"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i pedagogik, 30 hp

Engelskt namn: Master course in Education

Denna kursplan gäller: 2023-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PE160

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-15

Reviderad av: Prefekten, 2023-05-11

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder III, 15 hp
I modulen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om pedagogikens studieobjekt med fokus på teoribaserad analys. Teoretiska perspektiv med relevans för det pedagogiska forskningsfältet diskuteras och tillämpas på pedagogiska problem i syfte att skapa förståelse för hur teoretiska perspektiv och vetenskapsfilosofiska förhållningssätt och forskningsetiska aspekter påverkar val av design samt metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. Studenten tränas i att formulera forskningsfrågor samt göra en forskningsplan för det kommande uppsatsarbetet. I momentet ingår också att upprätta en plan för information och kommunikation rörande uppsatsarbetet samt att problematisera detta med avseende på dess samhälleliga relevans samt möjliga samhälleliga konsekvenser.

Modul 2: Magisteruppsats, 15 hp
Modulen inriktas mot att träna studentens förmåga att beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer varvid särskild vikt läggs vid vetenskaplig medvetenhet i genomförande och rapportering. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen ska ett vetenskapligt problem formuleras, undersökas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett fördjupat och systematiskt sätt.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder III, 15 hp
Research Processes and Methods in Education III, 15 credits
Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om teoretiska perspektiv med relevans för det pedagogiska forskningsfältet med tonvikt på vetenskapsfilosofiska utgångspunkter
 • visa förståelse för hur val av olika teoretiska perspektiv påverkar val av design samt metodologiska och analytiska tillvägagångssätt

Färdighet och förmåga

 • genomföra teoribaserade analyser av pedagogiska problem
 • upprätta en plan för information, diskussion och kommunikation rörande det planerade uppsatsarbetet i relation till relevanta målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa, värdera och diskutera olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i relation till det planerade uppsatsarbetet
 • problematisera det planerade uppsatsarbetet med avseende på dess samhälleliga relevans och möjliga samhälleliga konsekvenser
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om teoretiska perspektiv inför det kommande uppsatsarbetet

Modul 2: Magisteruppsats, 15 hp
Master Essay, 15 credits
Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för uppsatsarbetets specifika forskningsområde
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av teori och metod i uppsatsarbetet
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för uppsatsarbetets specifika kunskapsobjekt och studieobjekt

Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera ett uppsatsarbete med relevans för det pedagogiska forskningsområdet
 • självständigt genomföra och rapportera en teoretiskt förankrad analys av insamlad data

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och försvara sitt uppsatsarbete samt granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser med fördjupad vetenskaplig medvetenhet
 • föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter både i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters uppsatsarbeten
 • självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig pedagogisk forskning

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i pedagogik varav 30 hp ska utgöras av kursen Kandidatkurs i pedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den termin då kursen ges men kan också i begränsad utsträckning nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar.

Examination

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder III, 15 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • Individuell skriftlig forskningsplan (U/G)
 • Aktivt deltagande i skriftligt seminarium (U/G)
 • Individuell skriftlig och muntlig reflektionsuppgift (U/G/VG)

För att bli godkänt på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts för den individuella skriftliga och muntliga reflektionsuppgiften.

Modul 2: Magisteruppsats, 15 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • Individuellt skriftlig uppsats (U/G/VG)
 • Aktivt deltagande i skriftligt oppositionsseminarium (U/G)

För att bli godkänd på modulen krävs att båda examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget väl godkänd har uppnåtts på uppsatsarbetet.
För ett godkänt betyg på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på de två ingående modulerna. För väl godkänt betyg på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på de två ingående modulerna.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,  www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder III, 15 hp

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Alvesson M., Sköldberg K.
2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
ISBN: 9789144046150
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggm- MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgz- FpNBgjQ&cad=rja

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :
Obligatorisk

Därutöver tillkommer 5-6 vetenskapliga artiklar.

Modul 2: Magisteruppsats, 15 hp

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.