Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i historia, 30 hp

Engelskt namn: Magister course in history

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 1HI055

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-23

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2013-06-25

Innehåll

Kursen består av 4 moment om vardera 7,5 hp. Momenten är av fördjupande och problematiserande karaktär: de 2 första är obligatoriska medan moment 3 och 4 kan ersättas av andra historiskt inriktade kurser efter samråd med kursansvarig lärare. Vilka fördjupande moment som ges kan variera från termin till termin. Detaljerad information om vilka som är aktuella kan återfinnas på institutionens hemsida eller fås via institutionens studieadministration.

Moment 1. Historiografi I (7,5 hp)
Momentet behandlar historieämnets framväxt som vetenskaplig disciplin och dess ställning under olika perioder. Olika sätt att förklara det förflutna kommer att diskuteras liksom hur historiker ur olika skolor har argumenterat.

Moment 2. Historisk metod och teori II (7,5 hp)
Momentet behandlar olika teorier och metoder som används inom den historiska forskningen.

Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.
Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper i historiografi
- Ha visat goda kunskaper om historisk metod och teori
- Ha visat fördjupade kunskaper i ämnet historia

Färdighet och förmåga:
- Ha visat fördjupad färdighet för att kunna delta i historievetenskapligt forskningsarbete
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om historieämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Univ: Historia C, 30 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i en mindre seminariegrupp. Föreläsningar kan förekomma men merparten av seminarierna är diskuterande.

Examination

Examinationen sker muntligen och skriftligen. Muntlig examination sker vanligen i seminarieform men enskild muntlig tentamen kan också förekomma. Skriftlig examination sker vanligen i form av inlämningsuppgifter men enskild skriftlig tentamen kan också förekomma.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

För betyget väl godkänd på hel kurs (30hp) krävs att betyget väl godkänd uppnåtts på minst 22,5hp.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 29

Moment 1. Historiografi (7,5 hp)

Historieskrivningen i Sverige
Artéus Gunnar, Åmark Klas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 222 s. :
ISBN: 978-91-44-07043-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A global history of modern historiography
Iggers Georg G., Wang Q. Edward, Mukherjee Supriya.
1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2008. : xii, 436 p. :
ISBN: 9780582096066 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wilson Norman James
History in crisis? : recent directions in historiography
2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : 2004 : x, 182 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip052/2004025004.html
ISBN: 0-13-183552-1 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Woolf Daniel R.
A global history of history
Cambridge : Cambridge University Press : 2011. : xxvii, 568 s. :
ISBN: 9780521875752 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Moment 2. Historisk metod och teori (7,5 hp)

Green Anna
Cultural history
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : viii, 163 s. :
ISBN: 9780333986752 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hudson Pat
History by numbers : an introduction to quantitative approaches
London : Arnold : 2000 : 278 s. :
ISBN: 0-340-61468-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social theory and social history
MacRaild Donald M., Taylor Avram
Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2004 : xi, 203 s. :
ISBN: 0-333-94747-9 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Raddeker Helene Bowen
Sceptical history : postmodernism, feminism and the practice of history
Abingdon, Oxon : Routledge : 2007. : 241 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006032202.html
ISBN: 978-0-415-34115-8 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Research methods for history [electronic resource] : Research methods for the arts and humanities
Gunn Simon, Faire Lucy.
Edinburgh : Edinburgh University Press : c2012. : ix, 246 p. :
ISBN: 9780748654024 (e-book)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

Se särskild litteraturlista.

Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

Se särskild litteraturlista.