"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Educational Work

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 6PE241

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-01-25

Innehåll

Det självständiga uppsatsarbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet. Det utgör också ett steg inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik. Det självständiga arbetet omfattar en empirisk studie med flera infallsvinklar samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap genom att redogöra för forskningsläge och relevanta teorier inom det studerade området
 • visa fördjupad metodkunskap för forskning inom huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga

 • avgränsa arbetet utifrån givna förutsättningar och tidsramar
 • formulera ett syfte med flera infallsvinklar och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och tillämpa lämplig forskningsmetod
 • söka, kritiskt läsa och analysera samt referera central litteratur inom det valda området
 • samla in, tolka och analysera komplext forskningsmaterial
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten och motivera sina ställningstaganden
 • självständigt författa och försvara en sammanhängande uppsats
 • konstruktivt granska, värdera och diskutera andra uppsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna lösningar och resultat, utifrån vetenskapliga samt samhälleliga och etiska perspektiv
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs. förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp varav vetenskaplig metod minst 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Uppsatsarbetet genomförs självständigt under handledning och avslutas med analys och värdering av egen och annans magisteruppsats.

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium kring val av frågeställning och metod. Ytterligare obligatoriska seminarier ingår. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras uppsatser.

Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Den färdiga uppsatsen bedöms och betygssätts av examinator i samråd med handledare. I bedömningen ingår även att muntligt försvara sin egen uppsats och opponera på annat arbete.

För betyget Väl godkänd ska studenten ha en väl sammanhängande uppsats som visar på god överblick av kunskapsområdet samt förmåga att identifiera relevanta forskningsproblem och relevant teori i undersökningsfältet. Vidare ska studenten visa på god förmåga att belysa och problematisera forskningsmetodiska frågor. Studenten ska även visa god förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 6PE139 Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Rekommenderad kurslitteratur väljs i samråd med handledare.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Peterson R. A.
  Constructing effective questionnaires
  Thousand Oaks, Calif. London : Sage : 2000 : viii, 143 s. :
  ISBN: 0-7619-1640-7 (cased)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
  Jarrick Arne, Josephson Olle
  2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
  ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert
  2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
  ISBN: 9789147111657
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Seidman Irving
  Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences
  4. ed. : New York : Teachers College Press : 2013. : xiv, 178 p. :
  ISBN: 9780807754047
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov. Rekommenderad kurslitteratur väljs i samråd med handledare.

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
  ISBN: 9789144097329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Englund Tomas
  The discourse on equivalence in Swedish education policy
  Ingår i:
  Journal of education policy [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 1 : sid. 39-57 :
  http://dx.doi.org/10.1080/0268093042000322829
  Obligatorisk

  Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning
  Englund Tomas, Quennerstedt Ann
  Göteborg : Daidalos : 2008 : 224 s. :
  ISBN: 9789171732705
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert
  2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
  ISBN: 9789147111657
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
  Jarl Maria, Rönnberg Linda
  2. uppl. : Liber : 2015 : 272 s. :
  ISBN: 9789147114450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
  Jarrick Arne, Josephson Olle
  2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
  ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lundahl Lisbeth
  Educational theory in an Era of Knowledge Capitalism. Studies in Philosophy and Education
  Springer : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Peterson R. A.
  Constructing effective questionnaires
  Thousand Oaks, Calif. London : Sage : 2000 : viii, 143 s. :
  ISBN: 0-7619-1640-7 (cased)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Seidman Irving
  Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences
  4. ed. : New York : Teachers College Press : 2013. : xiv, 178 p. :
  ISBN: 9780807754047
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst