"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskapliga studier på avancerad nivå, 30 hp

Engelskt namn: Advanced literary studies

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1LV071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i litteraturvetenskap på avancerad nivå vad gäller teori, litteraturhistoria och litteraturvetenskapligt skrivande. En röd tråd under kursen är det jämförande perspektivet som märks genom att a) det litteraturvetenskapliga teoriområdet ställs i tvärvetenskaplig belysning, b) den svenska litteraturen sätts i dialog med den skandinaviska, och c) det litteraturvetenskapliga skrivandet relateras till andra skrivpraktiker.
Kursen utgör termin 1 på HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap. Följande moduler ingår:  
 
Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskaper (7,5 hp)
Theoretical perspectives in Culture and Media Studies
Modulen har en tvärvetenskaplig grund och behandlar aktuella och klassiska perspektiv och begrepp inom kultur- och medievetenskap. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och begreppens ämnesspecifika innebörder som deras placering i en vidare vetenskaplig kontext. Speciell tonvikt läggs vid det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. Modulen läses tillsammans med HAKMR, Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap.

Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)
Contemporary Scandinavian Literature
Genom tematiska seminarier, ledda av studenterna, behandlas olika aspekter av den skandinaviska samtidslitteraturen. Samtidigt tränas förmågan att självständigt kontextualisera och teoretisera de skönlitterära verken med utgångspunkt i relevanta vetenskapliga texter.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature 
Modulen behandlar periodbegreppet "det moderna genombrottet", det vill säga en strömning i den skandinaviska litteraturen ca 1870-1900. Ett särskilt fokus läggs vid den litterära gestaltningen av tidens nya människo- och samhällssyn samt de debatter som ledsagade dem, exempelvis om sedlighet, kvinnoemancipation, sexualitet och brottet med idealismen. Modulen innehåller litteratur i olika genrer: prosa, dramatik och lyrik såväl som teoretiska och filosofiska texter. Modulen utgår från ett transnationellt perspektiv, där jämförelser mellan företrädesvis svenska, norska och danska författare från perioden görs i relation till relevant forskning.

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Creative Non Fiction 
Modulen undersöker det vetenskapliga skrivandets praktiker och utforskar det kreativa akademiska skrivandets möjligheter. Några av de frågor som belyses är de möjligheter och begränsningar som olika skrivsätt innebär och hur de påverkar forskningens innehåll samt den kunskap som produceras. Modulen ger en introduktion till olika typer av vetenskapligt skrivande i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I undervisningen varvas teoretiska och praktiska inslag. Särskild vikt läggs vid utvecklingen av det egna kreativa akademiska skrivandet.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • Kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom området kultur- och medievetenskap
 • Ha förståelse för hur teoretiska begrepp relaterar till ett empiriskt material
 • Aktivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Kunna förhålla sig kritiskt till centrala tankegångar och teoritraditioner inom området litteraturvetenskap

Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

 • Uppvisa förståelse för den skandinaviska samtidslitteraturens estetiska och kulturella villkor och uttryck 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

 • Kunna jämföra centrala genrer och teman i den nordiska samtidslitteraturen och identifiera såväl likheter som skillnader mellan olika verk och litterära strömningar

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att självständigt kontextualisera och teoretisera den skandinaviska samtidslitteraturen och dess utmärkande strömningar.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • Kunna redogöra för och problematisera det moderna genombrottet och dess litterära och samhälleliga uttryck 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga

 • Kunna identifiera och kritiskt granska centrala drag i det moderna genombrottet mot bakgrund av relevant forskning

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Självständigt kunna analysera det sena 1800-talets litteratur i ett jämförande skandinaviskt och internationellt perspektiv

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om relationen mellan skrivande och kunskapsproduktion samt kunna reflektera över det akademiska skrivandets komplexitet och mångfald av genrer i ett tvärvetenskapligt och internationellt perspektiv
 • Ha förståelse för olika vetenskapliga praktiker och skrivsätt, både vad gäller deras möjligheter och begränsningar

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Självständigt kunna tillämpa ett kreativt och självreflexivt förhållningssätt i det egna skrivandet och i läsningen av andras texter
 • Kunna ge och ta emot textkritik på avancerad nivå

