN: 9789186745349
  Se bibliotekskatalogen Album

  Andningsvändning
  Celan Paul, Olsson Anders
  [Ny utg.] : Göteborg : Lublin Press : 2015 : 140 s. :

  Mörkrets hjärta
  Conrad Joseph, Odelberg Margaretha
  Stockholm : Modernista : 2014 : 110 s. :
  ISBN: 9789174992977
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rotlös
  Dangarembga Tsitsi, Carlsson Irja
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2003 : [2], 264, [4] s. :
  ISBN: 91-7221-297-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Älskaren
  Duras Marguerite, Gustafsson Madeleine
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 116 s. :
  ISBN: 9789186745295
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det öde landet
  Eliot T. S., Ellerström Jonas
  Lund : Bakhåll : 2002 : 62, [2] s. :
  ISBN: 91-7742-197-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den otroliga och sorgliga historien om den troskyldiga Eréndira och hennes hjärtlösa farmor : sju berättelser
  García Márquez Gabriel, Johansson Kjell A., Johansson Sonia
  [Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1982 : 103, [1] s. :
  ISBN: 91-46-14218-5 (inb.) ; 61:50
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den gula tapeten
  Gilman Charlotte Perkins, Ingemark Ingrid
  Stockholm : Modernista : [2018] : 38 sidor :
  ISBN: 9789177812081
  Se bibliotekskatalogen Album

  Odysseus
  Joyce James, Warburton Thomas
  Stockholm : Bonnier Alba : [1992] : 62, [2] s. :

  Processen
  Kafka Franz, Vennberg Karl
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86745-32-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gräset sjunger
  Lessing Doris, Hökby Gunvor, Hökby Bertil, Heyman Lena E.
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2015 : 221 s. :
  ISBN: 9789137500829
  Se bibliotekskatalogen Album

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 18, Europeisk lyrik mellan romantiken och första världskriget
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06798-4
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1981 eller senare.

  Ett moln i byxor
  Majakovskij Vladimir, Samuelson Bengt
  Lund : Bakhåll : 2002 : 60, [4] s. :
  ISBN: 91-7742-192-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Qvarnström Gunnar
  Moderna manifest. : Litteratur- och konstrevolutionen 1909-1924 : en introduktion
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1973 : 107 s. :
  ISBN: 91-20-05222-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Älskade
  Morrison Toni, Hallén Kerstin
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2014 : 431 s. :
  ISBN: 9789174293821
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att läsa Lolita i Teheran : liv genom böcker
  Nafisi Azar, Ekman Maria
  Stockholm : Bonnier : 2005 : 408, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010497-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  I skepnad av ett lejon
  Ondaatje Michael, Isaksson Roy
  Stockholm : Legenda : 1988 : 242, [1] s. :
  ISBN: 91-582-1250-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ariel
  Plath Sylvia, Ellerström Jonas, Tunedal Jenny
  Lund : Ellerström : 2012 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-7247-277-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  På spaning efter den tid som flytt. : 1 Swanns värld
  Proust Marcel, Vallquist Gunnel
  Stockholm : Bonnier : 1993 : 496, [5] s. :
  ISBN: 91-0-055425-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den första hustrun
  Rhys Jean, Martinell Ingegärd
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1995 : [4] s., s. 7-176, [2] s. :
  ISBN: 91-7448-832-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spiegelman Art
  Maus
  Stockholm : Bromberg : 1987- :

  Skrivet på kroppen
  Winterson Jeanette, Roseen Ulla
  Stockholm : Gedin : 1993 : 210, [1] s. :
  ISBN: 91-7964-146-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mot fyren
  Woolf Virginia, Bergvall Sonja, Munck Ingalisa
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2007 : 281, [4] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-0-011417-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Litteratur efter 1900 i ett svenskt sammanhang, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval inför varje termin som meddelas inför kursstart.

