"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i teologi, 15 hp

Engelskt namn: Magister Essay in Theology

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1RE226

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-17

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom något av teologins delämnen systematisk teologi och etik, historisk och praktisk teologi eller exegetik. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt princip- och metodfrågor.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Uppvisa kännedom om det aktuella forskningsläget inom ett självständigt valt delämnesområde.
- Uppvisa fördjupad metodkunskap.    

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- uppvisa färdighet i självständig bearbetning och analys,
- jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område,
- analysera och argumentera för olika teoretiska positioner, både metodiskt och innehållsmässigt,
- kritiskt diskutera och relatera olika teoretiska positioner till varandra,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera ett forskningsproblem och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra en självständig forskningsuppgift inom en given tidsram,
- Muntligen presentera en kritisk textanalys, samt diskutera denna i dialog med en motpart,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- bedöma och värdera den vetenskapliga och samhälleliga relevansen hos forskningsproblem inom delämnesområdet,
- bedöma och värdera vetenskaplig argumentation inom delämnesområdet,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: 105 hp i teologi där Kandidatuppsats i teologi 15hp ingår samt minst 15hp inom något av delämnena systematisk teologi och etik, historisk och praktisk teologi eller exegetik på avancerad nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av uppsatsseminarier och handledning. Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium och bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.   

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår:

Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
Dahlgren Stellan, Florén Anders
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
ISBN: 91-44-60701-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Heitink Gerben
Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Jarlert Anders
Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009 : 108 s. :
https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/1472/kyrkohistoria
ISBN: 9789174023862
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Murphy Nancey C.
Reasoning and rhetoric in religion
Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
ISBN: 1-57910-772-9
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Crossley James G.
Reading the New Testament : contemporary approaches
1st ed. : London : Routledge : 2010 : x, 188 p. :
ISBN: 9780415485302
Se Umeå UB:s söktjänst

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.