"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedel och måltider för en hållbar framtid, 7,5 hp

Engelskt namn: Foods and Meals for a Sustainable Future

Denna kursplan gäller: 2024-01-08 till 2024-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2023-03-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge en bred förståelse för sambanden mellan mat, näring och måltidsvetenskap inom ramen för hållbar konsumtion och produktion. Kursen kommer att undersöka hur huvuddiskurserna inom dessa discipliner överlappar och interagerar, och hur sådana diskurser kan liknas vid olika språk. Kursen kommer att fokusera på det globala hållbarhetsmålet "hållbar konsumtion och produktion" (SDG12) och varför det finns ett behov av en omställning mot växtbaserade måltider på befolkningsnivå.

I denna kurs kommer studenterna att förvärva kunskaper om vilka utmaningar som finns inom olika inriktningar inom kost- och måltidsvetenskap, och hur man analyserar och utvärderar konsumentfrågor relaterade till matval. De kommer också att studera vilka hinder som finns för kostförändring och för en övergång till mer hållbara och hälsosamma alternativ. Kursen kommer att täcka flera aspekter som relaterar till hållbar utveckling, inklusive livsmedelsprodukter, måltider, livsmedelsprocesser, näringssammansättning och måltidsupplevelsen inklusive sensoriska aspekter. Vid slutet av kursen har studenterna utvecklat en integrerad problemlösningskompetens och därigenom kunna syntetisera och kombinera kunskap från olika discipliner för att utveckla och föreslå lösningar på utmaningar relaterade till mat, näring och hållbarhet, samt att utforma och implementera strategier för att främja övergången till mer hållbara livsmedelsval. Ledande forskare inom området, såväl som yrkesverksamma och entreprenörer, kommer att bjudas in som gästföreläsare. Kursen genomförs i stor utsträckning i form av problembaserat lärande, där studenterna får scenarier eller problem som de löser genom att tillämpa kunskaper från tidigare utbildningar tillsammans med innehållet i kursen. Grupparbete är centralt i denna kurs med syfte att utveckla interpersonell kompetens.

Denna kurs har utvecklats i samarbete med presumtiva studenter.

Kursen består av tre moduler:

 1. Introduktion till livsmedelssystem (Understanding Food Systems), 2,5 hp
 2. Transformera livsmedelssystem (Transforming the Food and Meal System), 2,5 hp
 3. Är en övergång till växtbaserad kost vägen mot ett hållbart livsmedelssystem? (Is plant-based eating a responsible consumer behavior?), 2,5 hp

Modul 1: Introduktion till livsmedelssystem, 2,5 hp
Den här delen av kursen introducerar det globala livsmedelssystemet såsom hur det fungerar och hur det kom till. I modulen utforskas alternativ till det nuvarande systemet. Modulen undersöker gällande lagstiftning såväl som alternativa ekonomiska modeller för hållbara livsmedelssystem. I den här delen ska eleverna också beskriva hur en hållbar livsmedelsverksamhet ser ut.

Modul 2: Transformera  livsmedelssystem, 2,5 hp
Den här delen av kursen fokuserar på betydelsen av mat, näring och gastronomi för möjligheten att transformera livsmedelssystemet. I modulen samarbetar studenterna för att hitta möjligheter för individer att stärkas så att de kan agera för förändringar i systemet. I modulen ingår även att undersöka kulturella hinder för kostförändring.

Modul 3: Är en övergång till växtbaserad kost vägen mot ett hållbart livsmedelssystem?, 2,5 hp
Denna del av kursen kommer att fokusera på växtbaserad kost och deras roll i ett mer hållbart, rättvist, jämlikt och motståndskraftigt livsmedelssystem. I modulen analyserar studenterna för- och nackdelar med att genomföra en kostomläggning på befolkningsnivå.
 

