Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Martin Luthers och reformationens teologier: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: The theologies of Martin Luther and the Reformation

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1RE224

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-17

Innehåll

Kursen behandlar Luthers och reformationens teologier med utgångspunkt i aktuell forskning där deras innehåll och uttryck i praxis studeras under olika samhälleliga, kyrkliga och kulturella kontexter i historia och nutid. Tyngdpunkt läggs på studium av källtexter och reception av Luthers och reformationens teologier. Kursen ingår inom delämnet historisk och praktisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
-redogöra för historiska och teologiska huvudlinjer i reformationen i dess vidare sammanhang,
-redogöra för viktiga teologiska problemkomplex inom området,
-uppvisa innehållsliga och metodiska kunskaper inom området.

Färdighet och förmåga
-förklara och analysera konsekvenser av metodiska val inom studiet av Luthers och reformationens teologier,    
-självständigt identifiera problemområden och formulera centrala frågeställningar inom området,
-muntligt och skriftligt diskutera problem, hållningar och resonemang inom området,
-analysera och problematisera sambanden mellan olika teologier inom området samt deras relation till erfarenhet och praxis,   
-självständigt identifiera och bearbeta forskningsfrågor muntligt och skriftligt.
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,     
-bedöma och problematisera teologisk argumentation,
-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp där kurser inom delämnena historisk och praktisk teologi eller systematisk teologi på kandidatnivå 15hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som distanskurs sker, utöver angivet antal sammankomster på campus, undervisningen med videomöten samt genom kursens digitala kursplattform. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för videomöten över kursplattformen.

Examination

Examinationen sker individuellt och består av seminarier 6 hp; inlämningsuppgift 3 hp; tentamen 6 hp. Inlämningsuppgift och tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Seminarier bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på inlämningsuppgift och tentamen, (minst 9hp).  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.