"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Longitudinella studier av befolkningsdata, 7,5 hp

Engelskt namn: Longitudinal studies of population data

Denna kursplan gäller: 2022-09-26 och tillsvidare

Kurskod: 2BS006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Befolkningsstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-06-08

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-09-21

Innehåll

Kursen ger en introduktion till befolkningsdynamik och samhälleliga utmaningar, såsom befolkningsutveckling, åldrande befolkning, ojämlikheter, hälsa och urbanisering. Kursen är centrerad kring aktuella vetenskapliga problem inom befolkningsforskning och de praktiska metoder som används för att studera dem. Kursen ger studenterna kunskap i grundläggande demografiska och social teorier samt inkluderar praktiska övningar i statistisk befolkningsanalys.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Kunskap om förklaringsmodeller och teorier om den demografiska processer, såsom mortalitetsnedgången
  • En grundläggande förståelse för relationen mellan demografisk förändring och samhällsutmaningar, såsom klimatförändring eller ojämlikheter i hälsa, utbildning och arbete

Färdigheter och kompetenser

  • Förmåga att utföra och utvärdera grundläggande demografiska analyser
  • Förmåga att utföra och utvärdera grundläggande statistiska metoder för analyser av befolkningsdata
  • Förmåga att skriva och presentera vetenskapliga texter inom befolkningsstudier

Värderingar och förhållningssätt

  • Jämföra, kritiskt granska och utvärdera vetenskapliga demografisk texter, metoder och resultat. 
  • Identifiera och diskutera relationen mellan befolkningsdynamik och samhälleliga utmaningar.
  • Värdera relevansen av olika demografiska förklaringsmodeller för befolkningsdynamik i olika kontexter.

Behörighetskrav

90 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena kulturgeografi, geografi, statistik, sociologi, nationalekonomi, historia, ekonomisk historia, epidemiologi, psykolog, demografi, befolkningsstudier eller annat motsvarande ämne. Engelska A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och gruppövningar med handledning, där studenten förväntas ta en aktiv roll. All undervisning sker på Engelska.

Examination

Examinationen består av skriftliga uppgifter och muntliga presentationer vid examinerande seminarier samt en skriftlig individuell hemtentamen. På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänd eller Väl Godkänd krävs att samtliga seminarier är godkända, och att den individuella skriftlig hemtentamen är godkänd eller uppfyller kraven för Väl Godkänd.
 
Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Student som examinerat och därvid fått betyget "Godkänd" har inte rätt att göra om examinationen för att försöka få ett högre betyg.

Det är inte möjligt att överklaga betyg, men en student har rätt att ifrågasätta betyget och/eller be om en annan examinators bedömning.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till programansvarige.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.