"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i Statistik, 15 hp

Engelskt namn: One Year Master Thesis in Statistics

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2009-10-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Under kursen får studenten individuellt utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en vetenskaplig uppsats. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område. Ämnet som behandlas kan ha anknytning till pågående forskning vid universitetet, vara en fördjupning av ett arbete av konsultationskaraktär eller behandla ett eget intresseområde. Uppsatsen kan vara en påbyggnad på den uppsats som skrevs på C-nivån eller vara helt fristående. Uppsatsen presenteras och försvaras muntligt vid ett öppet seminarium. I kursen ingår också granskning, värdering och diskussion av andra studenters uppsatser.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper inom ett delområde av statistikämnet;
  • självständigt söka och värdera statistisk kunskap;
  • självständigt formulera, avgränsa och analysera en statistisk problemställning;
  • skriftligt redovisa, med vetenskaplig dokumentationsteknik, ett självständigt vetenskapligt statistiskt arbete;
  • muntligt redovisa och försvara ett självständigt vetenskapligt statistiskt arbete;
  • granska, värdera och diskutera medstudenters uppsatser;
  • förmedla statistisk kunskap till personer utan specialkunskaper i ämnet statistik;
  • uppvisa förmåga att genomföra ett arbete inom fastställd tidsram.

Behörighetskrav

Univ: 15 hp avancerad nivå i statistik och/eller matematisk statistik eller motsvarande. Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier, där vissa av seminarierna är obligatoriska. Handledning ges endast under den tid då kursen pågår.

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett obligatoriskt seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på en uppsats i statistik. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, även godkänd presentation och godkänt försvar av uppsatsen samt en godkänd opposition. För godkänt på kursen krävs också aktivt deltagande under de övriga obligatoriska seminarierna under kursens gång.

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla kursdelar är godkända.

Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Observera att kursen är en campuskurs, vilket innebär att studenten förväntas närvara på seminarierna samt ta del av handledning på plats i Umeå. Det är inte möjligt att läsa kursen på distans.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

The Committee on Professional Ethics of the ASA
Ethical Guidelines for Statistical Practice
The American Statistical Association (ASA) : 2022 :
Ethical Guidelines for Statistical Practice
Obligatorisk

Kompletterande litteratur väljs i samråd med handledaren. (Literature decided after consultation with the supervisor)