  Andersson Tamara
  Den ensamma sjöjungfrun : om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2015 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789176013786
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Att granska och diskutera : dramatikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 168 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-01677-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergsten Staffan
  Klang och åter : tre röster i samtida svensk kvinnolyrik
  Stockholm : FIB:s lyrikklubb : 1997 : 266, [1] s. :
  ISBN: 91-88832-08-2 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Borgström Eva
  Berättelser om det förbjudna : begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935
  Göteborg : Makadam : 2016 : 307 s. :
  ISBN: 9789170611971
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Bränström Öhman Annelie
  Kärlekens ödeland : Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism
  Eslöv : B. Österlings bokförl. Symposium : 1998 : 341 s. :
  ISBN: 91-7139-409-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Haake Ragnar
  Frihetskonst : författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap
  Stockholm : Bokförlaget Atlas : 2013 : 340, [18] s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-67473
  Läsanvisning: I urval.

  Jansson Bo G.
  Postmodernism och metafiktion i Norden
  Aarhus : Univ. : 1995 : 217 s. :
  ISBN: 87-7724-583-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Nilsson Magnus
  Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa
  Hedemora : Gidlund : 2010 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-7844-793-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Läsanvisning: I urval.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sarrimo Cristine
  När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 246 s. :
  ISBN: 91-7139-479-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Witt-Brattström Ebba
  Moa Martinson : skrift och drift i trettiotalet
  Stockholm : Norstedt : 1988 : 318 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-1-883422-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Öhman Anders
  Apologier : en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2001 : 232 s. :
  ISBN: 91-7139-511-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Världsdramatik. : På väg mot sekelslutet
  Lewan Bengt, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 275 s. :
  ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  Obs! All litteratur är ej obligatorisk, lärarens urval meddelas inför momentstart. För skönlitteraturen gäller rek övers där så anges. Under momentet används antologin Svensk dikt (SP). Dikter av Södergran, Lagerkvist, Martinson, Lundkvist, Ekelöf och Boye, Lindegren, Grave och Hillarp, Sonnevi, Åkesson, Palm, Tranströmer, Ström, Malmsten, Lugn, Lillpers, Jäderlund, Frostenson, Hallgren, Jönson, Farrokhzad, Anyuru

  Alakoski Susanna
  Svinalängorna : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2014 : 259 s. :
  ISBN: 9789101001628
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aronson Stina
  Hitom himlen
  [Ny utg.] : Stockholm : Modernista : 2012 : 395 s. :
  ISBN: 978-91-7499-007-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekman Kerstin
  Guds barmhärtighet
  Stockholm : Bonnier : 2001 : 399, [1] s. :
  ISBN: 91-0-057544-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enquist P. O.
  Nedstörtad ängel
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 1998 : 143, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300345-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elvis Karlsson
  Gripe Maria, Gripe Harald
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1984 : 141, [1] s. :
  ISBN: 91-48-50953-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Summa summarum
  Hellsing Lennart, Ströyer Poul, Brodin Knut
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2009 : [40] s. :
  ISBN: 978-91-29-66969-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Hur gick det sen? : [boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My]
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : [32] s. :
  ISBN: 91-501-0400-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnson Eyvind
  Strändernas svall
  Ny utg. : Stockholm : Bonnier : 2004 : 439, [2] s. :
  ISBN: 91-0-010353-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  I ett annat land
  Kandre Mare, Kohlström Björn
  Första upplagan : Göteborg : Bokförlaget Thorén & Lindskog : 2018 : 103 sidor :
  ISBN: 9789186905538
  Se bibliotekskatalogen Album

  Khemiri Jonas Hassen
  Ett öga rött
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedts pocket : 2008 : 251 s. :
  ISBN: 9789172639331
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stig
  Autisterna
  [Ny utg.] : Stockholm : Modernista : 2010 : 125 s. :
  ISBN: 9789186021795
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leiva Wenger Alejandro
  Fakta : 3 pjäser
  Stockholm : Bonnier : 2015 : 156 s. :
  ISBN: 9789100141622
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lidman Sara
  Tjärdalen
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2015 : 180 s. :
  ISBN: 9789100153762
  Se bibliotekskatalogen Album

