"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Logik och formella metoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Logic and formal methods

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1FL126

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-11-30

Innehåll

Kursen behandlar:

Logik
Språket för första ordningens predikatlogik, logisk sanning och logisk konsekvens, härledbarhet och bevisbarhet.

Matematik
Mängdlära, aritmetik, rekursion och induktion, relationer och funktioner.

Studenterna kommer, i olika sammanhang, att få redogöra för kognitionsvetarens olika arbetsområden samt synliggöra kognitionsvetarens kompetenser och utbildningen för utomstående.

På kursen genomförs två skriftliga prov: Matematik 3 hp och Logik 4,5 hp. Se vidare under Examination.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
-
behärska grundläggande begrepp inom mängdlära och aritmetik
-uppvisa en grundläggande förståelse för hur logik och matematik är en del av kognitionsvetenskap

Färdighet och förmåga
- kunna analysera den logiska formen hos en slutledning genom att översätta den till språket för första ordningens predikatlogik
- kunna visa att en slutledning är giltig genom att härleda dess slutsats från dess premisser
- kunna visa att en slutledning är ogiltig genom att konstruera en modell i vilken slutledningens premisser är sanna och dess slutsats falsk
- kunna lösa enkla uppgifter inom mängdlära och aritmetik
- uppvisa förmåga till hållbar argumentation och bevisföring

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och laborationer. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.
Deltagande i kursen kräver tillgång till dator med windows 10 eller MacOS

Examination

Examinationen består av två skriftliga prov om 3 respektive 4,5 hp. På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För att erhålla betyget VG på hel kurs krävs att båda de ingående skriftliga proven fått betyget VG. För betyget G krävs att de båda skriftliga proven minst fått betyget G.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i kurspaketet Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt som utgör termin 2 av kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

Matematik

Diskret matematik och diskreta modeller
Eriksson Kimmo, Gavel Hillevi
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 327 s. :
ISBN: 9789144089997
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ett urval ur kapitel 1-6 och 8

Logik

Language, Proof and Logic med tillhörande programvara
Barker-Plummer D, Barwise J, Etchemendy J
Chicago: The University of Chicago Press : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Andra upplagan. Introduktionen och ett urval ur kapitel 1-13. OBS! Studenter måste köpa ett eget exemplar av boken för att få tillgång till den tillhörande programvara som används för både undervisning och examination.