Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Managerial Perspectives on Strategy and People D, 15 hp

Engelskt namn: Managerial Perspectives on Strategy and People D

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-06-15

Innehåll

Kursen fokuserar på nyckelfrågor för att förstå och hantera de utmaningar som dagens organisationer möter i en globaliserad värld. Djupgående teoretiska insikter integreras med praktiska tillämpningar i en lärandemiljö som kännetecknas av aktivt studentdeltagande både individuellt och i grupp.
 
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • uppskatta mångfald och mångkulturalitet och kunna arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma. 
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen består av två moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Moment 2. Människor– den mänskliga sidan av organisationen, 7.5 hp
 
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7.5 hp
Kursmomentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna får en allsidig förståelse för kontexten där företagen bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande kurser. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Kursmoment 1 integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärande miljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela kursmomentet uppmuntras studenterna att utveckla egna strategier. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och analysera grunderna för strategi och strategiska perspektiv,
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter,
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller,
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter,
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar, stöds lärandet genom arbete med case och seminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och case-material. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. Case-studierna genomförs i grupper av 3-5 studenter med såväl muntlig som skriftlig presentation.
 
Momentets examination
Examinationsunderlaget i detta moment består av case-rapporter, en skriftlig tentamen och ett individuellt test om ett akademiskt förhållningssätt. Case-rapporterna utförs i grupp och den skriftliga tentamen är individuell. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på kursmomentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom kursmomentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Människor - Den mänskliga sidan av organisationen, 7.5 hp
I det andra momentet läggs fokus på den mänskliga sidan av organisationen, med målet att visa betydelsen av att ta hänsyn till såväl individuella föreställningar och identitetskonstruktioner som gruppinteraktion för att på ett effektivt sätt hantera och leda en organisation. Dessutom berörs de utmaningar som exempelvis mångfald, genus, etik och känslor bidrar till i organisatoriska processer. Studenterna kommer att utföra en gruppuppgift i syfte att noggrant undersöka och utvärdera en av dessa dimensioner.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
1)  förstå ledarskap som en fråga om ömsesidig interaktion utifrån ett socialt identitetsperspektiv. I detta ingår följande delmål:
 • förstå hur mänsklig interaktion i organisatoriska kontexter uppstår ur sociala identitetsprocesser,
 • kritiskt reflektera kring motivation, samarbete, gruppdynamik, ledarskap etc. utifrån ett socialt identitetsperspektiv,
 • använda social identitetsteori för att analysera och lösa mänskliga problem i organisatoriska kontexter
2) granska och utvärdera dimensioner av mångfald, etik, känslor och genus i organisatoriska processer, samt:
 • kritiskt reflektera kring och tillämpa ett av  dessa perspektiv på ett verkligt organisatoriskt sammanhang. 
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppuppgifter. Föreläsningar kring det sociala identitetsperspektivet följs av tre litteraturseminarier med individuell inlämning. Dessa PM kommer att graderas och kommentarer kommer att ges för att eleverna att utveckla sin förmåga till effektiv skriftlig kommunikation. Utifrån studentens val av en av dimensionerna mångfald, etik, känslor och genus formeras grupper som undersöker hur denna dimension kan tillämpas i en konkret organisatorisk miljö. Grupparbetet presenteras på ett temalitteraturseminarium och ett integrerande case seminarium, både förberedda med en skriftlig grupprapport.
 
Momentets examination
Examinationen består i aktivt deltagande i seminarier och genomförande av både gruppuppgifter och individuella uppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi, företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp.

Gymnasium: Engelska B, Engelska/6

 

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Studenter som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Moment 1

Litteratur

Exploring strategy
Johnson Gerry, Whittington Richard, Scholes Kevan, Angwin Duncan, Regner Patrick
Eleventh Edition : New York : Pearson : [2017] : 557 pages :
ISBN: 978-1-292-14517-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Scientific articles (approx. 50-80 pages) available from Umeå University library's databases will be added at the start of the module.

Moment 2

Social identity processes in organizational contexts
Hogg Michael A., Terry Deborah J.
Hove : Psychology : cop. 2001 : xiv, 339 s. :
ISBN: 1-84169-007-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Andersson, T. (2010) Struggles of managerial being and becoming: Experiences from managers' personal development training. Journal of Management Development. 29(2),167-176. DeRue, D. Scott & Ashford, Susan J. (2010) Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations. Academy of Management Review, 35 (4), 627-647. Hogg, Michael A. (2001) A social identity theory of leadership. Personality and Social Psychology Review, 5 (3), 184-200.

Hogg, Michael A. & Terry, Deborah J. (eds) (2001) Social identity processes in organizational contexts. Philadelphia: Psychology Press.

Reicher, S., Haslam, A. S. & Hopkins, N. (2005) Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of social reality. The Leadership Quarterly, 16(4), 547-568. A selection of case material will also be added according to instructor's directives!

Theme literature: In addition to the required reading listed above, students will also read three articles or book chapters within one of the themes Gender, Emotions, Ethics, or Diversity. A list of required theme literature will be presented at course start. The additional literature will comprise approx. 80-100 pages per theme and is available from Umeå University library's databases.

Referenslitteratur

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Walkenbach John
Excel 2016 Bible [Elektronisk resurs]
Wiley :

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.