  Boken om Pippi Långstrump
  Lindgren Astrid, Vang Nyman Ingrid
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1962 : 232, [1] s. :

  Lindqvist Sven
  Myten om Wu Tao-tzu
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 191 s. :
  ISBN: 9789175031590
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lugn Kristina
  Idlaflickorna
  Ingår i:
  Världsdramatik.
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 275 s. :

  Lundberg Kristian
  Yarden.
  Stockholm : Symposium Brutus Östling förlag. : 2010 :

  Martinson Moa
  Kvinnor och äppelträd
  2. pocketutg. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : [2], 233, [1] s. :
  ISBN: 91-27-10838-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Myrdal Jan
  Rapport från kinesisk by
  Stockholm : PAN/Norstedt : 1967 : 328, [1] s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-1-711631-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pleijel Agneta
  Vindspejare : boken om Abel målaren
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2010 : 453 s. :
  ISBN: 9789113029399
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pohl Peter
  Janne, min vän
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2006 : 255, [3] s. :
  ISBN: 91-501-0757-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ruta Matilda
  Tummelisa eller Den andra vildmarken
  Stockholm : Kolik : 2011 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-86509-10-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rydberg Carina
  Den högsta kasten [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Bonnier : 2003 :
  ISBN: 91-0-057591-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundström Gun-Britt
  För Lydia
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2014 : 244 s. :
  ISBN: 9789101002007
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk poesi
  Möller Daniel, Schiöler Niklas
  Stockholm : Bonnier : 2016 : 1070 s. :
  ISBN: 9789100151522
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Söderberg Hjalmar
  Den allvarsamma leken
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 1998 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-0-056389-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorvall Kerstin
  Det mest förbjudna
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 9789174293364
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tikkanen Märta
  Århundradets kärlekssaga
  Stockholm : Forum i samarbete med Schildts & Söderströms : 2016 : 185 sidor :
  ISBN: 9789137149332
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Uppsats, 7.5 hp

  Handböcker och skönlitteratur med anknytning till valt tema eller författarskap väljs i samråd med läraren. Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Facklitteratur

  Franzén Carin
  Grundbok i litteraturvetenskap : historia, praktik och teori
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144096421
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjældgaard Lasse Horne
  Litteratur : introduktion till teori och analys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092461
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 189 s. :
  ISBN: 91-44-00262-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori 2, 7.5 hp

  Augustsson Gunnar
  Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-00491-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivande om skrivande
  Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
  Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
  ISBN: 9789144106151
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

 • Giltig från: 2017 vecka 2

  Moment 1. Litteratur efter 1900 i ett internationellt sammanhang, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval som meddelas inför kursstart.

  The Empire writes back : theory and practice in post-colonial literatures
  Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen
  2. ed. : London : Routledge : 2002 : x, 283 s. :
  ISBN: 0-415-28019-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Mimesis : verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen
  Auerbach Erich, Melberg Arne, Bergh Magnus, Wallenström Ulrika
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2012 : 601 s. :
  ISBN: 978-91-0-100066-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1998 eller senare. I urval.

  Bloom Harold
  Den västerländska kanon : böcker och skola för eviga tider
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 585 s. :
  ISBN: 91-7139-390-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Carey John
  De intellektuella och massorna : stolthet och fördom inom den litterära intelligentian 1880-1939
  Ingår i:
  Litteratursociologi
  Lund : Studentlitteratur : cop. 1997 : 572 s. :
  Läsanvisning: I urval.

