Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i religionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Magister Essay in Religious Studies

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 1RE036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-01-25

Innehåll

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i religionsvetenskap inom något av de två delämnena: uppsatsarbete inom något av religionsvetenskapens delämnen.   

Uppsatsämne utformas i samråd med kursansvarig lärare och/ eller handledare. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämne. Uppsatsen ska bidra med ny kunskap inom det valda temat. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt teori- och metodfrågor.  
 
Kursen kan utgöra examensarbete för en ettårig Magisterexamen i religionsvetenskap men kan också ingå i en tvåårig Masterexamen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* visa fördjupad kunskap och förståelse för olika vetenskapliga teorier och metoder som används inom forskningen för att lösa olika typer av religionsvetenskapliga problemställningar;
* visa kvalificerad kunskap om, och förståelse för betydelsen av, korrekt formalia och akribi i vetenskaplig textproduktion.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera en relevant religionsvetenskaplig frågeställning i anslutning till en konkret forskningsuppgift som på ett väsentligt sätt bidrar till ämnets kunskapsutveckling;
* visa förmåga att välja och hantera relevanta vetenskapliga metoder i förhållande till ett självständigt valt empiriskt material;
* visa förmåga att självständigt planera och genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar;
* visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera forskningsresultat så att olika grupper av människor, såväl nationellt som internationellt, kan tillgodogöra sig den;
* visa förmåga att på ett stringent sätt argumentera för och emot olika ståndpunkter och slutsatser i förhållande till en vald forskningsuppgift.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
* visa förmåga att utvärdera sitt eget och andras forskningsarbete inom det religionsvetenskapliga fältet;
* visa medvetenhet om etiska aspekter på konkreta forskningsarbete;
* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används; samt
* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

105 högskolepoäng i religionsvetenskap där kandidatuppsats 15 hp ingår samt minst 15 hp utgörs av kurser på avancerad nivå. Ämnesvalet i magisteruppsatsen styrs av vilket delämne i religionsvetenskap som studenten läst magisterkurs inom och/eller skrivit kandidatuppsats inom.

Undervisningens upplägg

Den studerande uppmuntras att delta i forskarseminarier därutöver anordnas uppsatsseminarier och/eller enskild handledning.   
 
Ämnesvalet i kandidatuppsatsen styrs av vilka delämnen i religionsvetenskap studenten tidigare läst magisterkurs inom och / eller skrivit kandidatuppsats inom.   

Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.  
 
För studenter som läser kursen som internetkurs gäller att muntliga moment ibland genomförs i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium. Den studerande ska också i sin tur opponera på någon annan studerandes uppsatsarbete. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.              
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.   

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur fastställs i samråd med handledare.