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion till livsmedelssystem, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för fakta, definitioner och begrepp relaterade till hållbara livsmedelssystem
 • Beskriva hur livsmedelssystem fungerar, hur lagstiftningen på området ser ut och hur de påverkar världen
 • Beskriva ett idealiskt hållbart livsmedelssystem

Färdighet och förmåga

 • Utvärdera de komplexa sambanden och skärningspunkterna mellan kost, miljö, etik, jämlikhet, rättvisa och hållbar konsumtion och produktion, och hur de kan kombineras och integreras för att lösa livsmedelsrelaterade hållbarhetsproblem
 • Förklara hur värderingar kring mat förstärks kontextuellt, kulturellt och historiskt och hur detta kan motverka hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Genom kritiskt tänkande analysera historiska rötter och maktkamper som gjorde det nuvarande livsmedelssystemet ohållbart
 • Använda systemtänkande för att lösa komplexa problem relaterat till ett hållbart livsmedelssystem

Modul 2: Transformera  livsmedelssystem, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva den roll som kost- och måltidsvetenskap spelar i omvandlingen av livsmedelssystemet
 • Beskriva hållbar mat- och dryckesverksamhet

Färdighet och förmåga

 • Kommunicera konceptuella klyftor mellan olika discipliner och konfliktfyllda diskurser kring hållbara livsmedel och måltider
 • Utveckla metoder för att verka för hållbarhet på arbetsplatser
 • Identifiera hinder för en hållbar kostförändring hos konsumenter och föreslå innovativa beteendeförändringsstrategier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Använda normativ kompetens för att känna igen normaliserade förtryckande strukturer i livsmedelssystemet och identifiera egna värderingar för en hållbar utveckling
 • Förstå och föreslå lösningar för hur nya och motståndskraftiga livsmedelssystem kan utvecklas genom integrerad problemlösningsförmåga

Modul 3: Är en övergång till växtbaserad kost vägen mot ett hållbart livsmedelssystem?, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Definiera konsumentforskning i ett hållbart livsmedelssystem
 • Förklara behovet av en kostomläggning mot en växtbaserad kost på befolkningsnivå
 • Förklara vilken roll sensoriska egenskaper spelar för acceptans av hållbara livsmedel och måltider

Färdighet och förmåga

 • Samverka med olika aktörer för att skapa hållbara alternativ till dagens offentliga måltidssystem
 • Bidra till kostomläggning genom att designa hållbara måltider som accepteras av konsumenterna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Engagera och motivera grupper i samhället genom att på olika sätt föra ut kunskap om betydelsen av förändrade kostvanor för hållbar utveckling
 • Utmana det ekonomiska systemet med överproduktion och överkonsumtion
   

Behörighetskrav

Kostvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller motsvarande.

Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i hybrid form; nätbaserad och campusförlagd till Umeå universitet. Tillgång till internet, webbkamera och headset krävs.

Modul 1: Introduktion till livsmedelssystem, 2,5 hp
Undervisningen bedrivs genom synkrona och asynkrona föreläsningar, seminarier och grupparbete. Seminarier och grupparbete är obligatoriskt.

Modul 2: Transformera  livsmedelssystem, 2,5 hp
Undervisningen bedrivs genom synkrona och asynkrona föreläsningar, seminarier och grupparbete. Seminarier och grupparbete är obligatoriskt.

Modul 3. Är en övergång till växtbaserad kost vägen mot ett hållbart livsmedelssystem?, 2,5 hp
Undervisningen bedrivs genom synkrona och asynkrona föreläsningar, seminarier och grupparbete. Seminarier och grupparbete är obligatoriskt.
Under kursen kommer minst ett frivilligt studiebesök att erbjudas, med syfte att exemplifiera hållbara livsmedelssystem.
 

Examination

Modul 1: Introduktion till livsmedelssystem, 2,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell digital tentamen i lärplattform (U, G eller VG)
 • Presentation i grupp (U eller G)

Modul 2: Transformera  livsmedelssystem, 2,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig reflektion (U, G eller VG)
 • Seminarier (U eller G)
 • Presentation i grupp (U eller G)

Modul 3. Är en övergång till växtbaserad kost vägen mot ett hållbart livsmedelssystem?, 2,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell digital tentamen i lärplattform (U, G eller VG)
 • Presentation i grupp (U eller G)
 • Skriftlig rapport i grupp (U, G eller VG)

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst två moduler.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  Rekommenderad litteratur