  Jordens fördömda
  Fanon Frantz, Sartre Jean-Paul, Tängerstad Erik, Zennström Per-Olov
  [Ny utg.] : Stockholm : Leopard : 2016 : 254 s. :
  ISBN: 9789173436700
  Se bibliotekskatalogen Album

  No man's land : the place of the woman writer in the twentieth century. Vol. 1 The war of the words
  Gilbert Sandra M., Gubar Susan
  New Haven : Yale University Press : Cop. 1988 : xvi, 320 s. :
  ISBN: 0-300-04005-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Kyndrup Morten
  Modernitet, modernisme, postmodernisme - om begreberne og historien: indledning
  Ingår i:
  Det postmoderne
  København : Gyldendal : 1986 : 266 s. :

  Lagercrantz Olof
  Att läsa Proust
  Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1992 : 209, [1] s. :
  ISBN: 91-46-16187-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1 och 2.

  Loman Rikard
  Drama- och föreställningsanalys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 211 s. :
  ISBN: 9789144109435
  Se bibliotekskatalogen Album

  Luthersson Peter
  Modernism och individualitet : en studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart
  Stockholm : Symposion : 1986 : 538, [11] s. :
  ISBN: 91-7868-042-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 1.

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar, Sahlin Johan
  6., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 823 s. :
  ISBN: 9789144108650
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2015 eller senare.

  Ploski Andrzej
  Världens litteraturer : en gränsöverskridande historia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 371 s. :
  Interaktivt webbmaterial
  ISBN: 978-91-44-05587-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Thavenius Jan
  Marlows mardrömmar : om Joseph Conrads Mörkrets hjärta
  Ingår i:
  Moderna klassiker
  Lund : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. : 1992 : 279 s. :

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval som meddelas inför kursstart. För de skönlitterära texterna gäller följande: Ibland anges en rekommenderad översättning av ett visst verk. I övrigt gäller valfria utgåvor (dock ej bearbetningar för barn). Under momentet används två antologier, Breitholtz; Litteraturens klassiker (LK), Levan; Världsdramatik (VD:3).

  Allt går sönder
  Achebe Chinua, Okeke Uche, Linde Ebbe
  3. utg. : Stockholm : Tranan : 2014 : 316 s. :
  ISBN: 978-91-87179-52-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjänarinnans berättelse
  Atwood Margaret, Ekman Maria
  [Ny utg.] : Stockholm : Pan : 2004 : 349, [1] s. :
  ISBN: 91-7263-511-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beckett Samuel
  I väntan på Godot
  Ingår i:
  Världsdramatik.
  Lund : Studentlitteratur : 1990 : 298, [6] s. :

  Borges Jorge Luis
  Fiktioner
  Stockholm : 2007 : Bonnier :
  ISBN: 978-91-0-011416-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brecht Bertolt
  Tolvskillingsoperan
  Modernista : 2017 : 168 s. :
  ISBN: 9789176454275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Främlingen
  Camus Albert, Stolpe Jan
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 149 s. :
  ISBN: 9789186745349
  Se bibliotekskatalogen Album

  Andningsvändning
  Celan Paul, Olsson Anders
  [Ny utg.] : Göteborg : Lublin Press : 2015 : 140 s. :

  Mörkrets hjärta
  Conrad Joseph, Odelberg Margaretha
  Stockholm : Modernista : 2014 : 110 s. :
  ISBN: 9789174992977
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rotlös
  Dangarembga Tsitsi, Carlsson Irja
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 2003 : [2], 264, [4] s. :
  ISBN: 91-7221-297-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Älskaren
  Duras Marguerite, Gustafsson Madeleine
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 116 s. :
  ISBN: 9789186745295
  Se bibliotekskatalogen Album

  Det öde landet
  Eliot T. S., Ellerström Jonas
  Lund : Bakhåll : 2002 : 62, [2] s. :
  ISBN: 91-7742-197-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den otroliga och sorgliga historien om den troskyldiga Eréndira och hennes hjärtlösa farmor : sju berättelser
  García Márquez Gabriel, Johansson Kjell A., Johansson Sonia
  [Ny utg.] : Stockholm : Wahlström & Widstrand : 1982 : 103, [1] s. :
  ISBN: 91-46-14218-5 (inb.) ; 61:50
  Se bibliotekskatalogen Album

