Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i kostvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Master´s thesis (two-year), Food and Nutrition

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KN072

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-17

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom något område av ämnet kostvetenskap. Arbetet sker självständigt under handledning och presenteras i en uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen.
 
De förväntade studieresultaten överensstämmer med uppsatskurs i kostvetenskap på grundläggande nivå. Denna kurs på avancerad nivå ställer dock högre krav på självständighet och om relevant, mer avancerade analysmetoder.
 
Kursen består av två moduler:
 1. Projektplanering, datainsamling och inledande analysarbete (Project Planning, Data Collection and Initial Analysis) 12 hp.
 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats (Analysis, Production, Presentation and Defence of Thesis) 18 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1. Projektplanering, datainsamling och inledande analysarbete, 12 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Identifiera och formulera en avgränsad kostvetenskaplig forskningsfråga.
 • Inom givna tidsramar planera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Inom givna tidsramar motivera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt.

Modul 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 18 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Söka, samla och integrera relevant vetenskaplig litteratur i relation till den egna forskningsfrågan.
 • Bearbeta och analysera insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder.
 • Presentera resultat som relaterar till den egna forskningsfrågan.
 • Självständigt producera en uppsats inom givna tidsramar i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Utvärdera den valda forskningsmetodens styrkor och begränsningar i relation till den egna forskningsfrågan.
 • Värdera, kritiskt tolka och diskutera egna forskningsresultat i relation till relevant vetenskaplig litteratur.
 • Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat.
 • Diskutera genusperspektiv och samhällsrelevans i relation till egna forskningsresultat.
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt.
 • Självständigt, presentera, diskutera och försvara sin uppsats.
 • Granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser

Behörighetskrav

Kostvetenskap 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, samt metodkurser på avancerad nivå 7,5hp, eller motsvarande. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Preliminärt val av ämne för uppsatsen görs av studenten i samråd med kurssamordnare. Val av forskningsfråga och relevant vetenskaplig metod görs av studenten i samråd med handledare. Uppsatsen genomförs normalt individuellt med kontinuerlig handledning och obligatorisk medverkan i seminarier. Om studenter vill skriva annat än individuellt ska detta diskuteras med kurssamordnare.
 Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Modul 1. Projektplanering, datainsamling och inledande analysarbete, 12 hp
Examination sker genom inlämning av underlag inför obligatorisk handledning (projektplan respektive analysplan) samt aktivt deltagande i dessa. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 18 hp
 Examination sker genom bedömning av det självständiga arbetet vilket inkluderar arbetsprocess, författande, presentation och försvar. Vidare krävs en godkänd opposition på ett annat arbete på samma nivå.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs att man har VG på modul 2.

Eventuella kompletteringar skall ske efter examinators anvisning inom den tid som examinator anger. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är godkända.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.