  Plant-based food and protein trend from a business perspective: markets, consumers, and the challenges and opportunities in the future
  Aschemann-Witzel J, Gantriis R.F., Fraga P, Perez-Cueto F. J. A
  Critical reviews in food science and nutrition, 61(18), 3119–3128. : 2021 :
  https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793730
  Obligatorisk

  Multiple health and environmental impacts of foods
  Clark M.A., Springmann M, Hill J, Tilman D
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(46), 23357–23362 : 2019 :
  https://doi.org/10.1073/pnas.1906908116
  Obligatorisk

  Meat consumption, health, and the environment
  Godfray H. C. J., Aveyard P, Garnett T, Hall J. W., Key T. J., Lorimer J, Pierrehumbert R. T., Scarborough P, Springmann M, Jebb S. A.
  Science (New York, N.Y.), 361(6399), eaam5324. : 2018 :
  https://doi.org/10.1126/science.aam5324
  Obligatorisk

  Reducing food's environmental impacts through producers and consumers
  Poore J, Nemecek T
  Science (New York, N.Y.), 360(6392), 987–992. : 2018 :
  https://doi.org/10.1126/science.aaq0216
  Obligatorisk

  Options for keeping the food system within environmental limits
  Springmann M, Clark M, Mason-D'Croz D, Wiebe K, Bodirsky B. L., Lassaletta L, de Vries W, Vermeulen S. J., Herrero M, Carlson K. M., Jonell M, Troell M, DeClerck F, Gordon L. J., Zurayk R, Scarborough P, Rayner M, Loken B, Fanzo J, Godfray H. C. J., Willett W
  Nature, 562(7728), 519–525 : 2018 :
  https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0
  Obligatorisk

  Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
  Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, Garnett T, Tilman D, DeClerck F, Wood A, Jonell M, Clark M, Gordon L. J., Fanzo J, Hawkes C, Zurayk R, Rivera J. A., De Vries W, Majele Sibanda L, Afshin A, Murray C. J. L.
  Lancet (London, England), 393(10170), 447–492. : 2019 :
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Which Diet Has the Least Environmental Impact on Our Planet? A Systematic Review of Vegan, Vegetarian and Omnivorous Diets
  Chai B.C., Van der Voort J.R., Grofelnik K, Eliasdottir H.G., Klöss I, Perez-Cueto F.J.A.
  Design & Consumer Behaviour Section, Department of Food Science, Faculty of Science, University of Copenhagen : 2019 :
  Sustainability, 11(15), 4110. MDPI AG. Retrieved from

  A Comprehensive Review of the Benefits of and the Barriers to the Switch to a Plant-Based Diet
  Fehér A, Gazdecki M, Véha M, Szakály M, Szakály Z
  Sustainability, 12(10), 4136. MDPI AG. Retrieved from : 2020 :
  http://dx.doi.org/10.3390/su12104136

  Animal- and Plant-Based Protein Sources: A Scoping Review of Human Health Outcomes and Environmental Impact
  Ferrari L, Panaite S-A, Bertazzo A, Visioli F
  Nutrients, 14(23), 5115. MDPI AG. Retrieved from : 2022 :
  http://dx.doi.org/10.3390/nu14235115

  Implications of a food system approach for policy agenda-setting design
  Kugelberg S, Bartolini F, Kanter D.R., Milford A. B., Pira K, Sanz-Cobena A, Leip A
  Global food security, 28, 100451. : 2021 :
  https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100451

  The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future
  Romanello M, McGushin A, Di Napoli C, Drummond P, Hughes N, Jamart L, Kennard H, Lampard P, Solano Rodriguez B, Arnell N, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, Cai W, Campbell-Lendrum D, Capstick S, Chambers J, Chu L, Ciampi L, Dalin C, Dasandi N, Hamilton I
  Lancet (London, England), 398(10311), 1619–1662. : 2021 :
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-6

  ). Understanding the Political Challenge of Red and Processed Meat Reduction for Healthy and Sustainable Food Systems: A Narrative Review of the Literature
  Sievert K, Lawrence M, Parker C, Baker P
  International journal of health policy and management, 10(12), 793–808. : 2021 :
  https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.238

  Ytterligare artiklar tillkommer under kursens gång och det kommer att anges vilken del de tillhör.