  Odysseus
  Joyce James, Warburton Thomas
  Stockholm : Bonnier Alba : [1992] : 62, [2] s. :

  Processen
  Kafka Franz, Vennberg Karl
  [Ny utg.] : Stockholm : Repris : 2012 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86745-32-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gräset sjunger
  Lessing Doris, Hökby Gunvor, Hökby Bertil, Heyman Lena E.
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2015 : 221 s. :
  ISBN: 9789137500829
  Se bibliotekskatalogen Album

  Breitholtz Lennart
  Litteraturens klassiker i urval och översättning. 18, Europeisk lyrik mellan romantiken och första världskriget
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 18 vol. :
  ISBN: 91-20-06798-4
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1981 eller senare.

  Ett moln i byxor
  Majakovskij Vladimir, Samuelson Bengt
  Lund : Bakhåll : 2002 : 60, [4] s. :
  ISBN: 91-7742-192-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Qvarnström Gunnar
  Moderna manifest. : Litteratur- och konstrevolutionen 1909-1924 : en introduktion
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1973 : 107 s. :
  ISBN: 91-20-05222-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Älskade
  Morrison Toni, Hallén Kerstin
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2014 : 431 s. :
  ISBN: 9789174293821
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att läsa Lolita i Teheran : liv genom böcker
  Nafisi Azar, Ekman Maria
  Stockholm : Bonnier : 2005 : 408, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010497-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  I skepnad av ett lejon
  Ondaatje Michael, Isaksson Roy
  Stockholm : Legenda : 1988 : 242, [1] s. :
  ISBN: 91-582-1250-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ariel
  Plath Sylvia, Ellerström Jonas, Tunedal Jenny
  Lund : Ellerström : 2012 : 133 s. :
  ISBN: 978-91-7247-277-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  På spaning efter den tid som flytt. : 1 Swanns värld
  Proust Marcel, Vallquist Gunnel
  Stockholm : Bonnier : 1993 : 496, [5] s. :
  ISBN: 91-0-055425-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den första hustrun
  Rhys Jean, Martinell Ingegärd
  [Ny utg.] : Stockholm : En bok för alla : 1995 : [4] s., s. 7-176, [2] s. :
  ISBN: 91-7448-832-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Spiegelman Art
  Maus
  Stockholm : Bromberg : 1987- :

  Skrivet på kroppen
  Winterson Jeanette, Roseen Ulla
  Stockholm : Gedin : 1993 : 210, [1] s. :
  ISBN: 91-7964-146-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mot fyren
  Woolf Virginia, Bergvall Sonja, Munck Ingalisa
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2007 : 281, [4] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-0-011417-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Litteratur efter 1900 i ett svenskt sammanhang, 7.5 hp

  Facklitteratur

  Observera att all litteratur inte är obligatorisk, läraren gör ett urval inför varje termin som meddelas inför kursstart.

  Aisthesis : estetikens historia.
  Danius Sara, Sjöholm Cecilia, Wallenstein Sven-Olov
  Stockholm : Thales : 2012 : 669 s. :
  ISBN: 978-91-7235-090-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Andersson Tamara
  Den ensamma sjöjungfrun : om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv
  Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2015 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789176013786
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Att granska och diskutera : dramatikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 168 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 91-44-01677-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergsten Staffan
  Klang och åter : tre röster i samtida svensk kvinnolyrik
  Stockholm : FIB:s lyrikklubb : 1997 : 266, [1] s. :
  ISBN: 91-88832-08-2 (inb.) ; 290:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Borgström Eva
  Berättelser om det förbjudna : begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935
  Göteborg : Makadam : 2016 : 307 s. :
  ISBN: 9789170611971
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Bränström Öhman Annelie
  Kärlekens ödeland : Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism
  Eslöv : B. Österlings bokförl. Symposium : 1998 : 341 s. :
  ISBN: 91-7139-409-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Haake Ragnar
  Frihetskonst : författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap
  Stockholm : Bokförlaget Atlas : 2013 : 340, [18] s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-67473
  Läsanvisning: I urval.