Behörighetskrav

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning samt planering och genomförande av studentledda seminarier. Speciell tonvikt läggs vid vetenskapligt skrivande i olika genrer, det vetenskapliga samtalet, jämförande perspektiv och självreflektion. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 
 
Föreläsningar, seminarier och litteratur kan vara på svenska och engelska. Litteratur på norska och danska förekommer även på modul 2 och 3. 
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)
Modulen examineras genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier. Helhetsbetyget för momentet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)
Modulen examineras dels löpande genom seminarier - betygsskalan är här Underkänd (U) och Godkänd (G) - samt genom en muntlig presentation där betyget är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Helhetsbetyget för modulen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG), och för att få slutbetyg krävs godkänt betyg både på seminarier och på muntlig presentation. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt betyget Väl godkänd på den muntlig presentationen.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier, genomförda skrivuppgifter och en avslutande individuell essäuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuell essäuppgift är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, skrivuppgifter och på den individuella essäuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och skrivuppgifter samt Väl godkänd på och på den individuella essäuppgiften.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Övriga föreskrifter
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1KU078 Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap 7,5 hp, 1LV070 Kreativt akademiskt skrivande 7,5 hp eller 1LV075 Det moderna genombrottet och kreativt akademiskt skrivande 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Teoretiska perspektiv i kultur- och medievetenskap (7,5 hp)

All litteratur anges med originalutgåva, men man kan läsa senare utgåvor och översättningar ifall det finns (svenska översättningar anges i parentes).

Ahmed Sara
The cultural politics of emotion
Edinburgh : Edinburgh University Press : 2004 : vii, 224 s. :
ISBN: 978-0-7486-1847-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ny rev utg 2014

Bourdieu Pierre
Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur
Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 523 s. :
ISBN: 91-7139-116-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Flaubert Gustave
Hjärtats fostran/Sentimental Education (orig. L’éducation sentimentale, 1869; sv övers 1951 alt eng övers 1964)
Stockholm: Hugo Gebers förlag : 1951 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns även att läsa online i fulltext: https://www.gutenberg.org/files/34828/34828-h/34828-h.htm

The madwoman in the attic : the woman writer and the nineteenth-century literary imagination
Gilbert Sandra M., Gubar Susan
New Haven : Yale University Press : 1979 : xiv, 719 s. :
ISBN: 0300022867
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ny utg 2000 Valda delar

Goffman Erving
The Presentation of Self in Everyday Life
ANCHOR BOOKS : 1959 : 259 s. :
ISBN: 9780385094023
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Svensk översättning: Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1974

McLuhan Marshall
Understanding media : the extensions of man
London : Routledge : 1964 : 359 s. :
ISBN: 0-415-10483-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moi Toril
Revolution of the ordinary : literary studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell
Chicago : The University of Chicago Press : 2017 : xvi, 290 pages :
ISBN: 9780226464305
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

Modul 2: Skandinavisk samtidslitteratur (7,5 hp)