 • Giltig från: 2024 vecka 2

  Referenslitteratur

  Plant-based food and protein trend from a business perspective: markets, consumers, and the challenges and opportunities in the future
  Aschemann-Witzel J, Gantriis R.F., Fraga P, Perez-Cueto F. J. A
  Critical reviews in food science and nutrition, 61(18), 3119–3128. : 2021 :
  https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793730

  Multiple health and environmental impacts of foods
  Clark M.A., Springmann M, Hill J, Tilman D
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(46), 23357–23362 : 2019 :
  https://doi.org/10.1073/pnas.1906908116

  Which Diet Has the Least Environmental Impact on Our Planet? A Systematic Review of Vegan, Vegetarian and Omnivorous Diets
  Chai B.C., Van der Voort J.R., Grofelnik K, Eliasdottir H.G., Klöss I, Perez-Cueto F.J.A.
  Design & Consumer Behaviour Section, Department of Food Science, Faculty of Science, University of Copenhagen : 2019 :
  Sustainability, 11(15), 4110. MDPI AG. Retrieved from

  A Comprehensive Review of the Benefits of and the Barriers to the Switch to a Plant-Based Diet
  Fehér A, Gazdecki M, Véha M, Szakály M, Szakály Z
  Sustainability, 12(10), 4136. MDPI AG. Retrieved from : 2020 :
  http://dx.doi.org/10.3390/su12104136

  Animal- and Plant-Based Protein Sources: A Scoping Review of Human Health Outcomes and Environmental Impact
  Ferrari L, Panaite S-A, Bertazzo A, Visioli F
  Nutrients, 14(23), 5115. MDPI AG. Retrieved from : 2022 :
  http://dx.doi.org/10.3390/nu14235115

  Meat consumption, health, and the environment
  Godfray H. C. J., Aveyard P, Garnett T, Hall J. W., Key T. J., Lorimer J, Pierrehumbert R. T., Scarborough P, Springmann M, Jebb S. A.
  Science (New York, N.Y.), 361(6399), eaam5324. : 2018 :
  https://doi.org/10.1126/science.aam5324

  Implications of a food system approach for policy agenda-setting design
  Kugelberg S, Bartolini F, Kanter D.R., Milford A. B., Pira K, Sanz-Cobena A, Leip A
  Global food security, 28, 100451. : 2021 :
  https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100451

  Reducing food's environmental impacts through producers and consumers
  Poore J, Nemecek T
  Science (New York, N.Y.), 360(6392), 987–992. : 2018 :
  https://doi.org/10.1126/science.aaq0216

  The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future
  Romanello M, McGushin A, Di Napoli C, Drummond P, Hughes N, Jamart L, Kennard H, Lampard P, Solano Rodriguez B, Arnell N, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, Cai W, Campbell-Lendrum D, Capstick S, Chambers J, Chu L, Ciampi L, Dalin C, Dasandi N, Hamilton I
  Lancet (London, England), 398(10311), 1619–1662. : 2021 :
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-6

  ). Understanding the Political Challenge of Red and Processed Meat Reduction for Healthy and Sustainable Food Systems: A Narrative Review of the Literature
  Sievert K, Lawrence M, Parker C, Baker P
  International journal of health policy and management, 10(12), 793–808. : 2021 :
  https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.238

  Options for keeping the food system within environmental limits
  Springmann M, Clark M, Mason-D'Croz D, Wiebe K, Bodirsky B. L., Lassaletta L, de Vries W, Vermeulen S. J., Herrero M, Carlson K. M., Jonell M, Troell M, DeClerck F, Gordon L. J., Zurayk R, Scarborough P, Rayner M, Loken B, Fanzo J, Godfray H. C. J., Willett W
  Nature, 562(7728), 519–525 : 2018 :
  https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0

  Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
  Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, Garnett T, Tilman D, DeClerck F, Wood A, Jonell M, Clark M, Gordon L. J., Fanzo J, Hawkes C, Zurayk R, Rivera J. A., De Vries W, Majele Sibanda L, Afshin A, Murray C. J. L.
  Lancet (London, England), 393(10170), 447–492. : 2019 :
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

  Ytterligare artiklar tillkommer under kursens gång och det kommer att anges vilken del de tillhör.