  Jansson Bo G.
  Postmodernism och metafiktion i Norden
  Aarhus : Univ. : 1995 : 217 s. :
  ISBN: 87-7724-583-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Johansson Anders
  Självskrivna män : subjektiveringens dialektik
  Göteborg : Glänta produktion : 2015 : 231 s. :
  ISBN: 9789186133757
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Kyndrup Morten
  Det postmoderne : om betydningens forandring i kunst, litteratur, samfund
  København : Gyldendal : 1986 : 266 s. :
  ISBN: 87-01-50932-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Magnus
  Den föreställda mångkulturen : klass och etnicitet i svensk samtidsprosa
  Hedemora : Gidlund : 2010 : 228 s. :
  ISBN: 978-91-7844-793-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Møller Jensen Elisabeth
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Höganäs : Wiken : 1993- : 5 vol. :
  Läsanvisning: I urval.

  Olsson Annika
  Att ge den andra sidan röst
  [Ny, omarb. utg.] : Stockholm : Atlas : 2004 : 346 s. :
  ISBN: 91-7389-120-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lerans barn : essäer om den moderna poesin : från romantiken till avantgardet
  Paz Octavio, Cullhed Anders
  Stockholm : Bromberg : 1990 : 218, [1] s. :
  ISBN: 91-7608-516-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sarrimo Cristine
  När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi.
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 246 s. :
  ISBN: 91-7139-479-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Witt-Brattström Ebba
  Moa Martinson : skrift och drift i trettiotalet
  Stockholm : Norstedt : 1988 : 318 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-1-883422-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Öhman Anders
  Apologier : en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2001 : 232 s. :
  ISBN: 91-7139-511-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Världsdramatik. : På väg mot sekelslutet
  Lewan Bengt, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 275 s. :
  ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Ytterligare facklitteratur kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  Obs! All litteratur är ej obligatorisk, lärarens urval meddelas inför momentstart. För skönlitteraturen gäller rek övers där så anges. Under momentet används antologin Svensk dikt (SP). Dikter av Södergran, Lagerkvist, Martinson, Lundkvist, Ekelöf och Boye, Lindegren, Grave och Hillarp, Sonnevi, Åkesson, Palm, Tranströmer, Ström, Malmsten, Lugn, Lillpers, Jäderlund, Frostenson, Hallgren, Jönson, Farrokhzad, Anyuru

  Alakoski Susanna
  Svinalängorna : roman
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2014 : 259 s. :
  ISBN: 9789101001628
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aronson Stina
  Hitom himlen
  [Ny utg.] : Stockholm : Modernista : 2012 : 395 s. :
  ISBN: 978-91-7499-007-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ekman Kerstin
  Guds barmhärtighet
  Stockholm : Bonnier : 2001 : 399, [1] s. :
  ISBN: 91-0-057544-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Enquist P. O.
  Nedstörtad ängel
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 1998 : 143, [1] s. :
  ISBN: 91-1-300345-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Elvis Karlsson
  Gripe Maria, Gripe Harald
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1984 : 141, [1] s. :
  ISBN: 91-48-50953-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Summa summarum
  Hellsing Lennart, Ströyer Poul, Brodin Knut
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2009 : [40] s. :
  ISBN: 978-91-29-66969-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jansson Tove
  Hur gick det sen? : [boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My]
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : [32] s. :
  ISBN: 91-501-0400-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johnson Eyvind
  Strändernas svall
  Ny utg. : Stockholm : Bonnier : 2004 : 439, [2] s. :
  ISBN: 91-0-010353-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kandre Mare
  Bestiarium : roman
  [Ny utg.] : Kista : Hansson bok : 2011 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-976696-5-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Khemiri Jonas Hassen
  Ett öga rött
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedts pocket : 2008 : 251 s. :
  ISBN: 9789172639331
  Se bibliotekskatalogen Album