Skönlitteratur

Alkberg Mattias
Tidiga Exploited : dikter
[Luleå] : Teg Publishing : [2021] : 126 sidor :
ISBN: 9789188035592
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akvarium
Dahle Gro, Nyhus Svein, Larsson Nils-Aage
Göteborg : Daidalos : 2015 : [41] s. :
ISBN: 9789171734563
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Efter solen
Eika Jonas, Petersen Henrik
Stockholm : Modernista : [2021] : 185 sidor :
ISBN: 9789180230636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hansson Gunnar D.
Tapeshavet
[Stockholm] : Albert Bonniers Förlag : 2017 : 200 sidor :
ISBN: 9789100173111
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Holm Johanne Lykke
Strega : roman
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 178 sidor :
ISBN: 9789100180874
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Historier om tröst
Høyer Ida Hegazi, Sundberg Nils
[Stockholm] : Flo förlag : [2021] : 214 sidor :
ISBN: 9789198395259
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson Hanna
Antiken : roman
[Stockholm] : Norstedts : 2020 : 223 sidor :
ISBN: 9789113116365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kanbar Aya
Hyperverklighet : poesi
[Stockholm] : Nirstedt/litteratur : [2021] : 143 sidor :
ISBN: 9789189389120
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Om du möter en björn
Kivelä Malin, Serup Martin Glaz, Bondestam Linda
Helsingfors : Förlaget : 2021 : 29 onumrerade sidor :
ISBN: 9789523333741
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindström Eva
Kom hem Laila
Stockholm : Alfabeta : [2018] : 26 onumrerade sidor :
ISBN: 9789150120097
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pengar på fickan : roman
Nordenhof Asta Olivia, Holm Johanne Lykke
Stockholm : Norstedts : 2021 : 211 sidor :
ISBN: 9789113111315
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norin Marie
Ligga lik : roman
Stockholm : Norstedts : [2021] : 150 sidor :
ISBN: 9789113113388
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Trädet
Oskarsson Bárður, Stedman Helena
[Stockholm] : Modernista : [2019] : 34 onumrerade sidor :
ISBN: 9789177819899
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rajs Lara Hanna
Under månen : dikter
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 70 sidor :
ISBN: 9789100183356
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schunnesson Tone
Dagarna, dagarna, dagarna
Pocketutgåva : Stockholm : Norstedts : 2021 : 262 sidor :
ISBN: 9789113102535
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Lennart
I grenverket : dikter
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2019] : 43 sidor :
ISBN: 9789100180102
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strandberg Ingela
Nattmannen
Stockholm : Norstedts : 2020 : 58 sidor :
ISBN: 9789113099378
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tichý Andrzej
Renheten
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 245 sidor :
ISBN: 9789100178970
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Solar : roman
Ørntoft Theis, Larsson J. Michael
[Lund] : Ellerströms : [2020] : 287 sidor :
ISBN: 9789172475748
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Facklitteratur

Illouz Eva
Cold intimacies : the making of emotional capitalism
Cambridge, UK : Polity Press : 2007 : 134 s. :
ISBN: 9780745639055 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det vi inte kan råda över : om vårt förhållande till världen
Rosa Hartmut, Retzlaff Joachim
Göteborg : Daidalos : [2020] : 165 sidor :
ISBN: 9789171736086
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Eros agoni
Han Byung-Chul, Wallin Ola
Stockholm : Ersatz : 2015 : 70 s. :
ISBN: 9789187891199
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nel Philip
A manifesto for radical children’s literature (and an argument against radical aesthetics)
Ingår i:
Barnboken
Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 2005- :
Fri tillgång till fulltext
Obligatorisk

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

Modul 3: Det moderna genombrottet (7,5 hp)

Facklitteratur

Ahlström Gunnar
Det moderna genombrottet i Nordens litteratur
Stockholm : KF : 1947 : 511 s. :
Obligatorisk

Boëthius Ulf
Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I
Stockholm : Prisma : 1969 : 527, [1] s., [6] pl.-bl. :
Obligatorisk

Brandes Georg
Det moderne gjennembruds maend : en række portræter
2. gjennemsete udg. : Kjöbenhavn : Gyldendalske Boghandels forlag : 1891 : 407 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: orig utg 1891, nyutg e-bok 2019 Urval

Dahlerup Pil
Det moderne gennembruds kvinder
København : Gyldendal : 1983 : 689 s. :
ISBN: 8700465321
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Urval

Gedin David
Fältets herrar : framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2004 : 524, [1] s. :
ISBN: 9171396624
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Leffler Yvonne
Det moderna genombrottets prosa : [sju analyser]
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 132 s. :
ISBN: 9144036744
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skapa en framtid : kulturradikalen Anne Charlotte Leffler
Gedin David, Lindén Claudia
Årsta : Rosenlarv : 2013 : 168 s. :
ISBN: 9789197793599
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den dubbla blicken : om att beskriva kvinnor : ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap
Levy Jette Lundbo, Seeberg Ann-Mari
1. uppl. : Enskede : Hammarström & Åberg : 1982 : 181 s. :
ISBN: 9176380289
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moi Toril
Henrik Ibsen and the birth of modernism : art, theatre, philosophy
Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvi, 396 s. :
ISBN: 0-19-929587-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Møller Jensen Elisabeth, Fahlgren Margaretha, Melberg Enel
Höganäs : Wiken : Cop. 1996 : 608 s. :
ISBN: 91-7119-260-3 (inb.) ; 590:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordin Hennel Ingeborg
Alfhild Agrell : rebell, humorist, berättare
Umeå : Atrium : 2014 : 375 s. :
ISBN: 9789186095437
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordens litteratur
Petersson Margareta, Schönström Rikard
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 574 sidor :
ISBN: 9789144083322
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

