Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i teologi, 15 hp

Engelskt namn: Magister Essay in Theology

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1RE095

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-04-12

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom något av teologins delämnen systematisk teologi och etik, historisk och praktisk teologi eller exegetik. Uppsatsen ventileras vid ett offentligt uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt princip- och metodfrågor.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Uppvisa kännedom om det aktuella forskningsläget inom ett självständigt valt delämnesområde.
- Uppvisa fördjupad metodkunskap.    

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- uppvisa färdighet i självständig bearbetning och analys
- jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område
- analysera och argumentera för olika teoretiska positioner, både meto-diskt och innehållsmässigt
- kritiskt diskutera och relatera olika teoretiska positioner till varandra
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera ett forskningsproblem och formulera vetenskapliga frågeställningar
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra en självständig forskningsuppgift inom en given tidsram
- Muntligen presentera en kritisk textanalys, samt diskutera denna i dialog med en motpart

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- bedöma och värdera den vetenskapliga och samhälleliga relevansen hos forskningsproblem inom delämnesområdet
- bedöma och värdera vetenskaplig argumentation inom delämnesområdet
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

Univ: 105 hp i teologi där kandidatuppsats 15hp ingår samt minst 15 hp utgörs av kurser på avancerad nivå

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av uppsatsseminarier och handledning.
Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.


 

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.            

Den som godkänts vid examinationen får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts vid examination, har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår:

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jarlert Anders
  Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009 : 108 s. :
  http://vitterhetsakad.bokorder.se/search.aspx?searchstr=kyrkohistoria
  ISBN: 978-91-7402-386-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Crossley James G.
  Reading the New Testament : contemporary approaches
  1st ed. : London : Routledge : 2010 : x, 188 p. :
  ISBN: 9780415485302
  Se bibliotekskatalogen Album

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2021 vecka 25

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår:

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jarlert Anders
  Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne
  Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009 : 108 s. :
  http://vitterhetsakad.bokorder.se/search.aspx?searchstr=kyrkohistoria
  ISBN: 978-91-7402-386-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Interpreting the New Testament text : introduction to the art and science of exegesis
  Bock Darrell L., Fanning Buist M.
  Wheaton, Ill. : Crossway Books : 2006 : 480 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024375.html
  ISBN: 1-58134-408-2
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotektkatalogen Album

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår:

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interpreting the New Testament text : introduction to the art and science of exegesis
  Bock Darrell L., Fanning Buist M.
  Wheaton, Ill. : Crossway Books : 2006 : 480 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024375.html
  ISBN: 1-58134-408-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår:

  Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
  Dahlgren Stellan, Florén Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
  ISBN: 91-44-60701-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heitink Gerben
  Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
  ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Murphy Nancey C.
  Reasoning and rhetoric in religion
  Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
  ISBN: 1-57910-772-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interpreting the New Testament text : introduction to the art and science of exegesis
  Bock Darrell L., Fanning Buist M.
  Wheaton, Ill. : Crossway Books : 2006 : 480 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024375.html
  ISBN: 1-58134-408-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.