Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i landskapsarkeologi/ miljöarkeologi, 30 hp

Engelskt namn: Master thesis in Landscape/ Environmental Archaeology

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1AR086

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-03

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt skriftligt projektarbete där studenten tillägnar sig fördjupad kunskap med inriktning mot landskapsarkeologi eller miljöarkeologi. Studenten ska skriva en vetenskaplig uppsats om ett landskapsarkeologiskt eller ett miljöarkeologiskt problem och försvara den på ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs: 

Kunskap och förståelse: 
 • ha visat fördjupade kunskaper om hur landskapsarkeologiska eller miljöarkeologiska undersökningsmetoder kan användas (såsom GIS, kartografi, kartläggning, litteratursökning, arkeobotanik, markkemiska och fysikaliska analyser, pollenanalys, insektsanalys) 
 • ha visat väsentligt fördjupade kunskaper inom något delområde inom landskapsarkeologi eller miljöarkeologi 
 • ha visat fördjupad insikt i aktuellt landskapsarkeologiskt eller miljöarkeologiskt forsknings- och utvecklingsarbete  

Färdighet och förmåga: 
 • ha visat förmåga att formulera en tydlig och avgränsad samt vetenskapligt relevant landskapsarkeologisk eller miljöarkeologisk frågeställning 
 • kunna lägga upp en forsknings- eller undersökningsstrategi för att lösa ett landskapsarkeologiskt eller miljöarkeologiskt problem  
 • kunna självständigt genomföra en undersökning; samla in, analysera, värdera och tolka data 
 • ha visat god förmåga att skriva en vetenskaplig text av god språklig kvalitet 
 • ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer 
 • ha visat förmåga att muntligt redogöra för och diskutera landskapsarkeologiska eller miljöarkeologiska resultat samt argument på ett tydligt sätt 
 • ha visat förmåga att sammanfatta och diskutera landskapsarkeologins eller miljöarkeologins teoretiska utgångspunkter 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 • ha visat förmåga att granska och värdera både medstudenters och forskares landskapsarkeologiska eller miljöarkeologiska arbeten - med avseende på teoretiska perspektiv, metoder och tolkningar 
 • ha uppvisat redbarhet och hederlighet i vetenskapliga sammanhang.  

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen och 75 hp kurser på avancerad nivå i landskapsarkeologi eller miljöarkeologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och handledning. Fält- och laboratorieövningar under lärares överinseende kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och aktivitet vid uppsatsseminarierna. Vid uppsatsseminarier examineras även förmåga till muntlig redogörelse och diskussion. 

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, och Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en tydlig, vetenskapligt relevant och väl avgränsad landskapsarkeologisk eller miljöarkeologisk frågeställning; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig landskapsarkeologisk eller miljöarkeologisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Att opposition på annan uppsats är väl genomförd ges stor vikt vid bedömningen av om uppsatskursen är väl godkänd. 

Vid bedömning och betygssättning används Institutionens för ide- och samhällsstudiers kriterier för bedömning av uppsatser. 
  
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 
  
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Litteratur väljs i samråd med berörd lärare/handledare beroende på fördjupningsområde.