"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Individual Project in Culture and Media Studies

Denna kursplan gäller: 2024-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1KU074

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Journalistik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Kulturanalys: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Konst- och bildvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Medie- och kommunikationsvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Museologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-04-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-12-12

Innehåll

Kursens mål är att tillämpa kunskaper om centrala teorier och begrepp inom området kultur- och medievetenskap i ett individuellt genomfört projekt. Formen för projektet kan vara antingen en vetenskaplig artikel tänkt för publicering i tidskrift med peer review eller, en forskningsplan till doktorandansökan. Stor vikt läggs vid att tillgodose den studerandes individuella kunskapsprofil. Ett annat mål med kursen är ökad kunskap om värdering och kritisk vetenskaplig granskning av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga ansökningar. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som del av termin 3 på HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120 hp samt som del av termin på HALVM Masterprogrammet i litteraturvetenskap 120 hp.

Modul 1, Individuellt projekt I (7,5 hp)
Individual project I
Modulen inleds med introduktion och förberedelse inför valt projekt. Det valda projektet kan bestå av en vetenskaplig artikel tänkt för publicering i tidskrift med peer-review, eller en projektansökan till doktorandanställning. Under handledning förväntas varje student inledningsvis upprätta en arbetsplan för hur projektet ska organiseras, genomföras och utvärderas. En synopsis eller projektplan för arbetet ska skrivas, presenteras och ventileras vid ett seminarium i slutet av momentet. Därtill tillkommer ett seminarium som ska behandla värdering och urval av projektskrivningar, samt ett individuellt inlämningsarbete som behandlar kritik av vetenskapliga artiklar.

Modul 2, Individuellt projekt II (7,5 hp)
Individual project II
Under modulen genomför, färdigställer och utvärderar studenten  sitt individuella projekt. Projektets resultat, en vetenskaplig artikel eller forskningsplan, redovisas och ventileras vid ett slutseminarium.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd modul 1 (Individuellt projekt I) förväntas studenten:

  •  kunna formulera ett synopsis eller en projektplan till ett konkret projekt till grund för fortsatt arbete
  •  kunna värdera och kritiskt granska vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar
  •  förstå grundläggande principer bakom urval, peer-review och kvalitetsbedömning inom det humanistiska fältet

Efter godkänd modul 2 (Individuellt projekt II) förväntas studenten:

  • uppvisa förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra ett individuellt projekt i form av vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan
  •  kunna använda relevanta centrala teorier och metoder inom kultur- och medivetenskaper i det individuella projektet
  •  uppvisa förmåga att utvärdera sitt eget projekt samt bidra till utvärdering och förbättring av kurskamraternas resultat

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena etnologi, journalistik, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller museologi eller motsvarande samt minst 30 hp i avslutade kurser på avancerad nivå. Eng A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består framför allt av självstudier, handledning och seminarier. I de fall närvaro är av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1 examineras dels genom en skriven synopsis kring vetenskaplig artikel eller projektplan för doktorandtjänst som läggs fram vid ett seminarium, dels genom seminariebehandling samt skriftlig uppgift kring värdering och kritisk granskning av vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar

Modul 2 examineras genom seminariebehandling av utfört, färdigt projekt; det vill säga vetenskaplig artikel eller forskningsplan för doktorandtjänstansökan. Under seminariet förväntas studenten både presentera sin egen artikel eller forskningsplan och kommentera någon kurskamrats arbete.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska uppgifter är godkända. För Väl Godkänd på hel kurs fordras Väl Godkänd på modul 2.

Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som kursen 1KA015 Teoretiska grundtexter i kultur- och medieteori 30 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.