  Larsson Stig
  Autisterna
  [Ny utg.] : Stockholm : Modernista : 2010 : 125 s. :
  ISBN: 9789186021795
  Se bibliotekskatalogen Album

  Leiva Wenger Alejandro
  Fakta : 3 pjäser
  Stockholm : Bonnier : 2015 : 156 s. :
  ISBN: 9789100141622
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lidman Sara
  Hjortronlandet
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 1998 : 274, [1] s. :
  ISBN: 91-0-056790-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Boken om Pippi Långstrump
  Lindgren Astrid, Vang Nyman Ingrid
  2. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1962 : 232, [1] s. :

  Lindqvist Sven
  Myten om Wu Tao-tzu
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 191 s. :
  ISBN: 9789175031590
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lugn Kristina
  Idlaflickorna
  Ingår i:
  Världsdramatik.
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 275 s. :

  Lundberg Kristian
  Yarden.
  Stockholm : Symposium Brutus Östling förlag. : 2010 :

  Martinson Moa
  Kvinnor och äppelträd
  2. pocketutg. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : [2], 233, [1] s. :
  ISBN: 91-27-10838-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Myrdal Jan
  Rapport från kinesisk by
  Stockholm : PAN/Norstedt : 1967 : 328, [1] s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-1-711631-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pleijel Agneta
  Vindspejare : boken om Abel målaren
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2010 : 453 s. :
  ISBN: 9789113029399
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pohl Peter
  Janne, min vän
  [Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2006 : 255, [3] s. :
  ISBN: 91-501-0757-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ruta Matilda
  Tummelisa eller Den andra vildmarken
  Stockholm : Kolik : 2011 : 115 s. :
  ISBN: 978-91-86509-10-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rydberg Carina
  Den högsta kasten [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Bonnier : 2003 :
  ISBN: 91-0-057591-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundström Gun-Britt
  För Lydia
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2014 : 244 s. :
  ISBN: 9789101002007
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk poesi
  Möller Daniel, Schiöler Niklas
  Stockholm : Bonnier : 2016 : 1070 s. :
  ISBN: 9789100151522
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Söderberg Hjalmar
  Den allvarsamma leken
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 1998 : 221, [1] s. :
  ISBN: 91-0-056389-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Thorvall Kerstin
  Det mest förbjudna
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2013 : 212 s. :
  ISBN: 9789174293364
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tikkanen Märta
  Århundradets kärlekssaga
  Stockholm : Forum i samarbete med Schildts & Söderströms : 2016 : 185 sidor :
  ISBN: 9789137149332
  Se bibliotekskatalogen Album

  United States of Sweden
  Andersson Mattias, Forser Tomas, Ullgren Malin, Håkansson Anna, Hilton Johan
  Stockholm : Atlas : 2015 : 326 s. :
  ISBN: 9789173895033
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3. Uppsats, 7.5 hp

  Handböcker och skönlitteratur med anknytning till valt tema eller författarskap väljs i samråd med läraren. Ytterligare litteratur kan tillkomma.

  Facklitteratur

  Franzén Carin
  Grundbok i litteraturvetenskap : historia, praktik och teori
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144096421
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kjældgaard Lasse Horne
  Litteratur : introduktion till teori och analys
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 496 s. :
  ISBN: 9789144092461
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 189 s. :
  ISBN: 91-44-00262-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Kreativt skrivande och praktiserad teori 2, 7.5 hp

  Augustsson Gunnar
  Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-44-00491-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skrivande om skrivande
  Borgström Benedikte, Helin Jenny, Norbäck Maria, Raviola Elena
  Lund : Studentlitteratur AB : 2015 : 307 s. :
  ISBN: 9789144106151
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.