Agrell Alfhild
Räddad
Ingår i:
Dramatiska arbeten. 1.
Stockholm : 1883 : 247, 111, 30 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (med efterord av Ingeborg Nordin Hennel, orig 1883 ny utg 2019

Benedictsson Victoria
Pengar : novell
Stockholm : Fritze : 1885 : [2], 335 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/Pengar/sida/I/etext

Ord på liv och död : kortprosa, drama, dagbok
Benedictsson Victoria, Witt-Brattström Ebba
Stockholm : Atlantis : 2008 : 839 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: "Ur mörkret" https://litteraturbanken.se/författare/BenedictssonV/titlar/OrdPåLivOchDöd/sida/87/faksimil

Bjørnson Bjørnstjerne
En handske : skådespel i tre akter
Omarb. uppl. öfv. af Cecilia Holmberg : Stockholm : F. & G. Beijers Bokf.-aktb. : 1887 : 114 s. :
Obligatorisk

Drysdale George R.
Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig religion...
Stockholm : Associationsboktr. : 1878 : vi, 574 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval

Samtidsdramatik : 1
Ibsen Henrik, Östergren Klas
[Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 603 s. :
ISBN: 9789127144972
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Leffler Anne Charlotte
Sanna kvinnor : skådespel i tre akter
Stockholm : Hæggström : 1883 : 92 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://litteraturbanken.se/författare/LefflerAC/titlar/SannaKvinnor/sida/I/etext

Strindberg August
Giftas. : 1 Tolf äktenskapshistorier : med interview och förord
Stockholm : Ljus : 1905 : [4], 151 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval

Kerfstedt Amanda
Synd. Noveller från det moderna genombrottets kvinnor
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier : 2007 :
Även tillgänglig i elektronisk form via Stockholms universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval https://litteraturbanken.se/författare/KerfstedtA/titlar/Synd/sida/7/etext

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisning.

Modul 4: Kreativt akademiskt skrivande (7,5 hp)

Genus och det akademiska skrivandets former
Bränström Öhman Annelie, Livholts Mona
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. :
ISBN: 978-91-44-02947-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva
Duras Marguerite, Klemets Kennet
[Lund] : Ellerströms : [2019] : 110 sidor :
ISBN: 9789172475724
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Klinkenborg Verlyn
Several short sentences about writing
Vintage Books : 2012 :
Obligatorisk

Konstens kunskap
Krause John, Nyberg Fredrik, Östlind Niclas
Göteborg : ArtMonitor : [2021] : 192 sidor :
ISBN: 9789198517170
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Lee Mara
När Andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid
Göteborg : Glänta produktion : 2014 : 285 s. :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Linton Magnus
Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 239 sidor :
ISBN: 9789127823938
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lykke Nina
Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
London : Routledge : 2014 : 238 p. :
ISBN: 041550225X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Moi Toril
Writing is Thinking: Writing as a Way of Life in the Academy
Duke University : 2011 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-writing-way-life-academy
Obligatorisk

Moi Toril
Writing is Thinking II: Takes it to the Next Level
Duke University : 2013 :
https://gradschool.duke.edu/about/news/writing-thinking-ii-takes-it-next-level
Obligatorisk

Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015
Pulls Sofia, Öhman Anders, Jönsson Maria, Ohlsson Anders
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 237 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Richardson Laurel
Writing strategies : reaching diverse audiences
Newbury Park, Calif. : Sage Publications : cop. 1990 : 71 s. :
ISBN: 0-8039-3521-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Österholm Maria Margareta
Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005
Årsta : Rosenlarv : 2012 : 339 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-184794
ISBN: 9789197793582
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Litteratur kan tillkomma enligt lärarnas anvisningar.